برآورد مقدماتی پایایی و روایی مقیاس تله اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر معرفی مفهوم تله اجتماعی و برآورد مقدماتی پایایی و روایی مقیاس محقق ساخته تله اجتماعی بود.  روش: جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در سال 95-96 دانشگاه های استان کردستان تشکیل دادند که جمعا40000 نفر بودند. روش: جمع آوری نمونه، نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود. از مجموع 400 نفر شرکت کننده در پژوهش، تعداد 320نفر مقیاس های مقیاس محقق ساخته تله اجتماعی برای هنجاریابی ومقیاس های سهل انگاری اجتماعی و دیدگاه گیری اجتماعی برای تعیین روایی همگرا و واگرا را تکمیل نمودند .داده ها به وسیله همبستگی پیرسون، آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج  نشان داد میان نمره های تله­اجتماعی و سهل­انگاری اجتماعی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد(01/0> P)  و تله اجتماعی با دیدگاه گیری اجتماعی همبستگی منفی معنادار دارد(01/0> P) که به ترتیب حاکی از روایی همگرا و واگرای مقیاس است.  پایایی مقیاس تله اجتماعی با استفاده از آلفای کرونباخ 84/0به دست آمد. تحلیل عامل اکتشافی برای مقیاس تله اجتماعی 4 عامل(تله) راحتی، مالی، دور زدن و بی احتیاطی  را استخراج کرد. نتیجه گیری: برآورد مقدماتی نشان داد که مقیاس تله اجتماعی، ابزاری پایا و معتبر برای ارزیابی میزان درگیرشدن فرد در تله
اجتماعی است.
مقدمه: هدف پژوهش حاضر معرفی مفهوم تله اجتماعی و برآورد مقدماتی پایایی و روایی مقیاس محقق ساخته تله اجتماعی بود.  روش: جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در سال 95-96 دانشگاه های استان کردستان تشکیل دادند که جمعا40000 نفر بودند. روش: جمع آوری نمونه، نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود. از مجموع 400 نفر شرکت کننده در پژوهش، تعداد 320نفر مقیاس های مقیاس محقق ساخته تله اجتماعی برای هنجاریابی ومقیاس های سهل انگاری اجتماعی و دیدگاه گیری اجتماعی برای تعیین روایی همگرا و واگرا را تکمیل نمودند .داده ها به وسیله همبستگی پیرسون، آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج  نشان داد میان نمره های تله­اجتماعی و سهل­انگاری اجتماعی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد(01/0> P)  و تله اجتماعی با دیدگاه گیری اجتماعی همبستگی منفی معنادار دارد(01/0> P) که به ترتیب حاکی از روایی همگرا و واگرای مقیاس است.  پایایی مقیاس تله اجتماعی با استفاده از آلفای کرونباخ 84/0به دست آمد. تحلیل عامل اکتشافی برای مقیاس تله اجتماعی 4 عامل(تله) راحتی، مالی، دور زدن و بی احتیاطی  را استخراج کرد. نتیجه گیری: برآورد مقدماتی نشان داد که مقیاس تله اجتماعی، ابزاری پایا و معتبر برای ارزیابی میزان درگیرشدن فرد در تله اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation Primary Reliability and Validity Social Trap Scale

نویسندگان [English]

  • serwa mohammadzadeh 1
  • Mosaeb Yarmohammadi Vasel 2
1 Ph.D of Psychology in bu ali sina university
2 Associate Professor of Psychology in bu ali sina university, Hamedan
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to introduce and Calculate primary reliability and validity social trap scale. Method: the society of research consisted of all undergraduate students in Kurdistan universities that were 40000 students. The sampling method was randomly multistage cluster sampling. From among 400 students participated in research project, 320 students filled Researcher made scale of social trap for normalizing, and social perspective taking scale and Social procrastination for assessing convergent and divergent validity filled by sample research. Data analyzed by cronbach alpha, Pearson correlation coefficient and factor analysis. Results: analyzed data showed positive correlation between social trap and Social procrastination (pConclusion: Preliminary estimates showed that the Social trap Scale is a reliable and valid tool in order to evaluate social traps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social trap
  • Social Procrastination
  • Social Perspective Taking
ـ انصاری، ه. خدادادی، م. اسکندری، غ.ر (۱۳۹۳). پارامترهای رشد و مر گ ومیر میگوی سفید Metapenaeusaffinis در سواحل شرقی استان خوزستان،  فصلنامه زیست شناسی دریا ،ص1تا11
ـ الیوت، آ (1975). روانشناسی اجتماعی. ترجمه حسین شکرکن. انتشارات رشد. ـ توانکار، ف. عین اللهی، ی.ا  (1393). تاثیر شیب زمین، قطر درخت و گونه بر ارتفاع و حجم کنده به منظور بهره برداری از جنگل های سری 2 حوزه آبخیز ناو اسالم. فصلنامه تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده. دوره5 شماره1، ص 29-41.
