دوره و شماره: دوره 3، ویژه نامه، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-155 

مقاله پژوهشی

1. تاثیرآموزش راهبردهای نظم جویی هیجان در قضاوت اخلاقی با توجه به ظرفیت حافظه کاری

صفحه 7-30

طیبه شاهمرادی فر؛ محمدحسین عبداللهی عبداللهی؛ جعفر حسنی


10. بررسی رابطه خود میان بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان

صفحه 141-152

علیرضا آقایوسفی؛ حسین زارع؛ سمیه پوربافرانی