نویسنده = احمد سهرابی
تعداد مقالات: 1
1. پردازش ادراکی در باورهای فراطبیعی: بررسی سرعت واکنش و سوگیری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 113-124

عبدالواحد نرماشیری؛ احمد سهرابی؛ جواد حاتمی