ـ جوادی یگانه، م.ر. .هاشمی، ض (1384). تعارض نفع فردی و نفع اجتماعی (دوراهی اجتماعی). نامه علوم اجتماعی. دوره26.ش 26، ص 142-177.
ـ خواجه نوری، ب. مساوات، س.ا. ریاحی، ز  (1393). رابطة سبک زندگی و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی مطالعة موردی: نوجوانان دبیرستانی شیراز. جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال 5، شماره4 ،19 -36
ـ زائریان، س (1386) .اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت زمان بر کاهش سهل انگاری کارکنان آموزش و پرورش.  پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی. چاپ نشده.
ـ صدرموسوی، م.  کریم زاده، ح. صبوری، ر. زاد ولی، ف (1396). بررسی و تحلیل اثرات زیست محیطی گسترش پراکنده شهری؛ نمونه موردی: شهر هادیشهر. فصلنامه برنامه ریزی منظقه ای. دوره7 .شماره 26.ص147-160.
ـ صفاری نیا، م. (1389) ساخت و اعتباریابی آزمون سهل انگاری اجتماعی در مردان شهر تهران. طرح پژوهشی دانشگاه پیام نور تهران.
ـ ضیایی نژاد ، س. گل مهدی ، س (1392) اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت‌های انسانی بر گونه های آبزی و زیستگاه‌های ساحلی پارک ملی نایبند. فصلنامه علوم مهندسی و محیط زیست. دوره 5 شماره .57.ص45-54
ـ فطرس م.ح. فردوسی م. مهرپیما، ح (1390). بررسی تاثیر شدت انرژی و گسترش شهر‌نشینی بر تخریب ‌محیط زیست در ایران (تحلیل هم ‌جمعی). فصلنامه محیط شناسی. سال 37.شماره 60.ص13-22  
ـ قاسمی، ح. عباس،  سلیمی، ف.  آقابابایی، ف (1391) آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی. ­مجله تحقیقات حقوقی. ش 57.ص 97تا123
ـ محققی، ح. ذوقی پایدار، م.ا. یعقوبی، ا. یارمحمدی واصل، م. محمدزاده­، س (1395). تدوین و اعتباریابی مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی در دانشجویان، دو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی. دانشگاه پیام نور. دوره5 شماره1. ص 18تا33
ـ معتمدی، م. معماریان، ف (1392). بررسی نقش عوامل اقلیمی انسانی و جغرافیایی درآلودگی هوای شهرها مطالعه موردی: شهربجنورد. دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان، شرکت  هم اندیشان محیط زیست­ فردا، https://www.civilica.com/Paper -NATURE02-NATURE02_077.html­
 ـ مولوی، ح (1386). کاربرد­ SPSS در پژوهش.پویش اندیشه.
ـ مهدوی، ا. حسینی، س.ع.ا (۱۳۹۲)،. بررسی عوامل انسانی در تخریب محیط زیست دریاچه زریوار مریوان. سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران. https://www.civilica.com/Paper-ESPME03-ESPME03_643.html ـ نجاتی، و (1393). طراحی معماهای اجتماعی ـ شناختی برای سنجش ارز شهای فرهنگی و بررسی روایی آن. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران. دوره7 شماره1.ص  65-68.
- Alam,S. & A.,Fatima, M.S.,Butt. (2007). Sustainable Development in Pakistan in the Context of Energy Consumption Demand and Environmental Degradation. Journal of Asian Economics. Vol.18 pp.825-837
- Albanese, R., & Van Fleet, D.D. (1985). Rational behavior in groups: The freeriding tendency. Journal of Academy of Management Review, 10, 244 – 255.
-  Batson, C. D, Batson, J, G., Todd, R. Matthew, Brummett, Beverly H.,Shaw, Laura L.,Aldeguer, Carlo M. R.( 1995) Empathy and the collective good: Caring for one of the others in a social dilemma. Journal of Personality and Social Psychology. 68(4), 619-631
- Brechner, K. C & Linder, D. E. (1981). "A social trap analysis of energy distribution systems: Lawrence Erlbaum & Associates.
-  Brechner, K. C (1987). "Social Traps, Individual Traps, and Theory in Social Psychology". Pasadena, CA: Time River Laboratory, Bulletin No. 870001.
-  Brechner, K. C. (2010). "A social trap analysis of the Los Angeles storm drain system: A rationale for interventions". 118th convention of the American Psychological Association, San Diego.
- Cass, R. & Edney, J. J. (1978). "The commons dilemma: A simulation testing the effects of resource visibility and territorial division". Journal of Human Ecology. 6 (4), 371–386.
-  Costanza, R. (1984). "Review Essay: The nuclear arms race and the theory of social traps". Journal of Peace Research. 21 (1): 79–86.
