با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، بخش روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، ایران

2 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 استادیار، گروه آموزش روان­ شناسی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

10.30473/sc.2023.67119.2855

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش حل‌مسئله و آموزش صبر بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان بود. روش: طرح پژوهش شبه‌ آزمایشی و از نوع پس آزمون با گروه کنترل بود. برای انتخاب شرکت‌کنندگان از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد، به این صورت که ابتدا از بین مدارس شهرستان ابرکوه به روش در دسترس سه مدرسه انتخاب شد و دانش‌آموزان کلاس ششم این مدارس با انتصاب تصادفی در سه گروه آموزش حل‌مسئله، آموزش صبر و گروه کنترل قرار گرفتند (هر گروه 30 نفر). برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی خودکارآمدی تحصیلی استفاده شد. در این پژوهش آموزش صبر و آموزش حل‌مسئله در گروه‌های آزمایش اجرا گردید. داده‌های حاصله به روش تحلیل واریانس یک متغیره (ANOVA) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش حل مسئله و آموزش صبر بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر دارد. به علاوه آموزش صبر در مقایسه با آموزش حل‌مسئله بر مؤلفه‌ی بافت خودکارآمدی تحصیلی تأثیر بیشتری داشته است. نتیجه‌گیری: براساس این یافته‌ می‌توان بیان کرد که آموزش حل‌مسئله و آموزش صبر به دانش‌آموزان کمک می‌کند به مسائل خود بیندیشند؛ راه‌حل‌های مختلفی برای آن‌ها بیابند و با انتخاب بهترین راه حل، به حل مسائل خود مبادرت ورزند. علاوه بر این، دانش‌آموزان یاد می‌گیرند که با مسائل و مشکلات خود به‌گونه‌ای برخورد کنند که دچار اضطراب نشوند و با شکست‌های احتمالی و استرس‌ها و بحران‌ها بتوانند سلامت روان خود را حفظ کنند و با خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی خویش را ارتقا بخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Problem-Solving Education and Patience Education on Academic Self-Efficacy

نویسندگان [English]

  • Farhad Khoemaei 1
  • Arezou FarokhTaghiabadi 2
  • Seyed Mehdi Poorseyed 3

1 Associate Prof Educational Psychology Department, Educational Sciences & Psychology Faculty, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Educational Psychology, Educational Sciences & Psychology Faculty, Shiraz University, Shiraz, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology Education and Counseling, Farhangian University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This study aimed to investigate the effectiveness of problem-solving and patience instruction on the academic self-efficacy of school students. It is a quasi-experimental study with a post-test design and a control group. Accidental sampling was used to select participants. Three schools were accidentally selected among Abarkouh City, then the sixth-grade students of these schools were assigned to the three groups of 30 individuals; problem-solving and patience instructions groups as well as a control group. The Morgan-Jinks Student Efficacy Scale was applied for data collection. In this study, patience and problem-solving instructions were conducted in the experimental groups. The obtained data were analyzed by variate analysis of variance (ANOVA). The results showed that instruction in patience and problem-solving has an impact on the academic self-efficacy of students. Additionally, the instruction of patient has more effect on context components of self- efficacy than instruction of problem-solving. According to these results, it can be stated that problem-solving and patience instruction helps students to think about their problems. Also, they learned to deal with issues and difficulties in a way that won’t become anxious, and they can maintain their mental health in the face of possible failures, tensions and crises. In conclusion, they can improve their academic performance with self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem Solving Instruction
  • Patience Instruction
  • Academic Self-Efficacy