اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجید صفاری نیا

روانشناسی استاد ـ دانشگاه پیام نور

www.drsaffarinia.ir
msaffariniayahoo.com

سردبیر

دکتر حسین زارع

روانشناسی شناختی استاد ـ دانشگاه پیام نور

h_zarepnu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر محمد اورکی

روانشناسی دانشیار ـ دانشگاه پیام نور

orakisalamatgmail.com

دبیر اجرایی

مریم زمانی

روانشناسی دانشجوی دکترا

m.zamani_pnuyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابوالقاسم نوری

روانشناسی اجتماعی استاد ـ دانشگاه اصفهان

a.nouriedu.ui.ac

دکتر مجید صفاری نیا

روانشناسی استاد ـ دانشگاه پیام نور

www.drsaffarinia.ir
msaffariniayahoo.com

دکتر حسین زارع

روانشناسی استاد ـ دانشگاه پیام نور

h_zarepnu.ac.ir

دکتر احمد علی پور

روانشناسی استاد _ دانشگاه پیام نور

ahmadalipour45yahoo.com

ایمان الله بیگدلی

روانشناسی استاد ـ دانشگاه فردوسی مشهد

ibigdelium.ac.ir

دکتر فرزانه میکائیلی منیع

روانشناسی دانشیار ـ دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/ f.mikaili
f.michaelimaneeurmia.ac.ir

دکتر سهیلا هاشمی

روانشناسی دانشیار ـ دانشگاه مازندران

soheilahashemiyahoo.com