درباره نشریه

امروزه بشر بیش از هر زمانی شاهد رشد و شکوفایی روز افزون علوم می­باشد. شاید نکته­ای که در این سیر پرشتاب علم به­سوی کمال جالب توجه باشد آشتی علوم و زایش علومی باشد که ریشه در علوم دیگر دارد علومی که سعی دارد از منظری تخصصی یک جنبه از حقیقت جهان را از مناظر مختلف به بررسی گذارد که خود نگاهی جدید به جهان و رویدادها را در بر خواهد داشت و در راستای دست یابی بدان دوفصلنامه شناخت اجتماعی با هدف گسترش علم روان­شناسی در شاخه شناخت اجتماعی تأسیس گردیده است. شاخه­ای جدید از علوم که رویدادهای زندگی جمعی انسان را از دو منظر شناخت که ریشه در درون و تاریخچه زندگی فردی دارد و از بیرون که جلوه گاهی از انباشته اجتماع جمعی انسان است، مورد بررسی قرار می­دهد.

با توجه به هر آنچه در لزوم گسترش این علم گفته شد دوفصلنامه شناخت اجتماعی پا به عرصه وجود گذارده است. در ساختار این نشریه دانشگاه پیام­نور صاحب امتیاز سر دبیر آن دکتر حسین زارع استاد گروه روان­شناسی دانشگاه پیام­نور است. دفتر این نشریه در دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب واقع شده است.

درپایان باید گفت این نشریه سعی دارد در راستای گسترش علوم­ شناختی با تأکید بر روان­شناسی شناختی گام برداشته و متخصصین و پژوهشگران را هرچه بیشتر با این حوزه آشنا سازد. حوزه­ای که می ­توان گفت بی­شک در کشور بی­نظیر بوده و این نشریه با ورود خود به عرصه علمی کشور در این حوزه تخصصی چشم اندازی درجهت گسترش آن فراسوی هدف­های خود قرار داده است که بی­شک می­تواند راه­گشای علوم جدیدی در حوزه روان­شناسی شناختی باشد.

سیاست دسترسی آزاد

این نشریه دسترسی باز و آنلاین را به تمام محتوای چاپ شده و در دست چاپ را را دارد. با این هدف که بتواند دسترسی رایگان را به مقالات منتشر شده برای تبادل دانش در سطح وسیع فراهم نماید.

قانون کپی رایت 

تمام مقالات دارای دسترس باز هستند و از CC BY 4 تبعیت می کند.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/