مدل یابی معادلات ساختاری اثر پردازش اطلاعات هیجانی بر حل مسئله اجتماعی با میانجیگری توازن خود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،گروه روانشناسی، کرج،ایران

2 استاد تمام، دانشگاه پیام نورواحد تهران،گروه روانشناسی،تهران ،ایران

3 استاد یار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،گروه روانشناسی،کرج،ایران

4 استاد یار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،گروه روانشناسی،رودهن،ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: این پژوهش به تبیین اثر پردازش اطلاعات هیجانی بر الگوی حل مسئله اجتماعی بر اساس نقش میانجیگر توازن خود با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) می پردازد.روش:در این پژوهش 308 شرکت کننده(188زن و 114مرد) حضور داشتند که به شیوه نمونه گیری دردسترس از بین کارکنان عملیات پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مورد آزمون قرار گرفتند.جهت سنجش متغیرهای پژوهش از 3پرسشنامه ، شاخص یکپارچه ناهم خوانی خود هاردین ، مقیاس توانایی حل مساله اجتماعی فرم کوتاه تجدید نظر شده دیزوریلا و نزو و مقیاس پردازش اطلاعات هیجانی باکر استفاده شده است. یافته ها:نتایج نشان می دهد که همه مؤلفه های پردازش هیجانی با مؤلفه های حل مسئله انطباقی به صورت منفی و با مؤلفه های حل مسئله غیر انطباقی به صورت مثبت و در سطح معناداری 01/0 همبسته اند. همچنین مؤلفه های چهارگانه توازن خود با مؤلفه های حل مسئله انطباقی به صورت مثبت و با مؤلفه های حل مسئله غیر انطباقی به صورت منفی و در سطح معناداری 01/0 همبسته اند. به کار گیری تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار AMOS 18.0و برآورد بیشینه احتمال (ML) نشان داد که مدل اندازه گیری با داده های گردآوری شده به صورت مطلوب برازش دارد و همه نشانگرهای مدل اندازه گیری از توان لازم برای اندازه گیری متغیرهای مکنون پژوهش حاضر برخوردار بودند. مدل ساختاری نیز همانند مدل اندازه گیری با داده های گردآوری شده برازش دارد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش آموزش و ارتقا توانایی شناختی منجر به بهبود مهارت حل مسئله کارکنان عملیات پرواز می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of the Effect of Emotional Processing on Solving Social Problems Based on the Role of Self-balance Mediator

نویسندگان [English]

  • fatemeh sadat sepidehdam 1
  • hosain zare 2
  • sara pashang 3
  • Khadejeh Aboulmaali 4
  • Marjan Hoseinzadeh Taghvai 3
1 Department of psychology, Karaj Branch Islamic Azad university, Karaj,Iran
2 Full professor .Department of psychology, Thehran Branch Payam noor university, Thehran ,Iran
3 professor. Department of psychology, Karaj Branch Islamic Azad university, Karaj,Iran
4 Assistant professor. Department of psychology, Roudehen Branch Islamic Azad university, Roudehen,Iran
چکیده [English]

Background: Explaining the effect of cognitive ability on the social problem-solving skills through Structural Equation Modeling (SEM) with the mediating role of self-balance was the overarching goal of this study. Method: Of the 308 participants taking part in this study( 188 were female and 114 were male). The participants were selected using the convenience sampling technique from the aircrew of Iran Air and were tested thereafter. For research variables’measurement, the following four questionnaire have been used: Hardin’s Integrated Self-Discrepancy Index (ISDI), Social Problem Solving Inventory-revised short-form by D’Zurilla, and Nezu and Baker’s Emotional Processing Scale. Results:The results show that all the components of emotional processing with the components of adaptive problem solving are negatively correlated with the components of non-adaptive problem solving and are positively correlated with the significance level of 0.01. Also, the quadruple components of their balance with the components of adaptive problem solving are positively correlated with non-adaptive problem solving components negatively and at a significant level of 0.01. The use of confirmatory factor analysis using AMOS 18.0 and Maximum Likelihood Estimation (ML) showed that the measurement model fitted with the collected data as desirable and all the indicators of the measurement model were the power to measure the variables. The present study was conducted. The structural model is fitted as well as the measurement model with the collected data.Conclusion: According to the results of this research, education and promotion of Emotional Processing lead to improved problem solving skill of flight operations’ personnel.
Keywords:Emotional Processing, social problem-solving, self-balance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Emotional Processing
  • social problem-solving
  • self-balance
-ابوالقاسمی، ع. و کیامرش، آ. (1387). «بررسی ارتباط حل مسئله اجتماعی و مؤلفه‏های آن با الگوهای شخصیتی خودشیفته و ضد اجتماعی در دانش­آموزان دبیرستان‏های اردبیل». مطالعات روان‏شناختی، 4، 26-10.

-ابوالمعالی، خ.؛ کیوان، ل. و سعادتی شامیر، ا. (1392). «پیش بینی مهارت­های حل مسئله اجتماعی بر اساس ترتیب تولد و سبک­های دلبستگی». پژوهشنامه تربیتی، 33.

