نویسنده = وحیده صالح میرحسنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین حجم کار، کنترل بر کار و تعادل کارـ زندگی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 76-88

مجید صفاری نیا؛ وحیده صالح میرحسنی