با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار علوم اعصاب، مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تهیه نسخه ایرانی با زبان فارسی و تعیین پایایی آزمون مختصر وضعیت روانی کودکان بود. روش: آزمون موردنظر به همراه شیوه‌نامه اجرای آن به زبان فارسی ترجمه و در برخی از سوالات برای هماهنگ‌سازی با ویژگی‌های زبانی و دستیابی به روایی صوری، تغییراتی در آن داده شد. نمونه پژوهش شامل 40 کودک دارای مشکلات رفتاری درونی‌سازی و برونی‌سازی و 100 کودک فاقد این مشکلات با دامنه سنی 7 تا 12 سال بود که با توجه به معیارهای ورود به پژوهش با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل سیاهه‌ رفتار کودک و فرم گزارش معلم آخنباخ و رسکورلا (2001) و آزمون مختصر وضعیت روانی کودکان اسکارپا، تورالدو، پویانی و بوتینی (2017) بود. یافته‌ها: نتایج آزمون مختصر وضعیت روانی کودکان در جمعیت سالم از 38 نمره کل آزمون، بین 24 تا 38 و با میانگین 16/34 و انحراف استاندارد 79/2 و در جمعیت دارای مشکل، بین 8 تا 27 و با میانگین 4/18 و انحراف استاندارد 97/4 به‌دست آمد. روایی تمایز آزمون بر اساس آزمون تی مستقل انجام شد و با 95 درصد اطمینان بین عملکردهای شناختی دو گروه تفاوت معناداری مشاهده شد. در تعیین پایایی درونی آزمون، ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون 92/0 به دست آمد. نتیجه-گیری: بر اساس پژوهش حاضر به نظر می‌رسد که نسخه ایرانی آزمون مختصر وضعیت روانی کودکان از قابلیت و پایایی مناسبی برخوردار است و به منظور غربالگری شناختی و پیش‌آگهی مشکلات مختلف روان‌شناختی و عصب روان‌شناختی کودکان کارایی مطلوبی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reliability of the Iranian Version of Mini-Mental State Pediatric Examination (MMSPE): Children's Cognitive Screening Tool

نویسندگان [English]

  • Zahra Fakhri 1
  • Hossein Zare 2
  • Ahmad Alipour 2
  • Mahdi Sharif-Alhoseini 3

1 PhD student of psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Professor of psychology, Department of Psychology, Payame Noor University , Tehran, Iran.

3 Assistant Professor of Neuroscience, Sina Trauma and Surgery Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Aim: This study aimed to prepare an Iranian version Of the Persian language and determine the reliability of the Mini-Mental State Pediatric Examination (MMSPE). Method: The Examination was translated into Persian language, and the instructions for its implementation. Some questions were changed to harmonize with the linguistic features and achieve Face validity. The research sample consisted of 40 children with behavioral problems of internalization and externalization and 100 children without these problems with an age range of 7 to 12 years who were selected by available sampling method according to the inclusion criteria. The research tools included The Child Behavior Checklist -Teacher Report Form (CBCL-TRF) of Achenbach & Rescorla (2001) and (MMSPE) of Scarpa and colleagues (2017). Results: The results of Mini-Mental State Pediatric Examination (MMSPE) in a healthy population of 38 total scores, between 24 - 38 with a mean of 34.16 and a standard deviation of 2.79, and a population with problems, between 8 - 27 and with a mean of 18.4 And the standard deviation of 4.97 was obtained. The discriminant validity was based on an independent t-test, and with 95% confidence was observed a significant difference between the cognitive performances of the two groups. In determining the internal reliability of the test, Cronbach's alpha coefficient for the whole test was 0.92. Conclusion: It seems that the Iranian version of (MMSPE) has good capability and reliability and is effective for cognitive screening and prognosis of various psychological and neuropsychological problems in children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Screening
  • Mental State
  • Pediatric Examination