بررسی رابطه خود میان بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور

3 کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه خود میان بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان انجام شده است. روش: در این مطالعه از نوع همبستگی 308 دانشجوی دانشگاه پیام نور(به تفکیک 158 زن و 150 مرد) از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور، ‌به روش نمونه گیری طبقه‌ای در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه‌های افسانه پردازی شخصی و خیال پردازی (1967) برای سنجش خود میان بینی و پرسشنامه‌ی سازگاری اجتماعی (1939) را تکمیل کردند. داده‌های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که میان افسانه پردازی شخصی و سازگاری اجتماعی در سطح 01/0p< رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. اما بین خیال پردازی و سازگاری اجتماعی رابطه معنا داری وجود ندارد، علاوه بر این پژوهش نشان داد که افسانه پردازی شخصی به میزان 9/8 درصد از واریانس سازگاری اجتماعی را تبیین می‌کند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش دانشجویان از راه افسانه پردازی های خود میان بینانه، سازگاری اجتماعی خود را حفظ می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Relationship between Egocentrism and Social Adjustment

نویسندگان [English]

  • Ali Aghayousafy 1
  • Hossein Zare 2
  • somayeh porbafrany 3
1 Associate Professor in Department of Psychology, Payame Noor University
2 Professor in Department of Psychology, Payame Noor University
3 M.A. of Psychology, Payame Noor University
چکیده [English]

  Aim: the purpose of this research was investigating the relationship between egocentrism and social adjustment among students. Method: For this purpose, 308 students (158 women and 150 men) of Payame Noor university were sampled by available categorized sampling. They were asked to complete Social Adjustment Questionnaire (1939) as well as Personal Fable and Imaginary Audience Questionnaire (1967) in order to evaluate their egocentrism. Then, the achieved data was analyzed by Pierson's conjunction coefficient and step by step multivariable regression. Findings: The results indicated that there is a meaningful and positive relationship between personal fable and social adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egocentrism
  • Social Adjustment
  • students
ـ اسلامی­نسب، ع. (1373). «روان‌شناسی سازگاری». تهران: نشر بنیاد g.

ـ پیاژه، ژ. (1375). تربیت به کجا ره می‌سپرد. ترجمه  محمود منصور و پریرخ دادستان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ـ  پوربافرانی، س. (1391). «رابطه خود میان­بینی با سازگاری اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان». پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور تهران.

ـ  خدایاری فرد، م. (1385). «بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد». طرح پژوهشی بنیاد شهید انقلاب اسلامی. دانشگاه تهران.

ـ  رایس، ف. (1386). «رشد انسان». ترجمه مهشید فروغان . تهران: انتشارات ارجمند.

  ـ  دلاور، ع. (1389). «مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی». تهران: رشد.

ـ  سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1382). «روش‌های تحقیق در علوم رفتاری». تهران: انتشارات آگاه.

ـ  صدیقی، ک. (1380). «بررسی میزان اثربخشی آموزش شناختی رفتاری عزت نفس بر سازگاری اجتماعی دانش­آموزان پسر پایة سوم دبیرستان‌های نیشابور». پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره. دانشکدة روان­شناسی و علوم تربیتی اصفهان.

ـ  منصور، م. و دادستان، پ. (1390). «روان‌شناسی ژنتیک 2: نظام‌های تحولی از روان تحلیل‌گری تا رفتار‌شناسی و نظام‌های عینی». تهران: رشد.

ـ  منینگر، و. مایر، ج. وایتزمن، آ. (1381). رشد شخصیت و بهداشت روانی. ترجمه سیما نظیری. تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

- Berger, F. (2000). “Adolescent egocentrism: a comparison among adolescents and adults”. journal of adolescence. 23. 343-354.

- Blos, P. (1962). On adolescence. Glencoe, IL: Free press. (29) 327-345.

- Carpendale, J.I.M. and Racine, T.P. (2011). “Inersubjectivity and egocentrism: insights from the relational perspectives of piaget mead and Wittgenstein new ideas in psychology”. (29). 346-354.

 - Elkind, D. (1967). “Egocentrism in adolescence”. Child development. 38, 1025-1034.

- Epley, N.; morewedge, C.K. and Keysar. B. (2004). “Perspective taking in children and adults: equivalent egocentrism but differential correction”. Journal of experimental social psychology. (40) 760-768.

- Greene, K. (1996). The utility of understanding adolescent egocentrism in designing health promotion messages. Carolina University.

- Hockenbury and Hockenbury. (2007). Discovering psychology. senobar book.

- Kesselring, T.I. and Muller, U. (2011). “The concept of egocentrism in the context of piaget's theory”. New ideas in psychology. (29) 327-345.

- Kruger, J.; windschitl, P.D.; Burrus, J.; Fessel, F. and Chambers, J.R. (2008). “The rational side of egocentrism in social comparisons”. Journal of experimental social psychology. (44) 220-232.

- Lapsley, D.K.; Fitzgerald, D.P.; Rice, K.G and Jackson, S. (1989). “Separation- individuation and the (new look) at the imaginary audience and personal Fable: A test of an integrative model”. Journal of Adolescent Research. 4, 483-505.

- Lapsley, D.K.; Flannery, D.J.; Gotlschlich, H. and Raney, M. (1996). Sources of risk and resilience in adolescent mental health, poster session presented at the sixth biennial meeting of the society for research on adolescence. Boston. MA.

- Quadrel, M.j.; fischoff, B. and Davis, W. (1993). “Adolescent (in) vulnerability”, American psychologist. 48 (February). 102-116.

- Savitsky, K.; Keysar, B.; Epley, N.; Carter, T. and Swanson, A. (2011). “The Closeness – communication bias: increased among friends versus strangers”. Journal of experimental social psychology. (47) 269-273.

 - Schultz, N.R. and Hoyer, W.J. (1976). “Feedback effects on spatial egocentrism in old age. Oxford journal life sciences medicine”. journal of gerontology, volume 31 issue1. 72-75.