با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
مقاله پژوهشی
اعتباریابی نسخه ایرانی آزمون مختصر وضعیت روانی کودکان: ابزار غربالگری شناختی کودکان

زهرا فخری؛ حسین زارع؛ احمد علی پور؛ مهدی شریف الحسینی

دوره 11، شماره 22 ، آذر 1401، صفحه 1-9

https://doi.org/10.30473/sc.2022.64511.2769

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تهیه نسخه ایرانی با زبان فارسی و تعیین پایایی آزمون مختصر وضعیت روانی کودکان بود. روش: آزمون موردنظر به همراه شیوه‌نامه اجرای آن به زبان فارسی ترجمه و در برخی از سوالات برای هماهنگ‌سازی با ویژگی‌های زبانی و دستیابی به روایی صوری، تغییراتی در آن داده شد. نمونه پژوهش شامل 40 کودک دارای مشکلات رفتاری درونی‌سازی و برونی‌سازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی الگوی روابط ساختاری در پیش بینی عملکرد جنسی زنان بر اساس نقش جنسیتی آندروژنی با واسطه سبک های تبادل اجتماعی

معصومه تدریس تیریزی؛ مجید صفاری نیا؛ مهناز علی اکبری؛ احمد علی پور

دوره 11، شماره 22 ، آذر 1401، صفحه 11-23

https://doi.org/10.30473/sc.2022.65145.2789

چکیده
  مقدمه: این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین نقش جنسیتی آندروژنی و عملکرد جنسی زنان با میانجیگری سبک های تبادل اجتماعی صورت گرفت. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهلی بود که در شهر تهران زندگی می کردند که از طریق فراخوان اینترنتی در پژوهش شرکت کردند. در پژوهش حاضر از مقیاس نقش های جنسیتی بم (1981)، مقیاس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی
ارتباط اجتماعی خردمندانه؛ بازتعریف مفهوم ارتباط در فرهنگ ایرانی مبتنی بر شاهنامه فردوسی

فضل الله حسنوند؛ کامران شیوندی چلیچه؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ اسماعیل سعدی پور

دوره 11، شماره 22 ، آذر 1401، صفحه 25-36

https://doi.org/10.30473/sc.2023.67172.2861

چکیده
  این پژوهش با هدف بازتعریف مقهوم ارتباط در ایران تحت عنوان ارتباط اجتماعی خردمندانه مبتنی بر شاهنامه فردوسی به انجام رسید . این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و بر اساس ماهیت تحقیق و گردآوری داده‎ها، کیفی مبتنی بر روش داده‌بنیاد بود. با توجه به هدف پژوهش، بیت، به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شد. جامعه آماری شامل متن کامل شاهنامه فردوسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم اعصاب شناختی
نقش سرشت در ادراک تصاویر چهره‌ای طیفی زنده/غیرزنده با بیان هیجانی انزجار/خوشحالی: مطالعه مبتنی بر نظریه تشخیص علامت

حسن صبوری مقدم؛ محمدعلی نظری؛ محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی؛ اکبر زاهدی

دوره 11، شماره 22 ، آذر 1401، صفحه 37-52

https://doi.org/10.30473/sc.2023.67963.2881

چکیده
  مقدمه: هدف این مطالعه بررسی نقش تفاوتهای سرشتی افراد در سوگیری ادراکی آنها در دو بعد جانداری (زنده/غیرزنده) و ابراز هیجان چهره‌ای (خوشحال/انزجار) در تصاویر مورف‌شده در شرایط ابهام بود. روش: چهار گروه، هر گروه شامل 20 نفر 35-22 ساله دارای سرشت هیجانی فعال‌سازی بالا با پایین و مهار بالا با پایین بر اساس مقیاس ترکیبی سرشت عاطفی هیجانی(AFECT) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی
ارائه ی مدل علی انعطاف پذیری شناختی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی : نقش واسطه ای خودکارآمدی ، بهزیستی روانشناختی و همدلی شناختی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز

سمیه نگهداری؛ محمد حسن صیف

دوره 11، شماره 22 ، آذر 1401، صفحه 53-65

https://doi.org/10.30473/sc.2023.66356.2828

چکیده
  مقدمه: هدف این تحقیق ارائه مدل علی انعطاف پذیری شناختی بر اعتیاد به شبکه های اجتماعی: نقش واسطه ای خودکارآمدی، بهزیستی روانشناختی و همدلی شناختی می باشد. روش : روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز بودند که تعداد کل آنها 68152نفر می باشد که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند حجم نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی
پیش بینی پذیرش واکسن کووید-۱۹ بر اساس ویژگی های شخصیتی، رفتارهای خود مراقبتی و سرمایه اجتماعی

