نویسنده = محمد احمدی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر درماندگی آموخته شده بر سوگیری حافظه آشکار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 16-29

محمد علی نظری؛ مهدی زمانی اصل؛ محمد احمدی