نویسنده = علیرضا آقایوسفی
تعداد مقالات: 1
1. رابطة مؤلفه های سهل انگاری اجتماعی و هویت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 123-134

مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی؛ علی مصطفائی