تعداد مشاهده مقاله  522,657
 تعداد دریافت فایل اصل مقاله  426,528
تعداد مقالات ارسال شده  812
 تعداد مقالات پذیرفته شده  163
 درصد پذیرش  20
   

 

شناخت اجتماعی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی

دو فصلنامه شناخت اجتماعی توسط دانشگاه پیام نور استان تهران و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، با هدف توسعه و گسترش علم روانشناسی به انتشار می رسد؛ و از محققان و علاقه مندان که در موضوعات و محور های زیر مطالعه می نمایند دعوت می کند مقالات خود را به فرمت مجله ارسال نمایند.

برخی از محور­های مجله به شرح زیر است:

اسناد

مقایسه اجتماعی

سبک زبان شناختی

پرخاشگری

همدلی

عاطفه

کلیشه سازی

تعارضهای گروهی

ادراک اجتماعی

حافظه

شباهت

هویت اجتماعی

طرحواره های اجتماعی

برانگیختگی

کنترل

نگرش

تغییر نگرش

تصمیم گیری و حل مسأله

استدلال اجتماعی

استدلال

تعارض

اضافه بار شناختی

اثر ناظر یا شخص سوم

پدیده جهان عادل

خویشتن

همرنگی

شناخت اجتماعی

ارزشیابی شناختی

نقش اجتماعی

پیشداوری

خودپنداره

هماهنگی شناختی

نا هماهنگی شناختی

خود آگاهی

نوع دوستی

به استحضار می رساند گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور مجوز انتشار نشریه تخصصی شناخت اجتماعی را براساس مجوز شماره 3339 مورخ 90/10/15 از کمسیون نشریات علمی کشور با رتبه علمی پژوهشی کسب نموده است. فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی در رتبه بندی نشریات وزارت علوم دارای رتبه (B 73) بوده و در سایت ISC از ضریب تاثیر 0.429 برخوردار است.این مجله با همکاری انجمن روانشناسی اجتماعی ایران منتشر می شود.

قابل توجه نویسندگان محترم دو فصلنامه شناخت اجتماعی
هزینه داوری مقالات منتخب برای داوری 100 هزار تومان است
هزینه پذیرش و چاپ مقاله  250 هزار تومان است. 

دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است.
این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

تمام مقالات دارای دسترس باز هستند که از  CC By $ تبعیت می کنند.

نوع داوری مقالات در این نشریه به صورت دوسوکور است.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2322-3782
شاپا الکترونیکی
2322-4312

بانک ها و نمایه نامه ها