ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی با اعتیاد به اینترنت در جامعه دانشجویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترا علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترا سلامت دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقدمه: امروزه جمعیت عظیمی در دنیا از اینترنت استفاده می­نمایند. با وجود مزایای بی­شمار این فناوری و تحولات مثبتی که در زمینه­ ارتباطات ایجاد کرده است، متأسفانه برخی از مطالعات، عوارض خطرناکی را به استفاده از اینترنت نسبت داده­اند که از جمله مخرب­ترین عوارض آن می­توان به اعتیاد اینترنتی اشاره نمود. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط مؤلفه­های حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی با اعتیاد به اینترنت در جامعه­ی دانشجویی انجام شد. روش: تعداد 173 نفر (95 دختر و 78 پسر) از دانشجویان دانشگاه تبریز به صورت تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب و علاوه بر اطلاعات دموگرافیک به پرسش­نامه­های حمایت اجتماعی ادراک شده، احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی و اعتیاد به اینترنت پاسخ دادند. تحلیل داده­ها با  روش­های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته­ها: بین نمرات افراد در حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی با اعتیاد به اینترنت ارتباط معناداری وجود داشت )01/0(P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Perceived Social Support and the Feeling of Social-Emotional loneliness With Internet Addiction in University Students

نویسندگان [English]

  • Mansour Beyrami 1
  • yazdan movahedi 2
  • Masoumeh Movahedi 3
1 Associate Professor in Psychology, Tabriz University
2 Ph.D. Student of Cognitive Neuroscience, Tabriz University
3 Ph.D. Student of Healt Psychology, Kharazmi Univ
چکیده [English]

Introduction: Nowadays a large population of the world uses the Internet. Despite the numerous advantages of this technology leading to positive changes in communication, unfortunately some studies, have attributed dangerous complications to the Internet, the most destructive one being Internet addiction. The present study was conducted with the aim of determining the relationship among components of Perceived Social Support and the Feeling of social- Emotional loneliness with Internet addiction in students. Method: To do this, 173 students from Tabriz University (78 males and 95 females) were selected by multiphase cluster-random sampling and in addition to demographic information, they completed the Perceived Social Support, Feeling of social- Emotional loneliness, and Internet addiction questionnaires. The data were analyzed by descriptive statistical methods, Pearson’s correlation coefficient, and multivariate regression. Results: Based on the results, there were significant relationships among Perceived Social Support and the Feeling of Social- Emotional Loneliness with Internet addiction (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Social Support
  • Feeling of loneliness
  • Internet Addiction
ـ احمری طهران، ه.؛ حیدری، ا.؛ کچویی، ا.؛ مقیسه، م. و ایرانی، آ. (1387). «همبستگی بین نگرش نسبت به امور مذهبی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم». مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 3(3)، 56ـ51.

ـ امیدوار، ا.ع. و صارمی، ع.ا. (1381). اعتیاد به اینترنت: توصیف، سبب­شناسی، پیشگیری، درمان و مقیاس­های سنجش اختلال اعتیاد به اینترنت. مرکز مشاوره و خدمات روان­شناختی پردیس، مشهد: انتشارات تمرین.

 ـ جوکار، ب. و سلیمی، ع. (1388). «بررسی  ویژگی­های روانسنجی و روایی مقیاس احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی بزرگسالان». مجله دانشور پزشکی (دوماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد). سال شانزدهم. شماره 81.

ـ درگاهی، ح. (1382)، اعتیاد مجازی، مقالات هیئت علمی دانشگاه تهران.

ـ عسگری، پ. و مرعشیان، ف. (1387). «رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و اضطراب کامپیوتر با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز». فصلنامه یافته­های نو در روان­شناسی. 7(2). 35ـ23.

ـ علوی، س.س.؛ اسلامی، م.؛ مرآثی، م.ر.؛ نجفی، م.؛ جنتی­فرد، ف. و رضاپور، ح. (1389). «ویژگی­های روان­سنجی آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ». مجله علوم رفتاری، 4(3)، 189-183.

ـ کرمانی، ز. (1388). بررسی نقش امید در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک­شده و معنا در زندگی با افکار خودکشی. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

ـ مشایخ، م. و برجعلی، ا. (1382). «بررسی رابطه احساس تنهایی با نوع استفاده از اینترنت در گروهی از دانش­آموزان دبیرستانی». تازه­های علوم شناختی، سال5، شماره 1، ص 44ـ39.

ـ میرزائیان، ب.؛ باعزت، ف. و خاکپور، ن. (1390). «اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تأثیر آن بر سلامت روان». فصلنامه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 2(1). 160ـ141.

ـ ویزشفر، ف. (1384). «بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در استفاده­کنندگان از کافی­نت­های شهر لار». فصلنامه اصول بهداشت روانی. 7(25). 33ـ27.

-Brenner, V. (1997). “Psychology of computer use: Parameters of Internet use, abuse and addiction: the first 90 days of the Internet Usage Survey”. Psychological Reports, Vol. 80, pp. 879-882.

-DiTommaso, E.; Brannen-McNulty, C.; Ross, L. & Burgess, M. (2003). “attachment styles,social skills and loneliness in young adults”. Personality Measurement, Vol. 64, No, 1, pp. 99-119.

-Ditommasso, E.; Brannen, C. & Best, L.A. (2004). “measurement and validity characteristics of the short version of the social and emotional loneliness scale for adults”. Educational and Psychological and Individual Differences, Vol. 35, pp. 303-312.

