با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه پیام نور

چکیده

مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) بیماری مزمن سیستم عصبی مرکزی است.ام اس که از شایع‌ترین بیماریهای عصبی انسان است، با عوارض جسمی و روانشناختی فراوانی همراه میباشدکه موجب میشود بیماران شناخت معیوب و باورهای تحریف شده ای درباره بیماریشان داشته باشند،لذا درمقابله مثبت وموثر با بیماری و پذیرش آن به عنوان بخشی از زندگی خوددچارمشکل میشوند.بنابراین اصلاح شناخت وایجاد ادراک صحیح از بیماری،می‌تواند ضمن کمک به واقع بینانه کردن ادراک بیماران، شدت بیماری را نیز کاهش دهد.
هدف این تحقیق بررسی اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی یکپارچه بر میزان ادراک بیماری و شدت بیماری در مبتلایان به ام اس می‌باشد. این پژوهش نیمه آزمایشی باطرح پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد.جامعه آماری این پژوهش را 2500 بیمارعضو جامعه ام اس،تشکیل داده اند که ازبین آنها،30 نفربه روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند.ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه ادراک بیماری بازنگری شده و مقیاس وضعیت ناتوانی گسترده بود که توسط بیماران پیش وپس از مداخله تکمیل شدند.داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس تحلیل شدند.یافته‌های این پژوهش نشان داد آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی یکپارچه بر میزان ادراک بیماری تأثیر معنادار داشته و باعث ارتقای سطح ادراک صحیح و واقع بینانه از بیماری شده ،اما بر شدت بیماری (بعد جسمی)تأثیر معناداری نداشته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on the Perception of Disease and its Severity in Patients with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Oraki 1
  • puran sami 2

1 Associate professor in faculty of psychology, Payam-E-Noor University PNU

چکیده [English]

MS is a disease of the central nervous system myelin echoed. That is one of the most common neurological disease affecting young adults is a disease in humans disabilities. In this regard, reform and knowledge to create the beliefs and understanding of the disease,can also contribute to a realistic perception of patients the disease,reduce the severity of the disease.The aim of this study was to evaluate the effectiveness of training mindfulness-based cognitive therapy on the perception of disease and disease severity in MS.The methods used in this study is experimental procedure that is performed in two experimental and control groups.The study population included 2500 patients with MS, the MS Society's members from Of them 30 people have voluntarily chosen sampling And randomly were divided into two experimental and control groups.Illness Perception Questionnaire Data collection was revised and expanded disability status scale was completed by patients,120 minutes of training in 8 sessions were offered to groups of 15 persons After the end of training,the scores of both groups were measured.Data were analyzed using ANCOVA.The findings of this study showed that mindfulness-based cognitive therapy integrated(MBCTI) on the perception of MS patients have had significant effect But the severity of the disease have had significant effect.The results showed that MBCTI with MS patients has an impact on the perception the disease And improve the patient's level of understanding and realistic, But severity of the disease (physical) in these patients did not

