با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: نظریه اهداف پیشرفت یا جهت­گیری هدف از جمله کاربردی­ترین دیدگاه­های انگیزش پیشرفت محسوب می­شود و در سال­های اخیر به خوبی توانست موضوع اهمال­کاری تحصیلی را تبیین کند. در تحقیق جاری رابطه ساده و چندگانه تبحرگرایی و رویکردگرایی با اهمال­کاری تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. روش: دانشجویان دانشگاه پیام­نور اهواز جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده بودند که از بین آن­ها 200 نفر (100 پسر و 100دختر) به شیوه تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری  داده­ها از پرسشنامه­های محقق ساخته اهداف پیشرفت (1391) و اهمال­کاری تحصیلی سواری (1390) استفاده به عمل آمد. تحلیل داده­ها با کمک آمار استنباطی صورت گرفت. یافته­ها: نتایج نشان داد که بین تبحرگرایی و اهمال کاری تحصیلی همبستگی منفی و بین رویکرد گرایی و اهمال­کاری تحصیلی همبستگی مثبت و معنی­داری وجود دارد. نتیجه­گیری: نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش گام­به­گام نشان داد که تبحرگرایی و رویکردگرایی به­طور معنی‌داری واریانس اهمال­کاری تحصیلی را پیش­بینی و تبیین می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The simple & multiple relationship of mastery & Performance goals with academic procrastination

نویسنده [English]

  • Karim Savari

Assistant Professor in Psychology of Payame Noor University

چکیده [English]

