رابطه بین ابعاد چشم‌انداز زمان و فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه‌ای تفکر ارجاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، دانشگاه لرستان

چکیده

 مقدمه: فرسودگی تحصیلی یکی از مهم­ترین مشکلات گریبان­گیر سیستم آموزشی در همه مقاطع تحصیلی است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ­ای تفکر ارجاعی در رابطه بین ابعاد چشم­انداز زمان و فرسودگی تحصیلی بود. روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش ­آموزان پسر پیش ­دانشگاهی شهرستان میبد بود که در سال تحصیلی 97- 1396 مشغول به تحصیل بودند که از بین آن­ها، 261 نفر به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه­ گیری خوشه ­ای چند­مرحله­ ای به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده­های پژوهش به کمک پرسشنامه های­ چشم انداز زمان زیمباردو و بوید، نفکر ارجاعی اهرینگ و همکاران و فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران جمع­ آوری گردید. داده­ها با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد تحلیل قرارگرفت. یافته ­ها: نتایج مدل­یابی معادلات ساختاری نشان دادکه بعد گذشته منفی و حال قضا و قدری با واسطه­ گری تفکر ارجاعی بر فرسودگی تحصیلی اثر غیر­مستقیم مثبت معنادار دارند. همچنین ابعاد گذشته مثبت، حال لذت­ گرا و آینده نیز با واسطه ­گری تفکر ارجاعی بر فرسودگی تحصیلی اثر غیر­مستقیم منفی معنادار دارند. نتیجه­ گیری: نتایج نشان می­دهد با تغییر جهت­ گیری چشم­ انداز زمان و برخوردار بودن از یک تفکر مثبت و داشتن منابع کافی برای تفکر هدف­مدار، فرسودگی تحصیلی کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Dimensions of Time Perspectives and Academic Burnout: The Mediating Role Respective Negative Thinking

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Ghadampour 1
  • mahdi berzegarbfroui 2
  • leila heidaryani 2
1 Associate Professor of Psychology Group, Lorestan University
2 Ph.D Student of Psychology group, Lorestan University
چکیده [English]

