دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی (SC) - اهداف و چشم انداز