Introduction: In current years, Achievement goals theory could explain & predict academic procrastination through variables such as mastery & Performance goals. Goals: In this search, It is tried to study the simple & multiple relationship of mastery & Performance goals with academic procrastination among University students of Payam Noor Ahwaz. Methods: The research society were University students of Payame Noor Ahwaz that were chosen 200 students (100 girls & 100 boys) by randomly ways. For data, gathering questionnaires were made by researcher. For analyzing, it data was used descriptive & inferential stasitics. Results: Results showed that there is negative relation between mastery goals and academic procrastination & positive relation between Performance goals and academic procrastination. Conclusions: Regression analysis by using stepwise method showed that mastery goals & Performance goals could be predicted through variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mastery goals
  • Performance goals
  • Academic Procrastination
ـ الیس، آ و ناس، و. ج. (1977). روانشناسی اهمال کاری. ترجمه محمد علی فرجاد ( 1382). تهران : انتشارات رشد. ـ سواری، ک. (1390). ساخت و اعتباریابی آزمون اهمال کاری تحصیلی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، شماره 5، سال دوم، بهار و تابستان، ص 97 ـ110.
- Anderman, E. & Maehr, M. (1994). Motivation and Schooling in the middle grades. Review of Educational Reasearch, 64, 287-309.
- Akinsola, M.K.; Tella, A & Tella, A. (2007). Correlates of Academic Procrastination and Mathematics Achievement of University Undergraduate. Students.Eurasia. Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3 (4), 363-370.
- Ames, C. (1992). Goals structures and student motivation. Journal of Educational Journal of Educational Psychology. 84.261-271.
- Elliot, A.; McGregor, H.A. & Gable, S. (1999). Achievement goals, study strategies, and exam performance: A mediational analysis. Journal of Educational Psychology. 91, 549-563.- Elliot, A.J. & McGregor, H. (2001). A 2 × 2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80 (3), 501-519. 
- Ferrari, J.R. (2001). Procrastination as self - !regulation failure of performance: Effects of cognitive load, self-awareness, and time limits on ‘working best under pressure’. European Journal of Personality, 15(5), 391-406.
- Jansenn, T & Carton, J.S. (1999). The effects of locus of control and task difficulty on procrastination. Journal of Genetic Psychology, 160.
- Jansenn, T. & Carton, J.S. (2000). The effects of locus. Journal of Genetic Psychology, 160.
- Johnson, J. L. & Bloom, A.M. (1995). An analysis of the contribution of the five factors of personality to variance in academic procrastination. Personality and Individual Differences, 18(1), 127-133.
- Levy-Tossman, I. & Avi Assor, A.K. (2006). Academic goal orientations, multiple goal prowles, and friendship intimacy among early adolescents, Contemporary Educational Psychology. URL:http://www.elsevier.com/locate/cedpsych.(1/16/2007)
- Lee, E. (2005). The Relationship of motivation and flow experience to academic procrastination in university students. The Journal of Genetic Psychology, 166, 5- 14.
- Midgley, C. & Urdan, T. (2001). Academic self-handicapping and performance goals: A further examination. Contemporary Educational Psychology, 26, 61– 75. 
- Midgley, C. & Urdan, T. (1995). Predictors of middle school students use of self-handicapping strategies. Journal of Early Adolesecence, 15, 389ـ  411. 
 - Midgley, C.; Arunkumar. & Urdan, T. (1996). "If I don’t do well tomorrow, There’s a reason. "Predictors of adolescent’s use of academic self-handicapping strategies. Understanding. Journal of Educational Psychology, 88, 423– 434.
- Milgram Jacofkey, N.; Mey-Talm, G. & Levinson, Y. (1998). Procrastination, generalized in the or specific,in college students & their parents. Journal of personality & individual differences, 25,297-316.
- Niemivirta, M. (2004). Habits of mind and academic endeavors, The Correlates and Consequences of achievement goal orientations.
- Nolen, S.B. & Haladyna, T.M. (1990). Personal and environmental influences on students` belief about effective study strategies. Contemporary Educational Psychology, 15,116-130.
- O’Brien, W.K. (2002). Applying the transtheoretical model to academic procrastination. Dissertation Abstracts International. Section B: The Sciences and Engineering. 62 (11-B): 5359.
- Pintrich, R.R. (2000). Multiple goals, multiple pathways: the role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92, 544ـ555. 
- Pintrich, P.R. & Schunk., D.H. (2002). Motivation In Education: Theory, Research, & Applications. New Jersey: Johnston.
- Pintrich, P.R., Conley, A.M. & Kempler, T.M .(2003). Current issues in achievement goal theory and research. International Journal of Educational Research, 39, 319ـ337.
- Pintrich, P.R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 31, 459- 470.
- Ryan, A. M. & Pintrich, P.R. (1997). “Should I ask for help?”: the role of motivation and attitudes in adolescents’ help-seeking in math class. Journal of Educational Psychology, 89, 329-341. 
- Steel, P.D.G. (2002). The measurement and nature of­ procrastination. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 63(3-B), 1599.
- Sideridis, G. (2001). The causal role of goal importance for the explanation of student study behavior: An International Journal of Experimental Educational Psychology .21,3:277-298.
- Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A metaanalytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133, 1, 65-81.
- Svinicki, M.D. (2005). Student Goal Orientation, Motivation, and Learning. URL:http://www.idea.k-stste.edu/papaers/idea_paper_41.pdf. (1/18/2008). - Tuckman, B.W. (1991). The development and concurrent validity of the procrastination scale. Educational and Psychological Measurement 51(2), 473-480.
- Urdan, T.; Midgley, C. & Anderman, E. (1998). The role of classroom goal structure in students’ use of self-handicapping strategies. American Educational Research journal, 35, 101– 122.
-Urdan, T & Maehr, M. (1995). Beyond a two-goal theory of motivation and achievement: A case for social goals. Review of Educational Research, 65, 213-243.
-Van Eerde, W. (2003). A meta-analytically derived nomological network of procrastination. Personality and Individual Differences, 35, 1401-1418.
-Walters. A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. Journal of Educational Psychology, 95, 179–187.
-Was, C. (2006). Academic achievement goal orientation: Taking another look. Electeronic journal of research in educational psychology,10, 4(3), 529-55.