تدوین مدل ثبات رابطۀ زناشویی براساس ویژگیهای شخصیتی و استرس ادراک شده با میانجیگری سبکهای حل مسأله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐز، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ثبات رابطۀ زناشویی براساس ویژگیهای شخصیتی و استرس ادراک شده با میانجیگری سبکهای حل مسأله در زنان متأهل انجام شد. روش: بدین منظور با استفاده از روش لوهلین (2004) تعداد 500 زن متأهل به روش نمونه گیری در دسترس از شهر تهران انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از مقیاس استرس ادراک شدۀ (کوهن، کامارک و مرمل استین، 1983)، شاخص بی ثباتی رابطۀ زناشویی (ادواردز، جانسون و بوث،1987)، فرم کوتاه مقیاس پنج عاملی شخصیت نئو (کاستا و مک کری، 1985)، پرسشنامۀ سبکهای حل مسأله (کسیدی و لانگ، ۱۹۹۶) استفاده گردید. روش پژوهش از نوع معادلات ساختاری به طور خاص؛ معادلات رگرسیونی بود. یافته ها: یافته ها نشان داد که ویژگیهای شخصیتی و استرس ادراک شده با میانجیگری سبکهای حل مسأله بر ثبات رابطۀ زناشویی اثری غیرمستقیم دارد. نتایج: شاخصهای برازش نشان داد که مدل پیشنهادی در این پژوهش با داده های جمع آوری شده از زنان متأهل برازش مناسب و ارتباط نزدیکی با فرضهای نظری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Model of Marital Stability based on Personality Characteristics and Perceived Stress Mediating by problem Solving styles

نویسندگان [English]

  • Elham Rezaeifar 1
  • mojgan sepahmansour 2
  • roya kochakentezar 3
  • shirin kooshki 4
1 Department of Psychology, Psychology faculty, Islamic Azad University of Tehran Center, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Department of Psychology, faculty of Psychology, Islamic Azad University of Tehran Center, tehran, Iran
3 Assistant Professor of Department of Psychology, faculty of Psychology, Islamic Azad University of Tehran Center, Tehran, City
4 Assistant Professor of Department of Psychology, faculty of psychology, Islamic Azad University of Tehran Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The present study was conducted with the aim of developing Marital Stability Model based on Personality Characteristics and Perceived Stress mediating by problem solving styles. Method: To do the research, 500 married women in Tehran City were selected through Loehlin (2004) method using available sampling method. To measure the study variables, Perceived Stress Scale (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983), Marital Instability Index (Edwards, Johnson & Booth, 1987), the short form of NEO Personality Five- Factor Inventory (Costa & McCrae, 1985), and Problem- Solving Style (Cassidy & Long, 1996) were used. The study was based on structural equation modeling, specifically, the regression equations. Results: The findings showed that Personality Characteristics and Perceived Stress Mediating by problem Solving styles had an indirect effect on Marital Stability. Conclusion: The fit indices showed that the proposed model in the study has a good fit with the data gathered from married women and a close relationship with the theoretical assumptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Stability
  • problem Solving styles
  • Personality Characteristics
  • Perceived stress
- بابایی­گرمخانی، م.؛ رسولی، م. و داورنیا، ر. (1396). اثر زوج­درمانی هیجان­مدار بر کاهش استرس زناشویی زوج­ها. مجله علوم پزشکی کردستان، شماره 56، 69-56.
- بهروز، ب.؛ محمدی، ف.؛ علی­آبادی، ش.؛ کجباف، م.ب.؛ حیدری­زاده، ن. و بهروز، ب. (1393). مقایسه ویژگی­های شخصیتی و سبک­های اسنادی در زوج­های عادی و متقاضی طلاق. دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، دوره 15، شماره 1، 61-52.  
- پروندی، ع.؛ عارفی، م. و مرادی، ا. (1395). نقش عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین در پیش­بینی رضایت زناشویی. دو فصلنامه آسیب­شناسی، مشاوره و غنی­سازی خانواده، (1)2، 65-54.
- ثنایی­ذاکر، ب. (1387). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: بعثت.