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive therapy based on Mindfulness
  • Multiple Sclerosis
  • perception the disease
  • severity of the disease
ـ سیف، ع. ا (1374). تغییر رفتار و رفتار درمانی. نظریه­ها و روش­ها، تهران: نشر دانا.
ـ شمیلی، ف (1390). «تأثیر ادراک بیماری بر کیفیت زندگی بیماران ام‌اس، ارزیابی مدل خودگردانی». دانشگاه پیام نور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
ـ گرانمایه ش.؛ بشارت س. م.؛ نبوی، س.؛ صادقی، آ.؛ ایمانی،  آ (1390). «تأثیر برنامه کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی بر نشانه­های فیزیکی ، کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران مبتلا به ام اس». پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
ـ قدرتی، س.; تبریزی، م.؛ اسمعیلی، م (1389). «بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر دیدگاه فرانکل بر افزایش سلامت عمومی بیماران مبتلا به ام‌اس». تازه­ها و پژوهش­های مشاوره، 9(34):7-24.
ـ مختاری، س.؛  نشاط دوست، ح.ط.؛ مولوی، ح (1387). «بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری به شیوه گروهی بر افسردگی و شکایات جسمانی بیماران مبتلا به ام ‌اس». مجله روان­شناسی، گروه روان­شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه اصفهان، پیاپی(47)، ص 251-242.
ـ مسعودنیا، ر (1387). «میزان تأثیر خود مراقبتی طراحی شده بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس». پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
ـ هژیر، ف.؛ احدی، ح.؛ پورشهباز، ع. و رضایی، م (1390). «اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری در تغییر بازنمایی‌های ادراکی از بیماری و ارتقاء حالات عاطفی بیماران مبتلا به ام اس». ماهنامه علمی پژوهشی.
- Francesco, P.; Deborah, P.; Colin, M. Bosma, A. R. & Langer, E. (2014). “Mindfulness, physical impairment and psychological well-being in people with amyotrophic lateral sclerosis, Mindfulness, physical impairment and psychological well-being in people with amyotrophic lateral sclerosis”. 10.1080/08870446.2014.982652. pages 503-517.
-Glattacker, M.; Dudeck. A.; Dibbelt, S.; Quatmann, M.; Schubmann, R.; Greitemann, B.; Jäckel, W. H. (2011).  Evaluation einer Intervention zur partizipativen Zielvereinbarung: Verändern sich zielbezogene Prozesse in der Wahrnehmung der RehabilitandInnen. Rehabilitation swiss enschaftliches Kolloquium in Bochum. DRV-Schriften, 2011; 93: 159-160.
-Juergens, M.C.; Seekatz, B.; Moosdorf, R. G.; Petrie, K. J. & Rief, W. (2010). “Illness beliefs before cardiac surgery predict disability, quality of life, and depression 3 months later”. J Psychosom Res. Jun, 68(6):553-60. Epub 2009 Dec 5.
-Kabat-zinn, J. (2003). Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of your Body and Mind to face Stress, Pain and Illness. New York: Delacort
-LeventhaL, H.; Leventhat, E. & Contrada, R. J. (1998). “Self-regulation, health & behaviour: a perceptual cognitive approach”. Journal of Psychology & Health, 13, 717-734.
-Moss- Morris, R.; Weinmanb, J.; Keith, J. & Linda, D. (2003). “The revised illness perception questionnare (IPQ-R)”. Psychology and Health, Vol. 17, No. 1, pp. 1–16
-Pilowsky, I. (1984). Pain & illness behaviour: Assesment & management. In: Textbook of pain. New York: Churchill Livingston.
-Turner, J. & Kelly, B. (2000). “Emotional Dimensions of Chronic Disease”. Western Journal of Medicine, 172, 124-128.
- Vaughan, R.; Morrison, L. & Miller, E. (2003). “The illness representations of multiple sclerosis and their relations to outcome”. British Journal of Health Psychology, Volume 8, Number 3, September, pp. 287-301(15)
-Van Wilgen, C.P.; Kaptein, A.A. & Brink, M.S. (2010). “Illness perceptions and mood states are associated with injury-related outcomes in athletes”. Disabil Rehabil. 32(19):1576-85.
-Vercoulen, J. H.; Swanink, C.M.; Zitman, F.G.; Vreden, S. G.; Hoofs, M. P.; Fennis, J. F.; Galama, J. M.; van der Meer, J. W.; Bleijenberg, G. (1996). “Randomised, double- blind, placebo-controlled study of fluoxetine in chronic fatigue syndrome”. Lancet. 858-61.
-Zyrianova, Y.; Kelly, B. D.; Sheehan, J.; Mc Carthy, C. & Dinan, T.G.. (2011). “The psychological impact of arthritis: the effects of illness perception and coping”. Ir J Med Sci. Mar; 180(1): 203-10. Epub 2010 Jul 30.