نویسنده = حسین زارع
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر القای هیجان روی نشانگر های زیستی حرکتی کاربر رایانه «دیدگاه محاسبات احساسی »

دوره 3، ویژه نامه، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-43

حسین زارع؛ احمد علیپور؛ هومن ملاح زاده


2. هنجاریابی و روایی پرسشنامه حافظه گذشته‎نگر - آینده‎نگر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-56

حسین زارع؛ احمد علی پور؛ علی مصطفائی