با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دکتری روان شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

4 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه: شواهد پژوهشی ناهمخوانی پیرامون نقصان نظریه­ی ذهن به عنوان یکی از فرضیه­های سبب­شناختی در جامعه­ستیزی وجود دارد. هدف از مطالعه­  حاضر بررسی توانایی نظریه­ی ذهن و همدلی در محکومین دادگاه­های کیفری و مقایسه­ی آن با افراد عادی بود. روش: طرح تحقیق مطالعه حاضر از نوع علی­مقایسه­ای بوده است. در این پژوهش تعداد 40 نفر از محکومین دادگاه­های کیفری و 40 نفر از جمعیت عمومی به شیوه­ نمونه­گیری در دسترس به عنوان نمونه­های این پژوهش انتخاب شدند. از آزمون عصب­ روان­شناختی ذهن­خوانی از طریق تصویر چشم بارون- کوهن (RMET) و مقیاس واکنش­های بین­فردی (IRI) برای جمع­آوری داده­ها استفاده شد. آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نیز برای مقایسه­ میانگین توانایی دو گروه در نظریه­ ذهن و همدلی به­ کار برده شد. یافته ­ها: نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره­ نشان می­دهد که تفاوت معناداری در توانایی ذهن­خوانی افراد دو گروه وجود دارد، چنان­که عملکرد محکومین دادگاه­های کیفری در آزمون ذهن­خوانی معناداری پایین­تری از همتایان عادی آن­ها دارد. تفاوت معناداری بین توانایی همدلی دو گروه مشاهده نشد.  نتیجه­گیری: با توجه به نتایج مطالعه­ حاضر نقصان در توانایی نظریه ذهن می­تواند به عنوان یکی از فرضیه­های سبب­شناختی در ارتکاب رفتارهای بزهکارانه و جرایم کیفری مورد بحث قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Theory of Mind and Empathy in Convicts of Penal Courts: Evidences from Reading the Mind Test through Eye Image

نویسندگان [English]