- حاتمی­ورزنه، ا.؛ اسماعیلی، م.؛ فرح­بخش، ک. و برجعلی، ا. (1396). ارائه الگوی ازدواج پایدار رضایت­مند: یک پژوهش گراند تئوری. مجله مشاوره و روان­درمانی خانواده، دوره 6، شماره 1، 149-120. - حسین­خانزاده، ع. ع.؛ طاهر، م.؛ حیدری، ح.؛ محمدی، ح.؛ یاری، ع. ­م. و همتی، ف. (1393). نقش راهبردهای خودنظم­بخشی و توانایی خودمهارگری در تبیین سبک­های حل­مسئله. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 23، شماره 3، 122-109.
- درختکار، ع. و آهنگرکانی، م. (1394). تأثیر آموزش بخشایش در میزان احترام به همسر و رضایت زناشویی در زنان دچار مشکلات زناشویی. مجله روان­پزشکی و روان­شناسی بالینی ایران، سال 22، شماره 1، 38-30.
ساداتی، س. ا.؛ مهرابی­زاده هنرمند، م. و سودانی، م. (1393). رابطه علی تمایزیافتگی، نورزگرایی و بخشندگی با دلزدگی زناشویی با واسطه تعارض زناشویی. روان­شناسی خانواده، دوره 1، شماره 2، 68-55.
- سپهوند، ت.؛ گیلانی، ب. و زمانی، ر. (1387). رابطه استرس ادراک شده و سلامت عمومی با توجه به سبک­های تبیین. مجله روان­شناسی و علوم­تربیتی دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 4، 44-27.
- سلیمی، ه.؛ محسن­زاده، ف. و نظری، م. ع. (1394). پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس انسجام خانوادگی، مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل‌­مسئله و مهارت‌های مقابله.  فصلنامه نسیم تندرستی، دوره 3، شماره 1، 63-57.
- شهسوارانی، ا. م.؛ اللهیاری، ع. ع. و ستاری، ک. (1388). تأثیر استرس بر توجه انتخابی (متمرکز) بینایی با نگاه به عامل گشودگی نسبت به تجربه (انعطاف­پذیری). فصلنامه پژوهش در سلامت روان­شناختی، دوره 3، شماره 1، 28-15.
شهسوارانی، ا. م.؛ رسول­زاده­طباطبایی، س. ک.؛ اللهیاری، ع. ع.؛ عشایری، ح. و ستاری، ک. (1389). تأثیر استرس بر توجه انتخابی بینایی با نگاه به عامل شخصیتی وظیفه­شناسی. مجله روان­پزشکی و روان­شناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره 3، 219-203.
- شهسوارانی، ا. م.؛ رسول­زاده­طباطبایی، س. ک.؛ اللهیاری، ع. ­ع.؛ عشایری، ح. و ستاری، ک. (1388). تأثیر استرس بر توجه بینایی متمرکز و انتخابی با نگاه به عامل شخصیتی دلپذیر بودن. فصلنامه تازه­های علوم شناختی، سال 11، شماره 3، 61-47.
- شهسوارانی، ا. م.؛ رسول­زاده­طباطبایی، س. ک.؛ اللهیاری، ع. ع.؛ عشایری، ح. و ستاری، ک. (1390). نقش روان­رنجوری در تأثیر استرس بر توجه انتخابی بینایی. فصلنامه پژوهش­های نوین روان­شناختی، سال ششم، شماره 21، 297-268.
- شهسوارانی، ا. م.؛ عشایری، ح.؛ محمدی، ع. و ستاری، ک. (1391). تأثیر استرس بر توجه بینایی انتخابی با نگاه به عامل شخصیتی برون­گرایی. دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی روان­شناسی بالینی و شخصیت، دانشگاه شاهد، سال نوزدهم، دوره جدید، شماره 6، 14-1.
- کوهی، س.؛ اعتمادی، ع. و فاتحی­زاده، م. (1393). بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی و سلامت روانی با سرخوردگی زناشویی در زوجین. مجله پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری، سال چهارم، شماره 1، 83-71.
- مامی، ش.؛ صفری، ع. م.؛ منصوریان، م.؛ قربانی، م. و کیخاونی، س. (1395). کاهش تعارضات زناشویی با آموزش مهارت حل­مسئله در مراجعین به مرکز مشاوره کمیته امداد امام (ره) شهر ایلام. مجله ره­آورد سلامت، دوره 2، شماره 1، 38-29.
