با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران .

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران ایران.

10.30473/sc.2023.66864.2845

چکیده

مقدمه: کندگامی شناختی، از اختلال‌های جدیدی که به طور جدی در روان شناسی شناختی مورد توجه قرار گرفته است و می-تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی باشد. از این رو، هدف این پژوهش تدوین مدل ساختاری تبیین کندگامی شناختی بر اساس نظم جویی شناختی- هیجانی و توانایی شناختی با متغیر واسطه‌ای بار شناختی در کودکان بود. روش پژوهش همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. بدین منظور از بین جامعه آماری دانش آموزان ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 401-1400 تعداد 200 دانش آموز به شیوه غربالگری و با استفاده از مقیاس کندگامی شناختی پنی و همکاران(2009) به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. سپس آزمون نظم جویی شناختی هیجانی گارنفسکی وهمکاران (2001)، توانایی های شناختی نجاتی (1392) و مقیاس بار شناختی کلپش و همکاران (2017) روی افراد نمونه اجرا شد. در نهایت داده‌ها با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS 22 و SMART PLS و آزمون سوبل تحلیل شدند. نتایج نشان داد مدل مفهومی تدوین شده با داده‌ها برازش مناسبی داشت. نتایج روابط ساختاری مدل نشان داد که نظم جویی شناختی- هیجانی و توانایی شناختی بر کندگامی شناختی اثر مستقیم و معناداری دارند(01/0˂p). همچنین، توانایی شناختی بر بارشناختی اثر مستقیم و معناداری داشت(01/0˂p) ولی نظم جویی شناختی- هیجانی بر بارشناختی اثر مستقیم و معناداری نداشت (15/0˂p). نتایج روابط غیرمستقیم نشان داد که نظم جویی شناختی- هیجانی و توانایی شناختی با متغیر واسطه ای بارشناختی بر کندگامی شناختی اثر معناداری دارد (01/0˂p). براساس نتایج نظم جویی شناختی- هیجانی و توانایی شناختی بر بار شناختی و کندگامی شناختی موثر هستند. از این رو، تدوین برنامه هایی جهت آموزش و افزایش نظم جویی شناختی- هیجانی و توانایی شناختی و کاهش بار شناختی در افراد مبتلا به کندگامی شناختی، می توان انتظار بهبود کندگامی شناختی را در آنان داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Predicting Sluggish Cognitive Tempo based on Cognitive-Emotional Regularity and Cognitive Ability with the Mediating Variable of Cognitive Load

نویسندگان [English]

  • Hossein Zare 1
  • Ali Mostafaie 2
  • Mahdieh Rahmanian 3
  • Parinaz Salmani sabegh Amirkhaizi 4

1 Professor, Department of Educational Psychology, faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Thehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of PsychologyPayame Noor University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

4 Master of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: Sluggish Cognitive Tempo is one of the new disorders that has been seriously considered in cognitive psychology and can be influenced by various factors. Hence, the purpose of this study was develop a structural model to explain Predicting Sluggish Cognitive Tempo based on cognitive-emotional regularity and cognitive ability with the mediating variable of cognitive load in children. The research method was correlational and structural equation modeling. For this purpose, from among the statistical population of elementary school students in Tabriz city in the academic year of 1400-1401,Number of 200 students by screening method and using the SCT Penny et al scale (2009) were selected as the sample group. The instruments used in this study was include scales of Cognitive Emotion Regulation Garnfsky et al (2009), Cognitive Ability Questionnaire (Nejati, 2013),Cognitive load Klepsch et al (2017). the data were analyzed using structural equation modeling and SPSS 22 and SMART PLS software and Sobel test.The results showed that the conceptual model developed had a good fit with the data.The results of the structural relationships of the model showed that cognitive-emotional regularity and cognitive ability have a direct and significant effect on Sluggish Cognitive Tempo (p˂0.01). Also, cognitive ability had a direct and significant effect on cognitive load (p˂0.01), but cognitive-emotional regulation did not have a direct and significant effect on cognitive load (p˂0.15). The results of indirect relationships showed that cognitive-emotional regularity and cognitive ability with the mediating variable of cognitive load have a significant effect on Sluggish Cognitive Tempo (p˂0.01). Based on the results, the cognitive-emotional regularity and cognitive ability effect on cognitive load and Sluggish Cognitive Tempo.Therefore, by developing programs to educate and increase cognitive-emotional regularity and cognitive ability and reduce cognitive load in people with Sluggish Cognitive Tempo can be expected to improve Sluggish Cognitive Tempo in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sluggish Cognitive Tempo
  • cognitive-emotional regularity
  • cognitive ability
  • cognitive load