تعامل سبک های شناختی با دست برتری در دانشجویان پیام نور: تلویحاتی برای طراحی روش تدریس در نظام آموزش از راه دور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: امروزه برای بررسی تفاوت­های فردی افراد به ­سبک­های شناختی آنان توجه بسیاری می­شود. سبک­شناختی، روش­های انفرادی یادگیرنده است که برای پردازش اطلاعات به­هنگام یادگیری مفاهیم جدید مورد توجه قرار می­گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک­های شناختی گریگوریک با دست برتری در دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور و ارائه راهکارهایی کاربردی در بهبود نظام آموزش از راه دور است. روش: این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده و برای جمع­آوری اطلاعات از روش­های کتابخانه­ای و میدانی (پرسشنامه سبک­های شناختی گریگوریک و پرسشنامه دست برتری ادینبورگ) استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور استان تهران با تعداد  17803 نفر و حجم نمونه به روش نمونه­گیری طبقه­بندی تصادفی 200  نفر در نظر گرفته شد. به­منظور تحلیل­داده­های به دست آمده علاوه بر روش­های توصیفی میانگین و انحراف معیار متغیرها و نیز رسم نمودارهای لازم از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری، تحلیل واریانس یکراهه برای آزمون فرضیه­ها استفاده شد. یافته­ها: با توجه به نتایج به دست آمده رابطه معنی­داری بین دست­برتری با سبک­شناختی عینی ـ  متوالی، انتزاعی ـ متوالی و انتزاعی ـ تصادفی مشاهده شد. بدین صورت که در سبک­شناختی عینی ـ متوالی زنان راست دست به طور معنی­داری نمره بیشتری دریافت کردند، در سبک انتزاعی ـ متوالی زنان و مردان راست دست به­طور   معنی­داری بالاتراز افراد چپ دست بودند و در سبک انتزاعی ـ تصادفی مردان چپ دست به­طور معنی­داری نمرات بیشتری اخذ کردند که با پژوهش­های پیشین همسو می­باشد. نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج به دست آمده می­توان گفت تعامل سبک­های شناختی با دست برتری می­توانند تلویحاتی نوین برای طراحی روش تدریس در نظام آموزش از راه دور به دنبال داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of Cognitive Styles With Handedness In PNU Students: Implications for the Design of Teaching Method in Distance Education System

نویسندگان [English]

  • ziba barghi irani 1
  • ahmad alipoor 2
1 Assistant Professor in Department of Psychology, Payame Noor University
2 Professor in Psychology, Payame Noor University
چکیده [English]

Introduction: Today, to study the personal differences of individuals, much more attention is paid to their cognitive styles. Cognitive styles are the individual methods of learner that are being considered for data processing at the time of learning new concepts. The aim of this research is to study the relationship between Gregoric cognitive styles and handedness of undergraduate students in Payame Noor University and to suggest applicable strategies for improving distant education system. Method: This research is descriptive and correlation one and the librarian and field methods (Gregoric cognitive styles questionnaires and Edinburgh handedness questionnaire) have been used  for collecting data; Statistical society of the research was undergraduate students of  Payame Noor University-Tehran Branch, with 17803 individuals and sample was considered 200 individuals by random classification sampling method. To analyze the obtained data, in addition to descriptive methods of variables Mean (average) and standard deviation also drawing the necessary diagrams for multivariate variance analysis test, the one-way variance analysis and Significance tests of multivariate models of Wilkes, Pilates, Hutling and Roise have been used for testing the hypothesis. Results: According to the obtained results, the significanot relationship between handedness and concrete-sequential, abstract-sequential and abstract-random cognitive styles has been observed. In this way that in concrete-sequential cognitive style, right-handed women  obtained more scores significantly, in abstract-sequential style  right-handed men and women were significantly higher than left-handed ones, and in abstract-random style, left –handed men obtained higher scores significantly, which is in line with previous researches. Conclusion: According to the obtained results, it can be told that interaction of cognitive styles with handedness can have pursuit new implications for design of teaching method in distance education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Styles (Concrete- sequential
  • abstract-random
  • Concrete -random
  • Abstract -sequential)
  • Handedness
ـ آگاهی، ب. (1381). «بررسی رابطه سبک شناختی استقلال وابستگی میدانی با خلاقیت در دانش­آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان». دانشکده روان­شناسی دانشگاه اصفهان. پایان­نامه کارشناسی ارشد.

ـ علی­پور، ا. (1385). «بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون دست برتری چاپمن در دانش­آموزان راهنمایی». فصلنامه روان­شناسی ایرانی، 197، 207ـ205.