-محمدی، ف. و صاحبی، ع. (1380). بررسی سبک حل­مسئله در افراد افسرده و مقایسه با افراد عادی. مجله علوم روان­شناختی، سال اول، شماره اول، 43-24.
- منصوری، ن.؛ کیمیایی، س .ع.؛ مشهدی، ع. و منصوری، ا. (1395). اثربخشی زوج­درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک­های هویت و حل­مسئله خانواده. دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی روان­شناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)، دوره 14، شماره 1، پیاپی 16، 60-51.
- مهری­نژاد، س. ا.؛ مکرمی، م. و استوار، ز. (1394). آموزش مدیریت استرس به شیوه درمان شناختی ـ رفتاری بر سازگاری زناشویی در همسران جانبازان جنگ تحمیلی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه.  فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، دوره سوم، شماره سوم، 80-71. - نریمانی، م.؛ پوراسماعیلی، ا.؛ میکائیلی، ن. و حاجلو، ن. (1394). نقش واسطه­ای الگوهای تعاملی زوجین در رابطه بین آسیب­پذیری­های بادوام و دلزدگی زناشویی زوجین متقاضی طلاق. دو فصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده، دوره دوم، شماره 2، 49-23.
نظربلند، ن.؛ آزادفلاح، پ.؛ فتحی­آشتیانی، ع.؛ عشایری، ح. و خدادادی، م. (1391). رابطه رگه شخصیتی اضطراب با عملکرد مؤثر و کفایت پردازش حافظه کاری. مجله روان­شناسی، شماره 61، 69-51.
نیازی، ل.؛ نظری، م. ع.؛ نجاتی، و. و حاتمی، ج. (1394). تصمیم­گیری پرخطر افراد اضطرابی برای خود و دیگری: مطالعه‌ای مبتنی بر پتانسیل فراخوانده. تازه­های علوم شناختی، ۱۷ (۳)،۲۰-۲۹.
-Arslan, C. (2016). "Interpersonal problem solving, self-compassion and personality traits in university students". Academic journals, Vol. 11(7), pp. 474-481.
- Banerjee, S., & Basu, J. (2014). "Personality factors, attachment styles and coping strategies in couples with good and poor marital quality". Psychol Stud, 59(1): 59–67.
- Bell, M. A., & Wolfe, C. D. (2004). "Emotion and cognition: An intricately bound developmental process". Child development, 75(2), 366-370.
- Berryhill, M. B., Soloski, K. L., Durtschi, J. A., & Reyes-Adams, R. (2016). "Family process: early child emotionality, parenting stress and couple relationship quality". Pers Relatsh, 23:23-41.
- Bertoni, A., & Bodenmann, G. (2010). "Satisfied and dissatisfied couples: Positive and negative dimensions, conflict styles and relationships with family of origin". European Psychologist, 15(3):175-184.
- Birditt, K. S., Newton, N. J., Cranford, J. A., & Ryan, L. H. (2015). "Stress and Negative Relationship Quality among Older Couples: Implications for Blood Pressure". Journal of Social and Personal Relationships, 29(3): 375-396.
- Bolvardi, A., Damavandian, A., & Talebi, M. (2015). "The Relation between Personality Traits and Marital Satisfaction in Couples Who Refer to Tehran's Family Judicial Complexes". Iran JHealth Educ Health Promot, 5, 1249-1255.
- Braithwaite, S. R., Mitchell, C. M., Selby, E. A., & Fincham, F. D. (2016). "Trait forgiveness and enduring vulnerabilities: Neuroticism and catastrophizing influence relationship satisfaction via less forgiveness". Personality and Individual Differences, 94: 237–246.
- Carr, D., Freedman, V. A., Cornman, J. C., & Schwarz, N. (2014). "Happy marriage, happy life? Marital quality and subjective well-being in later life". Journal of Marriage and Family, 76, 930-948.
- Cassidy, T., & Long, C. (1996). "Problem – solving style, stress and psychological illness: development of a multifadtorial measure". British journal of clinical psychology, 35, 256-277.