-آذری، ش. و زارع. ح. (1393). «اثربخشی آموزش نظریه حل مسئله ابداعی (TRIZ) بر خلاقیت، نوآوری و تفکر علمی اعضای هیات علمی»، فصلنامه تازه­های روان­شناسی صنعتی/سازمانی، سال 4،  شماره 15، 100-87..

-اسماعیلی، م.؛ زارع. ح.؛ علی پور، ا. و اورکی، م. (1397). «مدل­یابی رابطه بین نقص در کارکرد اجرایی با حل مسئله ناکارآمد در افراد مبتلا به افسردگی اساسی: نقش واسطه­ای حافظه سرگذشتی بیش کلی­گرآ».  فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روا­­­ن­شناسی. 1397؛ 4(12): 45ـ60.

-لطفی، ص.؛ ابوالقاسمی، ع. و نریمانی، م. (1392). «مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیابی­های منفی و مثبت در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان عادی». مجله دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، (14)3،101-111.

-ذالفقاری، ح.؛ زارع، ح.؛ فرج اللهی، م. و ملکی، ح.  (1393). «اثربخشی آموزش حل مسئله در فرآیندهای خود جوش نظم دهند انتخاب، بهینه­سازی، و جبران در دانشجویان»، مجله علوم روان­شناختی، سال 13، شماره 51، 400-376.

-زارع، ح. و نهروانیان. پ. (1396). «اثر آموزش تفکر انتقادی بر سبک­های حل مسئله و یادگیری خودراهبر»، تازه­های علوم شناختی، سال 19، شماره 2، 12-2.

- زارع، ح.؛ و اسماعیلی، م. (1396). «بازیابی خاطرات از حافظه سرگذشتی و ارتباط آن با حل مسئله در افراد افسرده و مضطرب». مجله روان­شناختی شناختی، 13.

-زارع، ح.؛ و برادران، م. (1393). «هنجاریابی پرسشنامه استدلال تورپ در دانشجویان». فصلنامه پژوهش­های نوین روان­شناختی دانشگاه تبریز،9 (34)،41-55.

-زارع، ح.؛ و شریفی، ع. ا. (1397). روان­شناسی شناختی. تهران، دانشگاه پیام نور.

-زارع، ح. و عبداله زاده، ح. (1391). مقیاس­های اندازه­گیری در روان­شناسی شناختی. تهران،آییژ.

-زارع، ح. و لطف الله، ف. (1391). خلاقیت ،حل مسئله و تفکر راهبردی. تهران، دانشگاه پیام نور.

-مایکل، آ. و مارک ت. ک. (2010). روان­شناسی شناختی زبان ،تفکر، هیجان­ها و هشیاری. (ترجمه حسین زارع، 1397). تهران .انتشارات ارجمند.

-میرزا حسینی، ح. (1387). «پیش­بینی بهزیستی در مبتلایان به هراس اجتماعی بر اساس انواع خود ناهمخوانی».   روان­شناسی معاصر، 3(2).

 

-Adler, A. (1964). Problems  of  neurosis . New  York: Harper & Row.

- Bak, W. (2014). "Self- standards  and  self- discrepancies : A  structural  model  of  self-  knowledge". Current  Psychology, 33, 155-173.

-Bakar, e., Thomas, S. Thomas, P. W., Owwns, M. (2007). "Development  of  an  emotional   processing  scale". Journal  of  psychosomatic  Research, 62, 167- 178.

-Bruch M. A., Rivet, K. M., & Laurenti, J. (2000). "Type of self-discrepancy and relationships to components of tripartite model of emotional distress". personality and individual differences,29,37-44.

-Chan, P., R., D., K., S. (1997). "Cultural   differences  in  the  relation  between  self- discrepancy  and  life  satisfaction".  International  Journal  of  Psychology, 32(6), 387- 398.

-Demiral. M, Derman. I, & Karagedik. E. (2015). A study  on the  relation ship  between   reRlective   tininking  skills  towards  problem  solving  and  attitudes  towards   mathematics.

Dolan, R. J. (2002) emotion, cognition  and  behavior  science, 298 (5596), 1191- 1194.

-Durairaj (Mahesh) M., & Daphna O. (2013). Call for papers for a special issue in Journal of Consumer Psychology: “Emotion, self, and identity: Implications for and consequences of consumer behavior”

-D'zurilla, T. J., Chang, E. C., & Sanna, L. J. (2003). "Self-esteem and social problem solving as predictors of aggression in college students". J Soc Clin Psychol.;22(4):424-40

-D'Zurilla,T. J., & Nezu, A. M. (2001). Problem solving therapies.In Dobson, K. S. (Ed) Hand book of Cognitive-Behavvioral Therapies, New York: Guilford Press.

D'Zurilla,T. J., & Nezu, A. M. (2007). Problem solving therapy: Asocial competence approach to clinical intervention. NewYork: Springer.

