با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.30473/sc.2024.70709.2960

چکیده

هدف اساسی مطالعه حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حساسیت اضطرابی و همجوشی شناختی دانشجویان مبتلا به اختلال بدشکلی بدن بود. این مطالعه یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، در برگیرنده دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد املش در سال تحصیلی 1403-1402 بود. نخست، شرکت کنندگان با استفاده از ملاک های ورود و خروج غربال شدند. سپس، 40 دانشجوی مبتلا به اختلال بدشکلی بدن با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند (20 نفر در هر گروه). همه افراد مقیاس حساسیت اضطرابی (فلوید و همکاران، 2005) و همجوشی شناختی (گیلاندرز و همکاران، 2010) را تکمیل کردند. افراد در گروه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در 8 جلسه بر اساس مدل هایز و همکاران (1999) تحت درمان قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت ننمود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد بین دو گروه در حساسیت اضطرابی و همجوشی شناختی در سطح 01/0 تفاوت معناداری وجود دارد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند مداخله کارآمد برای کاهش حساسیت اضطرابی و همجوشی شناختی در دانشجویان مبتلا باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Anxiety Sensitivity and Cognitive Fusion in University Students with Body Dysmorphic Disorder

نویسندگان [English]

  • Majid Baradaran
  • Farzaneh Ranjbar Noushari

Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was the efficacy of acceptance and commitment therapy (ACT) on anxiety sensitivity and cognitive fusion in university students with body dysmorphic disorder. This study was a semi-experimental study with a pretest and post-test. The statistical population of this study included university students of Payame Noor University of Amlash in academic year 2023-2024. Subjects were first screened using the inclusion and exclusion criteria. therefore, 40 university students with body dysmorphic disorder were selected by available sampling method and randomly divided into experimental and control groups (20 persons in each group). All of the sample groups completed anxiety sensitivity (Floyd et al, 2005) and Cognitive Fusion Scales (Gillanders et al, 2010). The ACT group in 8 sessions based on Hayes et al (1999) model while the control group did not receive any treatment. For data analysis, multivariate analysis of covariance was used. Results showed that there were significant differences between two groups on anxiety sensitivity and cognitive fusion (P <0.01). ACT as a third wave treatment, can be an effective intervention to reduce the anxiety sensitivity and cognitive fusion in university students with body dysmorphic disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and commitment therapy
  • anxiety sensitivity
  • cognitive fusion
  • body dysmorphic disorder