- Cisler, J. M., & Koster, E. (2012). "Mechanisms of Attentional Biases towards Threat in the Anxiety Disorders: An Integrative Review". Clinical Psychology Review;30(2):203-8.
- Claxton, A., O Rourke, N., Smith, J. Z., & DeLongis, A. (2012). "Personality traits and marital satisfaction within enduring relationships: An intra-couple discrepancy approach". Journal of Social and Personal Relationships, 29(3), 375-396.
-  Cohen, S., Janicki- Deverts, D., & Miller, G. E. (2012). Who's Stressed? Distribution of Psychological stress.
- Cohen , S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). "A golabl measure of perceived stress". Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396.
 - Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
- Daniel, J., Paulus, A., Salome Vanwoerdena, P. J., & Nortonb, C. S. (2016). "Personality and Individual Differences, From neuroticism to anxiety: Examining unique contributions of three transdiagnostic vulnerability factors". Personality and Individual Differences, 94 (2016) 38–43.
- Dawe, S., Gullo, M. J., & Loxton, N. J. (2008). "Impulsivity and adolescent substance use: Rashly dismissed as ‘‘all-bad’’?" Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 32, 1507–1518.
- De Berker, A. O., Tirole, M., Rutledge, R. B., Cross, G. F., Dolan, R. J., & Bestmann, S. (2016). "Acute stress selectively impairs learning to act". Sci Rep, 6: 29816.
- Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S. (2009). The relationship between life event, stress, cognitive flexibility, coping and depression: A longitudinal study. Manuscript in preparation, Saint Louis University, MO.
- Diener, E., & Lucas, R. E. (2018). Personality traits. In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers.
- Falconier, M. K., Nussbeck, F., Bodenmann, G., Scheider, H., & Bradbury, T. N. (2015). "Stress from daily hassles in couples: its effects on intradyadic stress, relationship satisfaction, and physical and psychological well-being". J Marital Fam Ther2015, 41:1-15.
- Falconier, M. K., Randall, A. K., & Bodenmann, G. (2016). Couples Coping with Stress: A Cross-cultural Perspective. Routledge; 2016. A cross-cultural perspective of stress and coping.
- Fodor, E. M., Wick, D. P., & Hartsen, K. M. (2006). "The power motive and affective response to assertiveness". Journal of Research in Personality, 40(5), 598-610.
- Edwards, J. N., Johnson, D. R., & Booth, A. (1987). "Coming apart: A Prognostic instrument of marital breakup", Family Relations, 36, 168-170.
- Ehlers, A., & Clark, D. M. (2000). "A cognitive model ofposttraumatic stress disorder". Behaviour Research and Therapy, 38, 319-45.
- Gelbrich, K. (2010). Anger, frustration, and helplessness after service failure: coping strategies and effective informational support). J. of the Acad. Mark. Sci. 38: 567-585.
- Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). "Multidimensional Assessment of Emotion Regulation and Dysregulation: Development, Factor Structure and Initial Validation of The difficultics in Emotion Validation of The difficultics in Emotion". Psychopathology and Behavioral Assessment. 26, (1), 41- 54.
- Hayes, J. P., LaBar, K. S., Petty, C. M., McCarthy, G., & Morey, R. A. (2009). "Alterations in the neural circuitry for emotion and attention associated with post-traumatic stress symptomatology". Psychiatry Research: Neuroimaging, 172, 7-15.
- Heppner, P. P., He, Y., Tsai, C. L., & Lin, Y. J. (2008). "Problem-solving Appraisal." Encyclopedia of Counseling, 787-790.
- Hertwig, R., & Frey, R. (2017). "How representations of knowledge shape actions". Knowledge Action, 9:127–143.
- Iveniuk, J., Waite, L.J., Laumann, E., McClintock, M.K., & Tiedt, A.D. (2014). Marital conflict in older couples: Positivity, personality, and health. Journal of Marriage and Family, 76, 130-144.
- Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (1995). "The longitudinal course of marital quality and stability: A review of theory, methods, and research". Psychological Bulletin, 118, 3-34.
- Langer, A., Lawrence, E., & Barry, R. A. (2008). "Using a Vulnerability–Stress–Adaptation Framework to Predict Physical Aggression Trajectories in Newlywed Marriage". Journal of Consulting and Clinical Psychology Copyright 2008 by the American Psychological Association 2008, Vol. 76, No. 5, 756–768.