  • Vahid Nejati 1
  • Hadi Naserpoor 2
  • Abbas Zabihzadeh 3
  • Mana Rashidi 4

1 Assistant Professor of Shahid Beheshti University

2 M.A. in Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University

3 Ph.D. student in Clinical Psychology, Shahid Beheshti University

4 M.A. in Clinical Child and Adolescent Psychology, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Introduction: There are incongruent evidences about the lack of theory of mind as one of the causal hypotheses in psychopathy. The aim of this study was to investigate the ability of theory of mind and empathy in convicts of penal courts and comparing them with normal individuals. Method: The research design of this study was ex post facto. The participants were 40 convicts of penal courts and 40 people of general population selected by convenience sampling method. Baron Cohen’s Reading Mind from Eyes Test (RMET) and Interpersonal Reactivity Index (IRI) were used as research tools. MANOVA was used for comparing the differences of the two groups in theory of mind and empathy. Results: The results of MANOVA showed significant differences in the ability of mind reading in the two groups; as the functions of convicts of penal courts in mind reading test were significantly lower than their normal counterparts. No significant difference was observed between the ability of empathy in the two groups. Conclusion: According to the results of this study, deficit in theory of mind can be discussed as one of the causal hypotheses in the commission of delinquent behavior and criminal offenses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychopathy
  • Antisocial Personality
  • Theory of Mind
  • Mind Reading
  • Empathy
ـ امین یزدی، ا. (1386). «شناخت اجتماعی و زبان». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، 159، 115- 134.
ـ ذبیح­زاده، ع.؛ نجاتی، و.؛ ملکی، ق.؛ درویشی، م. و رادفر، ف. (1391). «بررسی رابطه­ بین توانایی ذهن­خوانی و پنج عامل بزرگ شخصیت». تازه­های علوم شناختی، 14، 30-19.
- فیض­آبادی، ز.؛ فرزاد، و.ا. و شهرآرای، م. «بررسی رابطه­ی همدلی با سبک­های هویت و تعهد در دانشجویان رشته­های فنی و علوم انسانی». مجله مطالعات روانشناختی. 3 (2)، 90-65.
- کاپلان و سادوک. (2007/1389). خلاصه  روان­پزشکی. جلد دوم. ترجمه فرزین رضایی، مترجم. تهران: انتشارات ارجمند.
ـ مشتاق، ن. (1379). «شناخت اجتماعی و مغز آدمی». فصلنامه تازه­های علوم شناختی، 8، 58-43.
- Adolphs, R.; Baron-Cohen, S.  & Tranel, D. (2002). “Impaired recognition of social emotions following amygdale damage”. Journal of Cognitive Neuroscience, 14(3), 1264–1274.
- Adolphs, R.; Tranel, D.; Damasio, H. & Damasio, A. (1994). “Impaired recognition of emotion in facial expressions following bilateral damage to the human amygdale”. Nature, 372, 669-672.
 - Baron-Cohen, S. (1997). “Another Advanced Test of Theory of Mind: Evidence From Very High Functioning Adults With Autism or Asperger Syndrome”. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 813-822.
- Baron-Cohen, S.; Wheelwright, S.; Hill, J.; Raste, Y. & Plumb, I. (2001). “The -Reading the Mind in the Eyes test revised version: A study with normal adults and adults with Asperger Syndrome or high-functioning autism”. Journal of Child Psychol. Psychiatr. 42, 241-251.
- Bhatt, M. & Camerer, C.F. (2005). “Self-Referential Thinking and Equilibrium as State of Mind in Games: fMRI Evidence”. Games and Economic Behaviors, 52, 2, 424-459.
- Blair, R.J.; Jones, L.; Clark, F. & Smith, M. (1997). “The psychopathic individual: a lack of responsiveness to distress cues?”. Psychophysiology; 34: 192-8.
- Blair, R.J. (2001). “Neuro-cognitive models of aggression”. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 71:727–31.
- Blair, R.J. (2005). “Responding to the emotions of others: dissociating Form of empathy through the study of typical and psychiatric populations”. Conscious and cognition, 14, 698-718.
- Blair, R.J. (2006). “Empathic dysfunction in psychopathic individuals”. Trends in Cognitive Sciences, 11(9), 387-392.
- Brune, M. & Brune-Cohrs, U. (2006). “Theory of Mind-Evolution, Ontogeny, Brain Mechanisms and Psychopathology”. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 30, 437-455.
- Butter, R.P. (2010). A meta-analysis of empathy training programs for client populations. A dissertation submitted to the faculty of Social Work. The University of Utah.
 - Frith, U. & Frith, C. (2001). “The biological basis of social interaction”. Current Directions in Psychological, 31(2): 125-138.
- Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. New York: Bantam books.
- Hastingsa, M.; Tangneyb, J. & Stuewigba, J. (2008). “Psychopathy and identification of facial expressions of emotion”. Consciousness and Cognition, 14(4), 698-718.
- Haxby, J.V.; Hoffman, E.A. & Gobbini, M.I. (2002). “Human neural systems for face recognition and social communication”. Biological Psychiatry, 51, 59-67.
- Hirao, K. (2008). “Theory of Mind and Frontal Lobe Pathology in Schizophrenia: A Voxel-Based Morphometry Study”. Schizophrenia Research, 105, 165174.
- Karpininski, A. & Hilton, J.L. (2001). “Attitudes and Implicit Association Test”. Journal of personality and social psychology, 5, 774-788.
- Lombardo, M.V.; Barnes, J.L.; Wheelwright, S.J. & Baron-Cohen, S. (2007). “Self-Referential Cognition and Empathy in Autism”. PloS ONE, 2, 9, e883, 1-11.
- Otsuka, Y. (2009). “Individual Differences in the Theory of Mind and Superior Temporal Sulcus”. Neuroscience Latters, 463, 150-153.
- Povinelli, D.J. & Bering, J.M. (2002). “The Mentality of Apes Revisited”. Current Directions in Psychological Science, 11(4), pp. 115-19.
- Puce, A.; Allison, T.; Bentin, S.; Gore, J.C. & McCarthy, G. (1998). “Temporal cortex activation in humans viewing eye and mouth movements”. Journal of Neuroscience, 18, 2188-2199.
- Richell, R.A.; Mitchell, D.; Newman, C.; Leonard, A. & Baron-Cohen, S. (2003). “Theory of Mind and Psychopathy: Can Psychopathic Individuals Read The ‘Language of The Eyes’?”. Neuropsychologia, 41, 523-526.
- Russell, T. (2009). “Aspects of Social Cognition in Anorexia Nervosa: Affective and Cognitive Theory of Mind”. Psychiatry Research, 168, 181-185.
- Sabbagh, M.A. (2004). “Understanding orbitofrontal contributions to theory-of-mind reasoning: implications for autism”. Brain and Cognition, 55, 209-219.
- Sabbagh, M.A.; Moulson, M.C. & Harkness, K.L. (2004). “Neural correlates of mental state decoding in human adults: an event-related potential study”. Journal of Cognitive Neuroscience, 16, 415-426.
- Shamay-Tsoory, S.G. & Harari, H. (2010). “The role of the orbitofrontal cortex in affective theory of mind deficits in criminal offenders with psychopathic tendencies”. Cortex, 46 (5): 668-77.
- Siegal, M. & Varley, R. (2002). “Neural systems involved in -theory of mind”. Nature Neuroscience, 3, 463-471.
- Singer, T. & Fehr, E. (2005). “The Neuroeconomics of Mind Reading and Empathy”. The American Economic Review, 95, 2, 340-345.
- Singer, T. (2006). “The Neuronal Basis and Ontogeny of Empathy and Mind Reading: Review of Literature and Implications for Future Research”. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 30, 855-863.
- Sommer, m.; sodian, B.; dohnel, g. & hajak, g. (2010). “psychopathicaptients emotion attribution modulates activity in oytcomp related brain areas”. Psychiatry Recerch: Neuroinaging, 182(2): 85-88.
- Stier, A.; Hinshaw, S.P. (2007). “Explicit and Implicit stigma against individuals with mental illness”.  Australian psychology, 42, 106-117.
- Tager-Flusberg, H. & Sullivan, K. (2000). “A componential view of theory of mind: evidence from Williams syndrome”. Cognition, 76, 59-90.
- Wang, Y.; Wang, Y.G.; Chen, S.; Zhu, C. & Wang, K. (2008). “Theory of mind disability in major depression with or without psychotic symptoms: A componential view”. Psychiatry Research, 153-161.
- Widom, C.S. (1976). “Interpersonal and personal construct systems in psychopaths”. Journal of Consulting and Clinical Psychology; 44: 614-23.
 - Widom, C.S. (1978). “An empirical classification of female offenders”. Criminal Justice and Behaviour; 5:35-52.