با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه­ بین تعلل­ ورزی تحصیلی با باورهای فراشناختی دانش­ آموزان مقطع متوسطه­ شهرستان آمل انجام شده است. روش: تعداد نمونه­ پژوهش 374 دانش­ آموز بودند که با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع ­آوری داده ­ها از مقیاس­ های تعلل­ ورزی تحصیلی سولومون و راث­بلوم و فراشناخت ولز و کاترایت ـ هاتون استفاده شد. برای تعیین پایایی ابزارهای پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده­ ها روش تی مستقل، تحلیل رگرسیون چند متغیره به ­شیوه­ گام ­به­ گام مورد استفاده قرار گرفت. یافته­ها: آزمون تی مستقل نشان داد که بین دو گروه دانش­آموزان دختر و پسر در تعلل­ورزی تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد که تعلل­ورزی پسران بیشتر از دختران می ­باشد، ولی در مقایسه­ باورهای فراشناختی تفاوتی مشاهده نشد. تحلیل رگرسیون چند متغیره به ­شیوه­ گام ­به ­گام مشخص کرد که در بین مؤلفه­ های باورهای فراشناختی، عدم اطمینان شناختی به ­طور قوی­تری تعلل ­ورزی تحصیلی را پیش­ بینی می ­کنند. نتیجه ­گیری: تفاوت میان دختران و پسران در باورهای فراشناختی معنادار نیست ولی در متغیر تعلل­ ورزی تحصیلی معنادار می­باشد و عدم­ اطمینان شناختی در پیش ­بینی تعلل­ ورزی تحصیلی سهم دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Academic Procrastination with meta cognitive beliefs

نویسندگان [English]

  • Tahereh Golestani bakht 1
  • Mahnaz Shokri 2

1 Assistant professor in psychology of Payame Noor University

2 M.A. in psychology of Islamic Azad University

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the Relationship between Academic Procrastination with meta-cognitive beliefs of high school students in the city of Amole. Method: The study’s samples were 374 high school students who were selected using the simple random sampling procedure. Data were collected using scales of Solomon & Rothblum Academic Procrastination and Wells & Cartwright - HattonMeta-cognition. Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the research instruments. Findings: Data were analyzed by t-test and stepwise regression. t-test indicated that there was significant difference between male and female students of academic procrastination, so procrastination of male is more than female. But there was not difference in meta-cognitive beliefs between two groups. Stepwise multivariable regression analysis revealed that among the components of meta-cognitive beliefs, cognitive uncertainty was stronger predictor for academic procrastination. Conclusion:  There was no significant difference between male and female in meta-cognitive but significant difference in academic procrastination and cognitive uncertainty is useful in prediction of Academic procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Procrastination
  • meta cognitive beliefs
  • Gender
ـ ابوالقاسمی، ع؛ گلپور، ر؛ نریمانی، م. و قمری، ح، (1388). بررسی رابطه باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانش­آموزان دارای اضطراب امتحان. مطالعات تربیتی و روانشناسی، 10(3)، 20ـ 5.
ـ تمدنی، م؛ حاتمی، م. و هاشمی رزینی، ه. (1389). خودکارآمدی عمومی و اهمال­کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 6(17)، 85 ـ 65.
ـ جوکار، ب. و دلاورپور، م. (1386). رابطه­ تعلل­ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت. مجله اندیشه­های نوین تربیتی، 3(3 و 4)، 80-61. ـ حسینی، ف. و خیر، م. (1388). پیش­بینی تعلل­ورزی رفتاری و تصمیم­گیری با توجه به­ باورهای فراشناختی در دانشجویان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،15 (3)، 273-265.
ـ شیرزادی، ن. (1389). رابطه­ تعلل­ورزی تحصیلی و ادراک از ساختار کلاس با واسطه­گری باورهای انگیزشی و رابردهای یادگیری خودتنظیمی دانش­آموزان دختر و پسر دبیرستان­های بیرجند. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند.
ـ صمدی، م. (1381). دانش فراشناختی و حل مسأله ریاضی در دانش­آموزان: نقش جنسیت و عملکرد تحصیلی. تازه­های علوم شناختی، 4(3)، 49-42. 
ـ کاظمی، م. فیاضی، م. و کاوه، م. (1389). بررسی میزان شیوع تعلل و عوامل مؤثر بر آن در بین مدیران و کارکنان دانشگاه. پژوهشنامه مدیریت تحول، 2(4)، 63-42.
- Chun Chu, A.H. & Choi, J.N. (2005). Rethinking Procrastination: Positive Effects of “Active” Procrastination Behavior on Attitudes and Performance. The Journal of Social Psychology, 145(3),245–264. EN.
- Day, V.; Mensink, D. & O’Sullivan, M. (2000). Patterns of academic procrastination. Journal of College Reading and Learning, (30), 120–134.
- Dietz, F.; Hofer, M. & Fries, S. (2007). Individual Values, Learning Routines, and Academic Procrastination. British Journal of Educational Psychology, (77), 893-906. 
- Effert, B.R. & Ferrari, J.R. (1989). Decisional procrastination, examining personality correlates. Journal of Social Behaviour and Personality, (4),151-156.
- Fee, R.L. & Tangney, J.P. (2000). Procrastination: A means of avoiding shame or guilt? Journal of Social Behavior and Personality, (15), 167–184.
- Ferrari, J.R. ( 1991a). A preference for a favorable public impression by rocrastinators: Selecting arnong cognitive and social tasks. Personalis, and individual Derences, (12), 1233-1237.
- Rothblum, E. D. Solomon, L. J. & Murkami, J. (1986). Affective, cognitive and behavioral deference between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology, 10 (4), 387-394.
- Solomon, L.J. & Rothblum, E.D. (1984). Academic Procrastination: Frequency and Cognitive-Behavioral Correlates. Journal of Counseling Psychology,31(4), 503- 509.
- Spada, M.; Hiou, K. & Nikčević, A.V. (2006). Metacognitions, Emotions, and Procrastination. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 20(3), 319-323. 
- Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, (133), 65-94. 
- Veenman, M.V. J. & Van Hout-Wolters, B. H. A. M. & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: conceptual and methodological considerations. Journal of Metacognition Learning, 1, 3-14.  
- Walters, C.A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. Journal of Educational Psychology, 95(1), 179-185.