دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی (SC) - داور - داوران