با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
مقاله پژوهشی روانشناسی تربیتی
تحلیل چندسطحی رابطه هیجانات پیشرفت منفی، ادراک مهارت‌های تشخیصی معلم، سطح چالش‌انگیزی کلاس و کیفیت تدریس معلم با عملکرد ریاضی در دانش‌آموزان پایه نهم

آرش آخش؛ منیجه شهنی ییلاق؛ عسکر آتش افروز؛ مرتضی امیدیان

دوره 12، شماره 24 ، آذر 1402

https://doi.org/10.30473/sc.2023.67693.2872

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر تحلیل چندسطحی رابطه هیجانات پیشرفت منفی، ادراک مهارت‌های تشخیصی معلم، سطح چالش‌انگیزی کلاس و کیفیت تدریس معلم با عملکرد ریاضی در دانش‌آموزان پایه نهم بود. روش: پژوهش از نوع همبستگی و به صورت تحلیل چندسطحی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‌آموزان پایه نهم پسر و دختر دوره متوسطه اول شهرستان کهگیلویه در سال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی تربیتی
اثربخشی آموزش حل مسئله و آموزش صبر بر خودکارآمدی تحصیلی

فرهاد خرمائی؛ آرزو فرخ تقی آبادی؛ سید مهدی پورسید

دوره 12، شماره 24 ، آذر 1402

https://doi.org/10.30473/sc.2023.67119.2855

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش حل‌مسئله و آموزش صبر بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان بود. روش: طرح پژوهش شبه‌ آزمایشی و از نوع پس آزمون با گروه کنترل بود. برای انتخاب شرکت‌کنندگان از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد، به این صورت که ابتدا از بین مدارس شهرستان ابرکوه به روش در دسترس سه مدرسه انتخاب شد و دانش‌آموزان کلاس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی شناختی
تدوین مدل ساختاری باورهای وسواسی و کارکردهای اجرایی با میانجی گری تنظیم هیجان:ارزیابی مدل فرآیندی تنظیم هیجان گروس

حسین زارع؛ شبنم بیگلری؛ سوسن علیزاده فرد؛ کریم سواری

دوره 12، شماره 24 ، آذر 1402

https://doi.org/10.30473/sc.2024.69764.2939

چکیده
  پژوهش حاضر، یک مطالعه به روش مدل یابی معادلات ساختاری است که با هدف تعیین میزان برازش مدل ساختاری باورهای وسواسی براساس کارکردهای اجرایی با میانجیگری تنظیم هیجان در یک جمعیت غیربالینی انجام گرفت. نمونه این پژوهش شامل 400 نفر از بزرگسالان 20 تا 50 ساله شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از جمعیت عمومی انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبانشناسی شناختی
مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای همراه با تمرین تقویت حافظه N-Back در بهبود کارکرد حافظه و توجه

مهدیه رحمانیان؛ مریم زمانی؛ شهرزاد پاکدلان

دوره 12، شماره 24 ، آذر 1402

https://doi.org/10.30473/sc.2024.68091.2888

چکیده
  مقدمه: حافظه و تمرکز دو مولفه اصلی از کارکردهای شناختی هستند که در روند یادگیری انسان نقش به سزایی دارند. هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثربخشی دو روش درمانی آموزش ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای همراه با تمرین تقویت حافظه N-Back در بهبود کارکرد حافظه و تمرکز دانشجویان است. روش:روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و شیوه گردآوری داده ها از ...  بیشتر