با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیارگروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.30473/sc.2024.69564.2934

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط هم‌جوشی شناختی و پردازش هیجانی با پریشانی روانشناختی در نوجوانان بود. این پژوهش از نظر ماهیت، بنیادی و از منظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تمامی نوجوانان پسر شهر ماهدشت از توابع شهرستان کرج بود. 280 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های پریشانی روانشناختی کسلر و همکاران (2002)، هم‌جوشی شناختی گیلاندرز و همکاران (CFQ، 2014) و پردازش هیجانی باکر و همکاران (2010) پاسخ دادند. نتایج نشان‌داد که هم‌جوشی شناختی و پردازش هیجانی هر کدام با پریشانی روانشناختی رابطه مثبت معنادار دارند. بین خرده‌مقیاس‌های پردازش هیجانی شامل سرکوبی، تجربه هیجانات ناخوشایند، تجربه هیجانات پردازش نشده، اجتناب و کنترل هیجان با پریشانی روانشناختی رابطه مثبت معنادار وجود داشت. نتایج نشان‌ داد که 39 درصد از تغییرات پریشانی روانشناختی، می‌تواند توسط متغیرهای هم‌جوشی شناختی و مؤلفه‌های پردازش هیجانی تبیین شود. از این نتایج می‌توان به منظور کاهش پریشانی روانشناختی در نوجوانان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship of Cognitive Fusion and Emotional Processing with Psychological Distress in Adolescents

نویسندگان [English]

  • Pouyan Ezatizadeh 1
  • MAHNAZ SHAHGHOLIAN 2
  • mohammad hossein Abdollahi 2
  • Ali shahbaz ghazvini 1

1 Master's student in General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Khwarazmi University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Khwarazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the relationship between cognitive fusion and emotional processing with psychological distress in adolescents. This research is fundamental in nature and the present research method is descriptive and correlational. The statistical population was all male teenagers of Mahdasht, Karaj city in Alborz province. The statistical sample of this research was 280 people who were selected by available method. They completed Psychological Distress Questionnaire (Kessler et al., 2002), Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ; Gillanders et al., 2014) and Emotional Processing (Baker et al., 2010). The results showed that there is a significant positive relationship between cognitive fusion and psychological distress and between emotional processing and psychological distress. Also, there is a significant positive relationship between subscales of emotional processing including suppression, the experience of unpleasant emotions, the experience of unprocessed emotions, avoidance and control with psychological distress. The results showed that 39% of the changes in psychological distress can be explained by cognitive fusion and emotional processing. These results can be used to reduce psychological distress in teenagers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "psychological distress"
  • "cognitive fusion"
  • "emotional processing"
  • "adolescents"