-Fitzpatrick, J.J. (2008). “Internet addiction: Recognition and intervention”. J Psychiatr Nurs; 22(9): 59-60.

-Greenfield, D. (2004). “Virtual Addiction”. J Siahate Gharb.18:18-26.

-Hamburger, Y.A. & Ben-Artzi, E. (2000). “The relationship between extraversion and neuroticism and the different uses of the Internet”. Computers in Human Behavior, Vol. 16, pp. 441-449.

-Hamburger, Y.A. & Ben-Artzi, E. (2003). “Loneliness and Internet use”. Computers in Human Behavior, Vol. 19, pp. 71-80.

-Hardie, E. & Tee Yi, M. (2007). “Excessive Internet Use: The Role of Personality, Loneliness and Social Support Networks in Internet Addiction”. Australian Journal of Emerging Technologies and Society, Vol. 5, No. 1, pp. 34-47.

 -Heinrich, L.M. & Gullone, E. (2006). “The clinical significance of loneliness: A literature review”. Clinical Psychology Review, Vol. 26, No. 6, pp. 695-718.

-Horowitz, L. & French, R.D. (1979). “Interpersonal problems of people who describe themselves as lonely”. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 47, pp. 762-764.

-Internet World Stats. World Internet Users and Population Stats. [cited 2009 Oct 6]. Available from: http://www.internet world stats.com.

-Jones, W.H. & Moore, T.L. (1987). “Loneliness and social support”. Journal of Social Behavior and Personality, Vol. 2, No. 2, pp. 145-156.

- Jones, W.H.; Freemon, J.E. & Goswick, R.A. (1981). “The persistence of loneliness: Self and other determinants”. Journal of Personality, Vol. 49, pp. 27-48.

- Jones, W.H.; Sansone, C. & Helm, B. (1983). “Loneliness and interpersonal judgments”. Personality and Social Psychology Bulletin , Vol. 9, pp. 437-441.

-Kraut, R.; Kiesler, S.; Boneva, B.; Cummings, J.N.; Helgeson, V. & Crawford, A.M. (2002). “Internet paradox revisited”. Journal of Social Issues,Vol. 58, pp. 49-74.

-Kraut, R.; Patterson, M.; Landmark, V.; Kiesler, S.; Mukophadhyay, T. & Scherlis, W. (1998). “Internet paradox: a social technology that reduces social involvement and psychological well being?”. American Psychologist, Vol. 53, pp. 1017-1031.

- Lin, S. & Tsai, C.C. (2002) sensation seeking and internet dependence of Taiwanese high school adolescevits computers in Human behavior, 18, and 44.

 -Morahan-Martin, J. & Schumacher, P. (2000). “Incidence and correlates of pathological Internet use amongcolleg e students”. Computers in Human Behavior, Vol. 16, pp. 2-13.

-Morahan-Martin, J. & Schumacher, P. (2003). “Loneliness and social uses of the Internet”. Computers in Human Behavior, Vol. 19, pp. 659-671.

-Murali, V. & George, S. (2007). “Lost online: an overview of internet addiction”. Adv Psychiatr Treat, 13: 24-30.

-Nicpon, M.; Huser, I.; Blanks, E.H.; Sollenberger, S.; Befort, C. & Kurpius, S.E.R. (2007). “The relationship of loneliness and social support with college freshmen’s academic performance and persistence”. Journal of college student retention, Vol. 8, pp. 345-358.

-Rezan Çeçen, A. (2007). “The Turkish short version of the Social and emotional loneliness scale for adults (SELSA-S): Initial developement and validitation”. Social Behavior and Personality: An Internationa .Journal, Vol. 35, No. 6, PP. 717-734.

-Russell, D.; Peplau, L. & Cutrona, C. (1980). “The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity”. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 39, pp. 472-480.

-Sadock B.J. & Sadock V.A. (2007). “Impulse Control Disorders. In: Kaplan & Sadock’s synopsis of psychiatry”. Behavioral Sciences / Clinical Psychiatry10th ed. Philadelphia: Lippincott willaims & Wilkins; 850-82.

-Sarafino, E.P. (2002). Health psychology (4th ed). New York: Jhon Wiley & Sons, Inc.

-Seo, M.; Kang, H.S. & Yom, Y.H. (2009). “Internet addiction and interpersonal problems in Korean adolescents”. Comput Inform Nurs.; 27(4): 226-33.

-Shapiro, J.S. (1999). “Loneliness: paradox or artifact?”. American Psychologist, Vol. 54, pp. 782-783.

-Solano, C. & Koester, N. (1989). “Loneliness and communications problems: subjective anxiety or objective skills?”. Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 15, pp. 126-133.

-Weiss, R.S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social isolation, Cambridge, MA: MIT Press.

-Whitty, M.T. & Mc Laughlin, D. (2007). “Online recreation: The relationship between loneliness, Internet selfefficacy and the use of the Internet for entertainment purposes”. Computers in Human Behavior, Vol. 23, No. 3, pp. 1435-1446.

-Widyanto, L. & Mc Murran, M. (2004). “The psychometric properties of the internet addiction test”. Cyberpsychol Behav Aug; 7(4): 443-50

-Xu, J.; Zhonghua Yu, F.; Yi, X. & Za, Z. (2008). “Internet addiction among Shanghai adolescents: prevalence and epidemiological features”. 42(10): 735-8.

-Zimet, G.D.; Dahlem, N.W.; Zimet, S.G. & Farley, G.K. (1988). “The multidimensional scale of perceived social support”. Journal of Personality Assessment, 52, 30-41.