دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی (SC) - فرایند پذیرش مقالات