- Cremer D. D., Van Lange A. M. (2001). Why prosocials exhibit greater cooperation than proselfs: the roles of social responsibility and reciprocity.europian journal of personality. 15, (1), S5–S18.
- Cross, J. G. & Guyer, M. J. (1980). Social Traps. Ann Arbor: University of Michigan PressISBN 0-472-06315-4.
-DawesR. M.McTavishJ., & ShakleeH. (1977). Behaviorcommunication, and assumptions about other people's behavior in a commons dilemma situation. Journal of Personality and Social Psychology, 35(1), 1-11.
- Devine, R. T. & Hughes, C. (2013). Silent films and strange stories: Theory of mind, gender, and social experiences in middle childhood. Journal of Child Development, 84(3), 898-1003 
 - Dewitte, S. & Schouwenburg, H.C. (2002).Procrastination, temptation and incentives: The straggle between thepresent and the fature in procrastinators and the punctual). European Juropean of personality, 16, 469-489.
- Farran, B. (2004). Predictors of academic procrastination ın college students. Unpublished Doctoral Dissertation. Fordham University. ABD
-  Ferrari, j.R.; Doroszko, E. & joseph, N. (2005). Exploring plocrastination in corporate setting: Sex, status, and setting for arousal and avoidance types). Journal of individual Differences Research, 3(2), 140-149.
- Flavell H. J. (2004). Theory-of-Mind Development: Retrospect and Prospect, “Journal of Merrill-Palmer Quarterly50(3), 274-291.
-  Galinsky, A. D., Ku, G., & Wang, C. S (2005). Perspective-taking and self-other overlap: Fostering social bonds and facilitating social coordination. Journal of Group Processes & Intergroup Relations, 2. (8), 15-23.
- Gehlbach, H. (2004). A new perspective on perspective taking: A multidimensional approach to conceptualizing an aptitude. Educational Psychology Review, 16, 207–234.

- Guilfoos.T., Kurtz K. J. (2017). Evaluating the role of personality trait information in social dilemmas. Journal of Behavioral and Experimental Economics.68, 119-12.

- Hale, C. L., & Delia, J. G. (1976). Cognitive complexity and social perspective taking. Communication Monographs, 3(43), 8.
- Hardin, G. (1968). "The Tragedy of the Commons". Science. 162 (3859), 1243 1248. PMID 5699198.
- Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Jones, G.R. (1984). Task visibility, freeriding and shirking: explaining the effect of structure and technology on employee behavior. Journal of Academy of Management Review, 9(4), 684-695.
 - Kopelman, S (2009). "The effect of culture and power on cooperation in commons dilemmas: Implications for global resource management"Organization Behavior and Human Decision Processes. 108, 153–163
- Lazem, S. & Gračanin, D. (2010). "Social Traps in Second Life". Paper Presented at the Second International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications
-  Mooij, M. D., & Hofstede, G. (2002). Convergence and divergence in consumer behavior: implications for international retailing. Journal of Retailing, 78, 6169-6172.
-  Nasreen, M., Hossain, K.M., Kundu, D.K. (2006). The interrelationship between poverty, environment and sustainable development in Bangladesh: An overview. Bangladesh e-Journal of Sociology, 3(2), 59–79. 
- Oceja LJiménez I (2007). Beyond egoism and group identity: empathy toward the other and awareness of others in a social dilemma. Span J Psychol. 10(2), 369-79.
-  Papoli Yazdi, M.H., Rajabi Sanajerdi, H. (2008). The Theory of Urban and Surrounding, Samt Publications.
- Platt, J. (1973). "Social Traps". American Psychologist. 28 (8), 641–651
-  Plous, S. (1993). Prisoner's Dilemma or Perceptual Dilemma? Journal of Peace Research, 30(2), 163–179.
- Poteete, J., & Ostrom,b. (2010). Working Together: Collective Action, the Commons, and Multiple Methods in Practice. Princeton University. 228.
- Rumble A. C., Van Lange A. M., Parks C. D. (2010). The benefits of empathy: When empathy may sustain cooperation in social dilemmas. European Journal of Social Psychology
- Van der Graaff, J., Branje, S., De Wied, M., Hawk, S., Van Lier, P., & Meeus, W. (2014). Perspective taking and empathic concern in adolescence: Gender differences in developmental changes. Developmental Psychology, 3(50), 881-888.
- Wade-Benzoni.K. A. Tenbrunsel.A. E., Bazerman M. H. (1996) Egocentric Interpretations of Fairness in Asymmetric, Environmental Social Dilemmas: Explaining Harvesting Behavior and the Role of Communication. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 67, (2), 111-126.                                                                                        
- Witherspoon, J (1995). Control and production of toxic air emissions by publicly owned treatment works odor control equipment, Water Environment Research Foundation