با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
مقاله پژوهشی روانشناسی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حساسیت اضطرابی و همجوشی شناختی در دانشجویان مبتلا به اختلال بدشکلی بدن

مجید برادران؛ فرزانه رنجبر نوشری

دوره 13، شماره 25 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/sc.2024.70709.2960

چکیده
  هدف اساسی مطالعه حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حساسیت اضطرابی و همجوشی شناختی دانشجویان مبتلا به اختلال بدشکلی بدن بود. این مطالعه یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، در برگیرنده دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد املش در سال تحصیلی 1403-1402 بود. نخست، شرکت کنندگان با استفاده از ملاک ...  بیشتر