- Lavner, J. A., & Bradbury, T. N. (2017).  "Protecting relationships from stress". Current Opinion in Psychology, 13: 11–14.
- Loehlin, J. C. (2004). Latent Variable Models, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Longua, J., DeHart, T., Tennen, H., & Armeli, S. (2010). "Personality moderates the interaction between positive and negative daily events predicting negative affect and stress". Journal ofResearch in Personality, 43, 547-555.
- Madugah J., & Kwakye-Nuako, C. O. (2016). Marriage is Better for Certain Personality Types: Exploring The Relationship Between Personality and Marital Adjustment in a sample of Nungua Residents. Proceedings of INCEDI 2016 Conference, 29th-31st August 2016, Accra, Ghana.
- Maehr, M. L., & Zusho, A. (2009). Achievement goal theory: The past, present and future. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), Handbook of motivation in school. New York: Taylor Francis.
- Malouff, J. M., Thorsteinsson, E. B., Schutte, N. S., Bhullar, N., & Rooke, S. E. (2010). "The five-factor model of personality and relationship satisfaction of intimate partners: A meta-analysis". Journal of Research in Personality, 44: 124-127.
-  Maner, J. K., Richey, J. A., Cromer, K., Mallott, M., Lejuez, C. W., Joiner, T. E., & Schmidt, N. B. (2007). "Dispositional Anxiety and Risk-Avoidant Decision-Making". Personality and Individual Differences; 42: 665-75.
- Masuda, A., Anderson, P. L., Wendell, J. W., Chou, Y-Y., Price, M., & Feinstein, A. B. (2011). "Psychological flexibility mediates the relations between self-concealment and negative psychological outcomes". Personality and Individual Differences, 50(2): 243-7.
- Mathews, A., & Mackintosh, B. (1998). "A Cognitive Model of Selective Processing in Anxiety". Cognitive Therapy and Research, 22(6), 539-560.
- McCrae, R. R., & Costa, P. T. (2004). "A contemplated revision of the NEO Five-Factor Inventory" .Personality and Individual Differences 36, 587–596.
- McCullough, M. E., Rachal, K. C., Sandage, S. J., Worthington, E. L. J. R., Brown, S. W. & Hight, T. L. (1998). "Interpersonal forgiving in close relationships II: Theoretical elaboration and measurement". Journal of Personality and Social Psychology, 75(6), 1586–1603.
- Merz, C. A., Meuwly, N., Randall, A. K., & Bodenmann, G. (2014). Engaging in dyadic coping: buffering the impact of everyday stress on prospective relationship satisfaction. Fam Sci 2014, 5: 30-37.
- Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change. NewYork: The Guilford Press.
- Mitchell, K. S., & Plauche, H. (2018). "Marital Stability". SSRG International Journal of Humanities and Social Science (SSRG– IJHSS), Volume 5, Issue 3, May– Jun 2018.
- Mohammadi, E., & Bagheri, M. (2018). "The Role of Perceived Social Support and Aspects of Personality in the Prediction of Marital instability: The Mediating Role of Occupational Stress". International Journal of Psychology, Vol. 12, No. 1, Winter & Spring 2018.
- Mohammadyfar, M. A., & Najafi, M. (2014). "Comparison of Personality Trait and Marital Satisfaction in Veterans with- and without Post-Traumatic Stress Disorder". Iranian Journal of War & Public Health, 6(3): 101-107.
- Mojzisch, A. (2015). "Exploring the underpinnings of impaired strategic decision-making under stress". Journal of Economic Psychology, 49, 133-140.
- Mosako, J. (2009). Commitment and attachment dimensions. (Doctoral Dissertation). Purdue University.
- Mousavi, R. (2017). "Relationship between Big Five Personality Factors Neuroticism, Extraversion, Agreeableness, Openness, Loyalty and Marital Adjustment", Neuro Quantology. Volume 15, Issue 4, P. 63-68.
- Onder, N. (2012). The mediating role of coping strategies in the basic personality traits-Ptg And Locus of control-Ptg relationships in breast cancer patients. [dissertation]. Middle East Technical University, 2012.
