با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکترای روان‌شناسی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

5 دانشیار روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.30473/sc.2023.68151.2891

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه ظرفیت حافظه کاری هیجانی در کودکان دختر 7 تا 9 سال و 11 ماه و 29 روز تک‌زبانه (فارسی) و دوزبانه (ارمنی- فارسی) شهر تهران بود. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر، دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی با دامنه‌ی سنی 7 الی 9 سال و 11 ماه و 29 روز نیمسال دوم تحصیلی 1401-1402 مدارس منطقه 6 تهران بودند. نمونه آماری شامل 30 دانش‌آموز دختر یک‌زبانه (فارسی) و 30 دانش‌آموز دختر دوزبانه (ارمنی- فارسی) بود که از میان دانش‌آموزان پایه اول تا سوم مدارس دولتی و با روش نمونه‌گیری داوطلبانه و در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات، از آزمون سنجش ظرفیت حافظه‌ کاری هیجانی کودکان و آزمون ظرفیت عدد (فراخنای ارقام رو به جلو و معکوس) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون کلمگروف اسمیرونف جهت بررسی نرمال بودن داده‌ ها و  جهت مقایسه ی دو گروه آزمون تی مستقل و رگرسیون لوجستیک، در نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین کودکان یک‌زبانه و دوزبانه در گروه ‌های سنی بین 7 سال و 6 ماه تا 8 سال و 11 ماه و 29 روز تفاوت معنی‌داری وجود دارد (p<0.05)، اما در سایر گروه‌های سنی تفاوت معناداری مشاهده نشد (p>0.05). همچنین، افزایش سن (به میزان یک واحد) موجب کاهش 5/80 درصدی تفاوت نمرات افراد یک‌زبانه و دوزبانه شد (p>0.01). نتیجه گیری: باتوجه به نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت دو‌زبانگی نسبت به تک‌‌زبانگی بر ظرفیت حافظه‌ کاری هیجانی و کارکردهای شناختی- هیجانی کودکان اثرگذار است و می‌بایست در برنامه‌ریزی آموزشی و شغلی بدان توجه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Bilingualism and Affective Control: Comparison of Emotional Working Memory Capacity in child girls, Monolingual and Bilingual

نویسندگان [English]

  • Nadia Khoshkhooy 1
  • Moslem kord 2
  • Majid Saffarinia 3
  • Anahita Veisi 4
  • Zahra Nikmanesh 5

1 Ph.D. Student in Assessment and Measurement, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D. in Cognitive Psychology, Research Institute of Cognitive and Brain Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Professor of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