Introduction: Educational burnout is one of the most important problems in the educational system at all levels. The aim of this study was to investigate the mediating role of respective negative thinking in relationship between the dimensions of time perspective and academic burnout. Method: The method was descriptive and correlational using structural equation modeling. The statistical population included all pre-university male students in Maybod city studying in the academic year of 2015-16. Among them, 261 samples were selected through multi-stage cluster sampling. Data were collected applying Zimbardo and Boyd's time perspective, Ehring et al.'s respective negative thinking and Berso's academic burnout questionnaires. The data were analyzed using structural equation modeling. Results: The results of structural equation modeling showed that the negative last and present situation dimensions with intermediating respective negative thinking have a positive indirect effect on academic burnout. In addition, the positive last, pleasurable present and future dimensions with mediating respective negative thinking have negative indirect effect on academic burnout. Conclusion: These findings suggest that academic burnout will be decreased by changing the perspective of time and having positive thinking and sufficient resources for the purposeful thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time Perspective
  • Respective Negative Thinking
  • Academic Burnout
- تقی­لو، ص. و لطیفی، ح. (1395). نقش واسطه­ای امیدواری در رابطه بین چشم­انداز زمان و آشفتگی روان­شناختی. اندیشه و رفتار. 10(39)، 67-87.
- صدوقی، م.؛ تمنائی­فر، م. ر. و ناصری، ج. (1396). رابطه­ تاب­آوری، امیدواری و هوش هیجانی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان. مطالعات آموزش و یادگیری،  9(1)،50-67.
- قائدی، ف.؛ شبانکاره، ا. و برزگر، م. م. (1395). تمایزیافتگی و تفکر ارجاعی: نقش واسطه­ای درماندگی آموخته شده. دوفصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی. 5 (1پیاپی9). 35-51.
- قدم­پور، ع. ا.؛ فرهادی، ع. و نقی­بیرانوند، ف. (1395). تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 8(2)، 68- 60.
- کمال­پور، س.؛ عزیززاده ­فروزی، م. و تیرگری، ب. (1395). بررسی رابطه تاب­آوری با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری. گام­های توسعه در آموزش علوم پزشکی، 13(5)، 487- 476.
- گلستانه، س. م.؛ افشین، س. ع. و دهقانی، ی. (1395). رابطه بین چشم­انداز زمان با جهت­گیری هدف، تعلل تحصیلی و پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه خلیج فارس. مجله شناخت اجتماعی، 5(10)، 69-50.
- محمدی، ع. ا. (1393). ارزیابی اثربخشی مدل سرمایه روان­شناختی لوتانز بر انگیزش درونی، فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دوره دوم متوسطه شهر سنندج. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان. - نصری، ص.؛ ابراهیم دماوندی، م. و کارگر، ع. ا. (1393). ارتباط تعارض کار ـ خانواده و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. پژوهش در آموزش،1(2)، 31- 25.
- نعامی، ع. ا. (1388). رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز .مطالعات روان­شناختی، 5(3)، 134-117.
- Arnold, K. M., Dermott, K. B., & Szpunar, K. K. (2011). "Individual differences in time perspective predict automatic experience". Consciousness and Cognition, 20(3), 712- 9.  
- Beck, N. (1967). Depression: clinical, experimental and theoretical aspects. New York: Harper Row.
- Beenstock, J., Adams, J., & White, M. (2010). "The association between time perspective and alcohol consumption in university student: cross- sectional study". European Journal of Public Health, 21(4), 138- 43.
- Braitman, A. L., & Henson, J. M. (2015). "The impact of time perspective latent profiles on college drinking: A multidimensional approach". Substance Use & Misuse, 50(5), 664- 673. 
- Chin, J., & Holden, R. R. (2013). "Multidimensional future time perspective as moderators of the relationships between suicide motivation, preparation, and its predictors". Suicide & Life- Threatening Behavior, 43(4), 395- 405.
- Dany, L., Roussel, P., Laguette, V., Lagouancelle- Simeoni, M. c., & Apostolidis, T. (2016). "Time perspective, socioeconomic status, and psychological distress in chronic pain patients". Psychology Health & Medicing, 21(3), 295- 308.
- Davis, W., & Hicks, J. A. (2013). "Maintaining hope at the 11 th hour: Authenticity buffers the effect of limited time perspective on hope". Personality and Social Psychology Bulletin. 39(12), 1634- 1646.
- Drost, J., Vander Does, W., Van Hemert, M. A., Penninx, W. J. H., & Spinhoven, P. (2014). "Respective negative thinking's as a transsdiagnostic factor in depression and anxiety: A conceptual replication". Behavior Research and Therapy, 63(3), 177- 183.
- Duggleby, W. D., Williams, A.,  Holstlander, L., Thomas, R., Cooper, D., Hallstrom, L. K., Ghosh, S., & Orourke, H. (2014). "Hope of rural women caregivers of person with advance cancer: guilt, self- efficacy and mental health". Rural and Remote Health. 14, 2561.
- Ehring, T. (2010). "The Preservative Thinking Questionnaire (PTQ): Validation of a content - independent measure of repetitive negative thinking". Journal Behave There Expel Psychiatry. 42(2), 225-232. - Ehring, T., & Watkins, E. R. (2008). "Respective negative thinking as a transdiagnostic  process", International Journal of Cognitive Therapy, 1(3), 192- 205.
- Lehtonen, A. (2012). "Future thinking and learning in improvisation and a collaborative devised theatre project within primary school students". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 45, 104-113.
- Macedo, A., Soares, M, J., Amaral, A. P., Nogueira, V., Madeira, N., Roque, c., Marquesm, M., Maia, b., Bos, S., Valent, J., & Pereira, A. T. (2014). "Respective negative thinking mediates the association between perfectionism and psychological distress". Personality and Individual Differences,72(6), 220- 224.
- McEvoy, P. M., Watson, H., Watkins, E. R., & Nathan, P. (2013). "The relationship between worry, rumination and co morbidity: Evidence for repetitive negative thinking as a transude agnostic construct". Journal of Affective Disorders, 151(3), 313- 320.  
- McEvoy, P. M., & Mahoney, E. J. (2013). "Intolerance of uncertainty and negative meta cognitive beliefs as transit agnostic mediators of repetitive negative thinking in a clinical sample with anxiety disorders". Journal of Anxiety Disorders, 27(4), 216- 224.
- Mckay, M. T., Andretta, J. R., Magee, J., Worrell, F. C. (2014). "What do temporal profiles tell us about adolescent alcohol use? Results from a large sample in the  United Kingdom". Journal of Adolescence, 37, 1319- 28.   - Mckay, M. T., Worrell, F. C., Temple, E. C., Perry, J. J., Cole, J. C., & Mello, Z. R. (2015). "Less not always more: The case of the 36- item short form of the zimbardo time perspective inventory". Personality and Individual Differences, 72, 68- 71.
- Mills, C., Grant, M., Lechner, V., & Judan, R. (2014). "Relationship between trait repetitive negative styles and symptoms of psychology". Personality and Individual Differences, 71(3), 19- 24.
- Neumann, Y., Finaly-Neumann, E., & Reichel, A. (1990). "Determinants and consequences of students burnout in universities". The Journal of Higher Education, 20- 31.
- Oyandel, C., & Buela- Casal, G. (2014). "Time persecution and psychopathology: Influence of time perspective on quality of life of severe mental illness". Acts Espanola's de Psiquiatria, 42(3), 99- 107.
- Segerstrom, S. C., Tsao, J. C. I., Aldern, L., Craske, M. G. (2000). "Worry and rumination: Repetitive thought as a concomitant and predictor of negative mood". Cong Therapy Research, 24, 671- 88.
- Sinha, R., & Li. (2007). "Imaging stress and cue- include drug and alcohol craving: association with relapse and clinical implications". Drug and Alcohol Review, 26, 25- 31.
Szkony, L. E. (2010). The preservative thinking questionnaire: Development and validation Penny Ivania State University.
- Wells, A., & Cartwright-Hatton, S. (2004). "A short form of the met cognitions questionnaire: properties of the MCQ-30". Behavior Research and Therapy, 42(1), 385- 396.  
- Wong, J., McEvoy, M., & Rapee, M. (2015). "A comparison of repetitive negative thinking and post- Event processing in the prediction of maladaptive social- evolution beliefs: a short- term prospective study". Journal of Psychology and Behavioral Assessment, 10(24), 1- 12.
- Worrell, F. C., Mckay, M. T., & Andretta, J. R. (2015). "Concurrent validity of zimbardo time perspective inventory profiles: A secondary analysis of data from the united kingdom". Journal of Adolescence, 42, 128- 139.
- Zambianchi, M., Ricci Bitti, P. E., & Paola, G. (2010). "Time perspective, personal agenda, and adoption of risk behaviors in adolescence". Psychologies Clinical Della Sviluppo, 2, 397- 414.   
- Zang, R., & Gan, R. Ch. (2007). "Henning. perfectionism, Academic burnout and engagement among chine décolleté students: a structural equation modeling analysis". Personality & Invidual Differences, 43, 1529- 1540.
- Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N. (1999). "Putting Time in Perspective a Valid, Reliable Individual-Differences Metric". Journal of Personality and Social Psychology, 77, 1271-1288.