- Park, J. H., Enright, R. D., Essex, M. J., Waxler, C., & Klatt, J. S. (2013). "Forgiveness intervention for female South Korean adolescent aggressive victims". J Appl Dev Psychol. 34 (6): 268- 2760.
- Pereira‑Morales, A. J., Adan, A., Sandra Lopez‑Leon, S., Diego, A., & Forero, D. A. (2018). "Personality traits and health‑related quality of life: the mediator role of coping strategies and psychological distress". Ann Gen Psychiatry, 17:25.
- Proulx, C. M., Helms, H. M., & Buehler, C. (2007). "Marital quality and personal well-being: A meta-analysis". Journal of Marriage and Family, 69, 576-593.
- Randall, A. K., & Bodenmann, G. (2017). "Stress and its associations with relationship satisfaction". Current Opinion in Psychology, 2017, 13: 96–106.
- Randall, A. K., & Bodenmann, G. (2009). "The role of stress on close relationships and marital satisfaction". Clin Psychol Rev. 29(2): 105-15.
- Russell, D. W., Kahn, J. H., Spoth, R., & Altmaier, E. M. (1998). "Analyzing data from experimental studies: A latent variable structural equation modeling approach". J Counsel Psychol, 45: 18-29.
- Shansky, R. M., & Lipps, J. (2013). "Stress-induced cognitive dysfunction: hormone neurotransmitter interactions in the prefrontal cortex". Front Hum Neurosci, 7, 123.
- Shaver, K. G., Willams, S. I., & Scott, L. R. (2009). Entrepreneurial beliefs. Creativity and risk-taking: Personality or situation. Unpublished Manuscript, College of William and Mary.
- Shepperd, J. A., Rothman, A. J., & Klein, W. M. P. (2011). "Self regulation, identity-regulation and health". Self and Identity, 10, pp. 281-83.
- Solomon, B. C., & Jackson, J. J. (2014). "Why Do Personality Traits Predict Divorce? Multiple Pathways through Satisfaction". Journal of Personality and Social Psychology, 106, 978-996.
- Stanford, M. S., & Barratt, E. S. (2009). "Impulsivity and the multiimpulsive personality disorder". Pers Individ Dif, 13(4): 831-834.
- Steuber, K. R. (2005). Adult attachment, conflict style and relationship satisfaction: comprehensive model [dissertation]. Wilmington: Delaware University.
- Timoth, W. S., & Paula, G. W. (2016). "Assessment of social traits in married couples: Self-reports versus spouse ratings around the interpersonal circumflex". Psychological Assessment, 28(6): 726-736.
- Trull, T. J., & Widiger, T. A. (2013). "Dimensional models of personality: the five factor model and the DSM-5". Dialogues Clin Neurosci, 15: 135-46.
- Tull, M. T., Stipelman, B. A., Salters-Pedneault, K., & Gratz, K. l. (2009). "An examination of recent non-clinical panic attacks, panic disorder, anxiety sensitivity, and emotion regulation difficulties in the prediction of generalized anxiety disorder in an analogue sample". Journal of anxiety disorders, 23, 275- 282.
- Wheeler, L. A., Kimberly, A. U., & Shawna, M. T. (2010). "Conflict Resolution in Mexican-origin Couples: Culture, Gender and Marital Quality". Published in final edited form as: Journal Marriage Fam, 72(4): 991–1005.
- Xu, H., & Tracey, T. J. G. (2014). "The role of Ambiguity Tolerance in Career Decision Making". Counseling & Counseling Psychology, Arizona State University, Tempe, AZ, 85287-0811.
- Yu, R. (2016). "Stress potentiates decision biases: A stress induced deliberation-tointuition IDI) model". Neurobiology of Stress, 3, 83-95.
- Zamani, T., Zakaria, A., Bagheri, F., & Sohrabi, F. (2009). "Comparison and relationship level of tolerance of ambiguity and sensory processing styles in women with heart disease and normal women". Journal ofresearch in mental health, 3(2), 51-61.
- Zenasni, F., Besancon, M., & Lubart, T. (2006). "Creativity and tolerance ambiguity: An empirical study". JCreat Behav, 42(1): 61-73.