4 M.Sc. Student of General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran

5 Associate Professor of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was a comparison of emotional working memory capacity in monolingual (Persian) and bilingual (Armenian-Persian) girls aged 7 to 9 years and 11 months and 29 days. Method: The statistical population of the current study included elementary school girls aged 7 to 9 years and 11 months and 29 days in the second semester of the 1401-1402 school in Tehran. The statistical sample included 30 monolingual students (Persian) and 30 bilingual students (Armenian-Persian) who were selected among the first to third- grade students of public schools and the available sampling method. In this research, the information was processed by children's emotional working memory capacity test and number capacity test (reading forward and reverse digits). The data were analyzed by the Kolmogorov Smirnov, the Independent Samples test to compare two groups and logistic regression in IBM SPSS STATISTICS21 software. Findings: The results showed that there is a significant difference between monolingual and bilingual children in the age groups between 7 years and 6 months and 8 years and 11 months and 29 days (p<0.05), but no significant difference was observed in the other age groups (p>0.05). Also, the aging (by one unit) reduces by about 80.5% in the difference between the scores of monolingual and bilingual people (p>0.01). Conclusion: According to the obtained results, it can be concluded that bilingualism is more effective than monolingualism in the capacity of emotional working memory and cognitive-emotional functions of children, and it should be taken into account in educational and business planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bilingualism
  • Emotional Control
  • Emotional Working Memory
Bialystok, E. (2001). Bilingualism in development: Language, literacy, and cognition. Cambridge University Press.
Bialystok, E. (2005). Consequences of bilingualism for cognitive development. Handbook of bilingualism: Psycholinguistic approaches, 417-432.
Bialystok, E., Craik, F. I., Green, D. W., & Gollan, T. H. (2009). Bilingual minds. Psychological science in the public interest, 10(3), 89-129.
Bialystok, E., Craik, F. I., Klein, R., & Viswanathan, M. (2004). Bilingualism, aging, and cognitive control: evidence from the Simon task. Psychology and aging, 19(2), 290.
Bochner, S. (1996). The learning strategies of bilingual versus monolingual students. British Journal of Educational Psychology, 66(1), 83-93.
Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual review of psychology, 64, 135-168.
Feng, X., Bialystok, E., & Diamond, A. (2009). Do bilingual children show an advantage in working memory. Retrieved January, 8, 2009.
French, R. M., & Jacquet, M. (2004). Understanding bilingual memory: Models and data. Trends in cognitive sciences, 8(2), 87-93.
Garcia, A. M., Ros, R., Hart, K. C., & Graziano, P. A. (2018). Comparing working memory in bilingual and monolingual Hispanic/Latino preschoolers with disruptive behavior disorders. Journal of experimental child psychology, 166, 535-548.
Grosjean, F. (1992). Another view of bilingualism. In Advances in psychology (Vol. 83, pp. 51-62). North-Holland.
Hsieh, S.L.J., & Tori, C.D. (1993). Neuropsychological and cognitive effects of Chinese language instruction. Perceptual and Motor Skills, 77(3_suppl), 1071-1081.
Kail, R. V. (2007). Longitudinal evidence that increases in processing speed and working memory enhance children's reasoning. Psychological science, 18(4), 312.
Khoshkhovi, N., Farkhi, N. A., & Delavar, A. (2019). Development and standardization of emotional working memory capacity test in boys and girls aged 6 to 12 in Tehran, Second Conference of Psychology, Educational Sciences, Social Sciences and Counseling. (in Persian)
Kord-Tamini, M., Mashhadi, A., Salehi Fedri, J., & Hassani, J. (2016). Effectiveness of emotional working memory training on improving cognitive control in individuals with high trait anxiety. Journal of Cognitive Psychology, 3(3-4), 31-40. (in Persian)
Lambert, W. E., Genesee, F., Holobow, N., & Chartrand, L. (1993). Bilingual education for majority English-speaking children. European Journal of Psychology of Education, 8, 3-22.
Liu, Q., & Liu, Z. (2021). A Review on the Relationship between Bilingualism and Working Memory. Open Journal of Modern Linguistics, 11(2), 121-134.
Liu, Y., Zhang, F., Wang, Z., Cao, L., Wang, J., Na, A., ... & Zhao, X. (2016). Overgeneral autobiographical memory at baseline predicts depressive symptoms at follow-up in patients with first-episode depression. Psychiatry Research, 243, 123-127.
Mammarella, N. (2014). Is emotional working memory training a new avenue of AD treatment? A review. Aging and disease, 5(1), 35.
Marcoux, C. (2004). The Cognitive Aventage in Bilingualism: Attention and Working Memory.
Marnut, Gary Grath. (2017). Psychological assessment guide. (Translated by Hasan Pasha Sharifi and Mohammad Reza Nikkho). Tehran: Rushd Publications.
Messer, M. H., Leseman, P. P., Boom, J., & Mayo, A. Y. (2010). Phonotactic probability effect in nonword recall and its relationship with vocabulary in monolingual and bilingual preschoolers. Journal of Experimental Child Psychology, 105(4), 306-323.
Mikels, J. A., Reuter-Lorenz, P. A., Beyer, J. A., & Fredrickson, B. L. (2008). Emotion and working memory: evidence for domain-specific processes for affective maintenance. Emotion, 8(2), 256.
Miyake, A., ed. (1999). Models of working memory. Mechanisms of active maintenance and executive control. Cambridge University Press.
Mohammadi, H., Hatami, J., Karami Nouri, R., Mansouri, J., Mafakheri, D., & Khademi, H. (2021). A Comparison of the Working Memory Performance between Bilingual and
Monolingual Students with Specific Learning Disabilities. Journal of Applied Psychological Research, 11(4), 165-179. (in Persian)
Morrison, A. B., & Chein, J. M. (2011). Does working memory training work? The promise and challenges of enhancing cognition by training working memory. Psychonomic bulletin & review, 18, 46-60.
Orsolini, M., Federico, F., Vecchione, M., Pinna, G., Capobianco, M., & Melogno, S. (2022). How Is Working Memory Related to Reading Comprehension in Italian Monolingual and Bilingual Children? Brain Sciences, 13(1), 58.
Papastergiou, A., Sanoudaki, E., Tamburelli, M., & Chondrogianni, V. (2023). A study on the executive functioning skills of Greek–English bilingual children–a nearest neighbour approach. Bilingualism: Language and Cognition, 26(1), 78-94.
Rämä, P., Martinkauppi, S., Linnankoski, I., Koivisto, J., Aronen, H. J., & Carlson, S. (2001). Working memory of identification of emotional vocal expressions: an fMRI study. Neuroimage, 13(6), 1090-1101.
Sadeghi, A., Rabiei, M., & Abedi, M. R. (2011). Validation and Reliability of the Wechsler Intelligence Scale for Children-IV. Developmental Psychology, 7(28), 377-386. (in Persian)