ساهره فاضلی؛ یداله زرگر؛ ایران داودی؛ سید اسماعیل هاشمی

دوره 11، شماره 22 ، آذر 1401، صفحه 67-79

https://doi.org/10.30473/sc.2023.67389.2871

چکیده
  مقدمه: واکسن نقش مهمی در جلوگیری از مرگ و میر در اثر بیماریهای عفونی دارد. هدف از مطالعه حاضر پیش‌بینی پذیرش واکسن کووید-19 بر اساس ویژگی شخصیتی، رفتار خود مراقبتی و سرمایه اجتماعی بود. روش: توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان اداره آموزش پرورش اهواز است. حجم نمونه براساس فرمول تاپاچیک و فیدل حداقل 169 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی
تدوین مدل ساختاری فرسودگی شغلی بر اساس تکنو استرس، با توجه به نقش میانجی ویژگی‌‏های روان‌‏شناختی (تعهدسازمانی و حمایت اجتماعی ادراک شده) بر معلمان در زمان تدریس‌‏های مجازی دوران شیوع کووید19

شکوفه موسوی؛ محمودرضا شاهسواری؛ مائده گل نیا

دوره 11، شماره 22 ، آذر 1401، صفحه 81-90

https://doi.org/10.30473/sc.2023.68453.2901

چکیده
  مقدمه: فرسودگی شغلی معلمان ناشی از تکنواسترس یا استرس تکنولوژی در زمان تدریس‌‏های مجازی دوران شیوع کووید ۱۹ از جمله آسیب‌‏های نوین جامعه جهانی به حساب می‌‏آید. هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری فرسودگی شغلی بر اساس تکنواسترس با نقش واسطه‌‏ای ویژگی‌‏های روانشناختی تعهد سازمانی و حمایت اجتماعی ادراک شده بود. روش تحقیق: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی تربیتی
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه خرد در ایران: یک دیدگاه یکپارچه از عوامل پیشایندی، پسایندی و همبسته خرد

مهدی دستا؛ امید شکری؛ شهلا پاکدامن؛ جلیل فتح آبادی

دوره 11، شماره 22 ، آذر 1401

https://doi.org/10.30473/sc.2024.68355.2897

چکیده
  این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه خرد با توجه به ابعاد، مقوله‌ها و مولفه‌های الگوی خرد در جامعه ایران انجام شد. جامعه پژوهش شامل افراد بالای 20 سال ایرانی بود. 985 نفر از گروه‌های مختلف قومی، جنسیتی، سنی و تحصیلی به کمک روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد که ساختار 6 بعدی خرد یعنی عوامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی اجتماعی
تاثیر ایجاد اعتبار به روش برچسب زنی بر میزان همنوایی حافظه دیداری

سهیلا سهرابی؛ جواد صالحی؛ طاهره الهی

دوره 11، شماره 22 ، آذر 1401

https://doi.org/10.30473/sc.2024.69254.2918

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر ایجاد اعتباربرای شریک به روش برچسب زنی بر میزان همنواییحافظه دیداری بود. در این پژوهش میزان همنواییحافظه بازشناسی 64 شرکت کننده بر اساس طرح«پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل» بررسی شد.ابتدا در مرحله ی پیش آزمون سطح واقعی عملکردانفرادی حافظه بازشناسی دیداری شرکت کنندگان بااستفاده از سیستم بینالمللی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی
مقایسه ذهن آگاهی، طرحواره های ناسازگار اولیه و همجوشی شناختی در زنان با و بدون تعارض زناشویی

سونا عسگرزاده؛ مجید برادران؛ فرزانه رنجبر نوشری

دوره 11، شماره 22 ، آذر 1401

https://doi.org/10.30473/sc.2023.69092.2913

چکیده
  تعارض زناشویی می تواند به اختلال در روابط بین فردی منجر شود و زمینه ساز بروز مشکلاتی در خانواده باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه ذهن آگاهی، طرحواره های ناسازگار اولیه و همجوشی شناختی در زنان با و بدون تعارض زناشویی بود. این مطالعه، یک پژوهش توصیفی از نوع علّی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی شناختی
فراتحلیل مداخلات روانشناختی آموزشی و درمانی بر انعطاف‌پذیری شناختی کودکان و نوجوانان ایرانی

فاطمه علی پور؛ ابولفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر؛ غلامرضا گلمحمدنژاد

دوره 11، شماره 22 ، آذر 1401

https://doi.org/10.30473/sc.2024.69492.2930

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف ترکیب پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه تعیین اثربخشی مداخلات روانشناختی آموزشی و درمانی بر انعطاف‌پذیری شناختی کودکان و نوجوانان ایرانی با روش فراتحلیل انجام‌شده است. جامعه آماری فر‌اتحلیل حاضر پژوهش‌های در ‌دسترس در رابطه با اثربخشی مداخلات روانشناختی آموزشی و درمانی بر انعطاف‌پذیری کودکان و نوجوانان است که ...  بیشتر