رابطه بین سوگیری شناختی متمرکز بر خود و مسئولیت پذیری با سازگاری اجتماعی زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکترا تخصصی دانشگاه مازندران

چکیده

مقدمه: این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین سوگیری شناختی متمرکز بر خود و مسئولیت­پذیری با سازگاری اجتماعی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی انجام پذیرفت. روش: روش تحقیق از نوع همبستگی، نمونه این پژوهش 95 نفر از زنان مبتلا به تعارضات زناشویی بودند که از طریق نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت بودند از پرسشنامه­های سوگیری شناختی متمرکز بر خود وودی، چامبلس و گلدس، مسئولیت­پذیری کردلو و سازگاری اجتماعی بل. یافته­ها: تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، سوگیری شناختی متمرکز بر خود 60/24 درصد و مسئولیت­پذیری 80/10 درصد و در مجموع 40/35 درصد از واریانس مشترک  (R2)سازگاری اجتماعی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی را تبیین نمودند. نتیجه­گیری: نتایج این پژوهش در همسویی با یافته­های کاوش­های دیگر نشان داد، سوگیری شناختی متمرکز بر خود و مسئولیت­پذیری در میزان سازگاری اجتماعی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی نقش تعیین­کننده­ای دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Self-focus Cognitive Bias and Responsibility with Social Adjustment of Women

نویسندگان [English]

  • morteza tarkhan 1
  • ghasem ahmadi lashki 2
1 Associate Professor of Psychology, Payame Noor University
2 Ph.D. student, Mazandaran University
چکیده [English]

Introduction: This study aimed to investigate the relationship between self-focused cognitive bias and responsibility with social adjustment in women with marital conflicts. Method: The research method was correlation and the sample consisted of 95 women with marital conflicts that were selected via simple randomization. The investigation instruments were: Woody, Chambles, and Goldes's self-focus cognitive bias, Kordloo's responsibility and Bell's social adjustment questionnaires. Results: Multiple Regression Analyses with stepwise method and Pearson correlation showed that 24.6 percent of common variance (R2) of the social adjustment of women with marital conflicts was explained by self-focused cognitive bias, and 10.8 percent was explained by responsibility, making a total of 35.40 percent. Conclusion: The results of this study were consistent with those of other investigations. They indicated that self-focused cognitive bias and responsibility have basic role in the amount of social adjustment of women with marital conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-focus Cognitive Bias
  • Responsibility
  • Social Adjustment
ـ جوادی، ز. (1390). «نقش مؤلفه­های  مسئولیت­پذیری در عملکرد تحصیلی». فصلنامه روان­شناسی کاربردی، سال3، شماره4 (12).

ـ چلیپانلو، غ.ر.؛ گروسی فرشی، م.ت. و قناعت پیشه، ز. (1388). «مقایسه سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی، اضطراب منتشر و افراد عادی». مجله علوم رفتاری، دوره4، شماره3.

ـ خطیب­حقیقی، م. (1393). «اثربخشی مهارت­های مقابله­ای گروهی بر مسئولیت­پذیری و تمایزیافتگی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر». پایان­نامه کارشناسی ­ارشد روان­شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

ـ خورشیدی، ا.؛ ایزدی، م. و حیل، پ. (1389). «تأثیر الگوی خانواده بر پرورش مسئولیت پذیری و رشد اجتماعی و عاطفی نوجوانان». فصلنامه نوآوری­های آموزشی، 12: 147ـ133.

ـ خیر، م.؛ استوار، ص.؛ لطیفیان، م.؛ تقوی، س.م.ر. و سامانی، س. (1387). «اثر واسطه­گری توجه متمرکز بر خود و خودکارآمدی اجتماعی بر ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیری های داوری». مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره اول،32ـ24 .

ـ ربیع­زاده، ز. (1381). «سوگیری­های شناختی در ناباروری». پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

ـ عنایت، ج. (1388). «مقایسه سوگیری توجه نسبت به محرک­های وسوسه­انگیز مربوط به مواد در گروه کنترل بهنجار، ترک­کرده و وابسته به مواد در مراقبین خود مصرف به کلینیک­های درمانی وابسته به سازمان بهزیستی آذربایجان شرقی». پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

ـ کمالی زارچ، م.؛ زارع، ح. و علوی لنگرودی، س.ا. (1391). «اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان». دوفصلنامه شناخت اجتماعی. سال اول، شماره2.

ـ مقدم، م. (1390). «بررسی اثر هوش هیجانی در افزایش مسئولیت­پذیری مددکاران بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان». پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه گیلان.

 ـ نقشبندی، س. (1380). «هنجاریابی پرسشنامه سازگاری ه. م. بل». پایان­نامه دکترای تخصصی روان­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

- Barnett, M.L. and Salomon, R.M. (2006). “The curvilinear relationship between social responsibility and financial performance”. Journal of strategic management, 27, 1101-1122.

- Baron, A.R. (2006). Social psychology. Edition six. U. S. A.

- Brammer, S.A.; Millington, A. and Rayton, B. (2007). “The contribution of corporate social responsibility to organizational commitment”. International  journal of human resources management, 18, 1701-1719.

- Brayden, G.K. and MC Donell, M.H. (2012). “Good Firms, Good targets: The relationship between corporate social responsibility reputation and activist targeting”. Annual review of psychology, 31, 251-262.

- Chen, S. and Bouvain, P. (2009). “Is corporate responsibility converging? A Comparison of corporate responsibility reporting in the USA, UK, Australia, and Germany”. Journal of business ethics, 87,299-317.

- Chen, H.; Wang, Q. and Chen, X. (2006). “School achievement and social behavior: A cross-legged regression analysis”. Acts psychological science, 33(6), 532-536.

 - Devito, J.A. and Halford, W.K.  (2007). the interpersonal communication book. Fourth edition. Happer and Row, New York.

- Gifford, S. (2003). “Childhood peer relationship: social attendance, friendship peer network”. Journal psychology, 41, 235-248.

- Forneris, T.; Danish, S.J. and Seott, D.L. (2010). “Setting goals, solving problems and seeking social support”. Journal of adolescences, 42(165):103-114.

- Heinrichs, N. and Hofmann, S.G. (2001). “Information processing in social phobia: A critical review”. Clinical psychology review, 21,751-761.

- Miller, J.F. and Bwen, B.E. (2003). “Compeletency, coding uncontributory life skills: Development of early adolescents”. Jafricultredu, 31(1): 68-76.

- Laszlo, Z. (2006). “Competiveness and corporate social responsibility”. Annual review of psychology, 15, 110-125.

- Pineles, S.L. and Mineka, S. (2005). “Attentional biases to internal and external sources of potential in social anxiety”. Journal of abnormal psychology, 114(2), 314-318.

- Shrma, D.; Albery, L.D. and Cook, M. (2001). “Selective attentional bias to alcohol related stimuli in problem drinkers and non-problem drinker”. Journal of addiction, 96, 285-295.

- Spector, L.P.; Pecknold, J.C. and Libman, E. (2003). “Selective attentional bias related to the noticeablity aspect of anxiety symptoms in generalized social phobia”. Journal of anxiety disorders, 17, 517-531.

- Spurr, J.M. and Stopa, L. (2002). “Self-focused attention in social phobia and social anxiety”. Clinical psychology review, 22, 947-955.

- Stanger, C. (2004). Social groups in action and interaction. Third edition, U. S. A.

 - Zue, J.B.; Hudson, J.I. and Rapee, R.M. (2007). “The effect of attentional focus on social anxiety”. Behavior research and therapy, 45, 2336-2341.