-Elaine, S., Barry, A. T, Mary, J., Naus, b., & Lynn, P. R. (2006). "Depression, implicit memory, and self: A revised memory model of emotion", Clinical Psychology Review 26 . 719 – 745.

-Foa, E. B.,  and  kozak, M. S. (1986). "Emotional  processing  of  fear: exposure  to  corrective  information". Psychological   bulletin, 99(1), 20

-Hardin, E. E. (2002). "Depression  and  social  anxiety  among  Asian  and  European  Americans: the  roles  of  self-discrepancy, optimism,  and  pessimism. Doctoral  dissertation, The  Ohio  state  University", Dissertation  Abstracts  International, 63, 2056.

-Hardin, E. E., & Leong, F. T. (2005). "Optimism and  pessimism  as  mediators  of  the  relations  between  self- discrepancies  and  distress among  Asian  and  European".  Americans  Journal  of  Counseling  Psychology, 52, 25-35.

-Harmata, E. (2009). "Aprediction  of  self- esteem  and  life  satisfaction  social  problem  sonving".  Social  behavior  and  personality , 37 (1) , 73- 82.

-Higgins, E. T. (1987). "Self- discrepancy : a theory  relating  self  and  affect".  Psychological  Review, 94, 319- 340.

-Higgins, E. T. (1989). "Self- discrepancy  theory: what  patterns  of  self  beliefs   cause people  to  suffer Advances  in  experimental."  social  psychology, 22, 93-136.

-Janassen, D, h. (2011). Lwarning  to  solve  problem : A  hand  book  for  designing  problem  solving  learning   environments.

-Johnson, D. R., Amoloza, T. O., & Booth, A. (2003). "Stability  and  developmental  change  in  marital   quality : A three- wave  panel  analysis". Journal  of  Marriage  and  the  Family. 582- 594.

-Malik, S., Balda, S., & punia, S. (2006). "Socio-emotional behavior and social problem solving skills of 6-8 year-old children", journal of social science,12(1),55-58.

-Marganska, A., Gallagher, M., & Miranda, R. (2013). "Adult attachment, emotion dysregulation, and symptoms of depression and generalized anxiety disorder". American Journal of Orthopsychiatry, 83(1), 131-141.

-Martini, T. S., & Bosseri, M. A. (2010). "Emotion  Reyulation  strategies  and  gouls  as  predictors   of  older  mothers  and  Adualt  Duaghters. Helping- Related  Subjective  well-  Being". Psychology  and  aging. 25. 48- 59.

-Maydeu-Olivares, A.  and  et al, (2000). "Psychometric   properties  of  the  Spanish   Adaptayion   of  social  problem   solving   inventory – Revised  (SPSI- R)", personality  and  individual    Differencs , 29, 699- 708.

-Meyers, L. S, Gamest. G., & Goarin, A. J. (2006). Applied multivariate research, design and interpretation, Thousand oaks. London. New Deihi, Sage publication.

-Rachman,  S. J. (1980). "Emotional  processing". Bchaviour  Research  and  Therapy; 18: 51- 60.

Raparia, E. , Coplan, J. D., Abdallah. C. G., & Hof, P. R. (2016). "Impact of childhood emotional processing in patients with generalized anxiety disorder". journal of effective disorders,190,414-423.

-Robins, G., & Boldero, J. (2003). "Relational  discrepancy  theory : The  implications  of  self- discrepancy  theory  for  dyadic  relationships  and  for  the  emergence  of  social  structure". Personality  and  Social  Psychology  Review, 7, 56- 74.

-Salisch, M., Haenel, M., & Freund, P. (2013). "Emotion understanding and cognitive abilities in young children". Learn Individ Differ. 26; (5): 15-9

-Shihu, M., Hood, P. A. C. (2018). "Nagative career feedback and career out comes:The mediating roles of self regulatory". journal of vocational behavior.

-Stevens, C., and  Bavelier, D. (2013). "The  role  of  selective  attention  on  academic  foundations : acoynitive  nevroscience  perspective". Devebpmental  coynitive  neuroscience, 2. s30-48.

-Valenza , G., and  scilingo, E. P. (2014). "Book  summary  and  perspectives  for  future  Research   in  Autonomic  Nervous  system  Dynamics  for  mood   and  emotional  state  Recgnition" Springer  international  publishing. (PP. 134. 143).

-Watson, N., Bryan,  B. C., & Thrash, T. M. (2010). "Self- discrepancy : comparisons  of  the  psychometric   properties  of   three  instruments". Psychological  assessment, 22(4), 878.

-Wilson. E. O. (1962). Behavior  of  Daceton  armigerum (Latreille), with  a classification  of self- grooming  movements  in  ants. Bulletin  of  the  Museum  of  Comparative  Zoology.

-Yoo, J. J. (2011). Insecure  attachment. Self- discrepancy, and  suicidal  tendency  in a sample  of Korcan  and  Korean. American : A  path  model  of  suicide (Doctoral  dissertation, Liberty   University).