با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
مقاله پژوهشی روانشناسی
پیش بینی کندگامی شناختی بر اساس نظم جویی شناختی- هیجانی و توانایی شناختی با متغیر واسطه ای بار شناختی

حسین زارع؛ علی مصطفائی؛ مهدیه رحمانیان؛ پریناز سلمانی سابق امیرخیزی

دوره 12، شماره 23 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.30473/sc.2023.66864.2845

چکیده
  مقدمه: کندگامی شناختی، از اختلال‌های جدیدی که به طور جدی در روان شناسی شناختی مورد توجه قرار گرفته است و می-تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی باشد. از این رو، هدف این پژوهش تدوین مدل ساختاری تبیین کندگامی شناختی بر اساس نظم جویی شناختی- هیجانی و توانایی شناختی با متغیر واسطه‌ای بار شناختی در کودکان بود. روش پژوهش همبستگی و از نوع مدل یابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه علی بین عاطفه مثبت/منفی با اتلاف اجتماعی و تعامل گروهی مثبت در دانش آموزان

علی پولادی ریشهری؛ سیدموسی گلستانه

دوره 12، شماره 23 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.30473/sc.2022.56167.2625

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عاطفه ی مثبت فعال/غیر فعال و عاطفه منفی فعال/غیرفعال با اتلاف اجتماعی و تعامل گروهی مثبت می‌باشد. روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در آن، از روش آماری الگویابی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی پنجم و ششم ابتدایی شهر بوشهر می‌باشند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی بالینی
اثربخشی مداخله مبتنی بر شفقت (CFT) بر خودآگاهی هیجانی و مشکلات بین فردی زنان پرخاشگر

الهه صادقی

دوره 12، شماره 23 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.30473/sc.2023.69603.2936

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مداخله مبتنی بر شفقت (CFT) بر روی خودآگاهی هیجانی و مشکلات بین فردی زنان پرخاشگر انجام شده است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بوده است. با استفاده از پرسشنامه‌های خودآگاهی هیجانی ریفی و همکاران (2008)، مشکلات بین فردی انگلس و همکاران (2005) و پرخاشگری باس و پری (1992) 30 نفر از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی شناختی
اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر همنوایی اجتماعی-اطلاعاتی: نقش تعدیلی جنسیت

فرزانه عبداله زاده بینا؛ حسن صبوری مقدم؛ عباس بخشی پور رودسری

دوره 12، شماره 23 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.30473/sc.2023.68868.2909

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر همنوایی اجتماعی-اطلاعاتی باتوجه به نقش تعدیلی جنسیت انجام گرفت. روش: دو گروه( زن و مرد) که هر گروه شامل 24 نفر 30-18 ساله بودند از بین دانشجویان دانشگاه تبریز با روش نمونه گیری غیر تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی
بررسی رابطه کارکردهای اجرایی و قضاوت اخلاقی با میانجی‌گری نظریه ذهن کودکان 9 تا 11 ساله شهر ایلام

آسیه مرادی؛ کامران یزدانبخش؛ زهرا مهدیان

دوره 12، شماره 23 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.30473/sc.2023.69269.2919

چکیده
  هدف: کارکردهای اجرایی نقش مهمی در توسعه نظریه ذهن دارند. نظریه ذهن نیز در توانایی کودکان برای درک و تفسیر رفتار دیگران نقش اساسی دارد. همچنین رابطه مثبتی بین کارکردهای اجرایی و نظریه ذهن با قضاوت اخلاقی وجود دارد. ازین رو در پژوهش حاضر، هدف بررسی رابطه بین کارکردهای اجرایی و قضاوت اخلاقی با توجه به نقش میانجی نظریه ذهن است.روش: این مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی شناختی
اثر عدم اطمینان درباره افراد بر همنوایی با رفتار جامعه پسند و نقش تعدیل‌کننده جنسیت و نیاز به بندش

فهیمه قدریان؛ سوسن علیزاده فرد؛ خاطره برهانی

دوره 12، شماره 23 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.30473/sc.2024.69780.2940

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثر عدم اطمینان درباره افراد بر همنوایی با رفتار جامعه‏پسند و نقش تعدیل کننده جنسیت و نیاز به بندش انجام گرفته است. روش: جامعه آماری این پژوهش شامل زنان و مردان 20 تا 40 سال بود که از آن تعداد 120 آزمودنی به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها تکلیفی مبتنی بر رایانه به شکل یک بازی سودآور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی بالینی
تدوین مدل ساختاری علائم اختلال اضطراب فراگیر براساس عدم تحمل بلاتکلیفی با میانجی گری جهت گیری منفی به مشکل، تفکر منفی تکرار شونده، حساسیت اضطرابی و انعطاف پذیری شناختی

فاطمه ارسطو؛ ایران داودی؛ بهرام پیمان نیا

دوره 12، شماره 23 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.30473/sc.2024.69176.2917

چکیده
  مقدمه: این پژوهش باهدف تدوین مدل ساختاری علائم اختلال اضطراب فراگیر بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی با میانجی‌گری جهت‌گیری منفی به مشکل، تفکر منفی تکرارشونده، حساسیت اضطرابی و انعطاف‌پذیری شناختی انجام گرفت. روش: در این مطالعه از میان تمامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز ۲۰۸ نفر به‌عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی
ارتباط هم جوشی شناختی و پردازش هیجانی با پریشانی روانشناختی در نوجوانان

پویان عزتی زاده؛ مهناز شاهقلیان؛ محمد حسین عبداللهی؛ علی شهباز قزوینی

دوره 12، شماره 23 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.30473/sc.2024.69564.2934

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط هم‌جوشی شناختی و پردازش هیجانی با پریشانی روانشناختی در نوجوانان بود. این پژوهش از نظر ماهیت، بنیادی و از منظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تمامی نوجوانان پسر شهر ماهدشت از توابع شهرستان کرج بود. 280 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های پریشانی روانشناختی کسلر و همکاران (2002)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی شناختی
دوزبانگی و کنترل ‌عاطفی: مقایسه‌ ظرفیت حافظه کاری هیجانی در کودکان دختر تک‌زبانه (فارسی) و دوزبانه (ارمنی- فارسی)

نادیا خوشخوی؛ مسلم کرد؛ مجید صفاری‌نیا؛ آناهیتا ویسی؛ زهرا نیک‌منش

دوره 12، شماره 23 ، خرداد 1402، صفحه 1-10

https://doi.org/10.30473/sc.2023.68151.2891

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسه ظرفیت حافظه کاری هیجانی در کودکان دختر 7 تا 9 سال و 11 ماه و 29 روز تک‌زبانه (فارسی) و دوزبانه (ارمنی- فارسی) شهر تهران بود. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر، دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی با دامنه‌ی سنی 7 الی 9 سال و 11 ماه و 29 روز نیمسال دوم تحصیلی 1401-1402 مدارس منطقه 6 تهران بودند. نمونه آماری شامل 30 دانش‌آموز دختر یک‌زبانه ...  بیشتر