ـ علی­پور، ا. و آگاه هریس، م. (1386). «بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه دست برتری ادینبورگ در ایران». مجله علوم روان­شناختی، شماره 22، 133ـ117.

 ـ علی­پور، ا.؛ آگاه­هریس، م. و یوسف­پور، ن. (1386). «سرعت بریل­خانی با کدام دست بیشتر است؟». مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، شماره1، 42ـ34.

ـ علی­پور، ا. (1385). «بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون دست برتری چاپمن در دانش­آموزان راهنمایی». فصلنامه روان­شناسان ایرانی، 197، 207ـ205.

ـ کردنائج، ا.ا.؛ زالی، م.ر.؛ شمس، ش.­ا. و هومن، ح.ع. (1386). ابزار سنجش ویژگی­های شخصیتی کارآفرینان ایرانی. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

ـ همایونی، ع.ر. و عبدالهی، م.ح. (1382). «بررسی رابطه سبک­های یادگیری و سبک­های شناختی و نقش آن در موفقیت تحصیلی دانش­آموزان». فصلنامه روان­شناسی، 26،179ـ197.

ـ هومن، ع. (1382). «راهنمای علمی پژوهش­های تربیتی». تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.

- Annet, M. (1992). “Spatial ability in subgroups of left- and right-handers”. Biritish Journal of psychology, 83,493-515.

- Annett, M. (1970). “A classification of hand preference by association analysis”. British Journal of Psychology, 61, 303-321.

- Annett, M. (2002). Handedness and brain asymmetry: the right shift theory. Hove: psychology press.

- Batheia, M. and McManus, I.C. (1985). “Handedness in the mentally handicapped”. Developmental medicine and child Neurology, 27, 63-68.

- Brannon, L. (2008). Gender: psychological Perspectives. 2nd ed. Ally and bacon.

- Chapman, L.J. and chapman, J.P. (1987). “The measurement of handedness”. Brain and Cognition, 6: 175-183.

- Coren, S. and Halpern, D.F. (1991). “Left- handeness: A marker for decreased survival fitness”. Psychology bulletin, 109, 90-106.

- Cornish, K.M. and Mc Manus, I.C. (1996). “Hand preference and hand skill in children with autism”. Journal of Autism and Developmental Disorders, 26, 597-609.

- Faurie, C. and Raymond, M. (2004). “Handedness, homicide and negative frequency- dependent selection". Proceedings of the royal society, 271, s43-s45.

- Franks, C. (2007). “Gene for left-handedness”. The Journal of molecular psychiatry, 47, 25-32.

 - Grouios, G.; Sakadami, N.; Poderi, A. and Alevriadou, A. (1999). “Excess of non-right handedness among individuals with intellectual disability: Experimental evidence and possible explanation”. Journal of intellectual disability research, 43, 306-313.

- Hibbard, J.G. (1996-1997). Handedness, Individual Differences… Human-computer Interaction. Available online:httto: //bpmIndiana.Edu/ scholarship / hibbard. Shtml.

- Kolb, B. and Whishaw, I.Q. (2009). Fundamentals of human Neuropsychology. New York, NY: Worth publishers.

- Levander, M.; Levander, S.E. and Schalling, D. (1989). ”Hand preference and sex as determinants of neuropsychological skill, solving strategy and side preference”. Intelligence, 13, 93-111.

- Macniven, E. (1994). “Increased prevalence of left-handedness in victims of head trauma”. Brain Injury, 8, 457-462.

- Mandal, M.K. and Dutta, T. (2001). “Left handedness: Facts and figures across cultures”. Psychology & Developing Societies, 2, 173- 191.

- Milenkovic, S. (2004). “Left handedness and spire deformities in early adolescence”. European Journal of Epidemilolgy, 10, 969-972.

- Natsopoulos, D.; Kiosseoglou, G. and Xerometritou, A. (1992). “Handedness and spatial ability in children: further support for Geschwidn's hypothesis of: pathology of superiority: and for Annett's theory of intelligence”. Genetic, Social and General Psychology Monographs, 118, 103-126.

- Oldfield, R.C. (1971). The assessment and analysis of handedness: the Edinburgh inventory. Neuropsychologia, 9, 97-1 13. Pinel, J.P. (2000). Biopsychology. (4Edition). USA: Allyn & Bacon.

- Oldfild, R.C. (1971). “The assessment and analysis of handedness: The Edinburgh Inventory”. Journal of Nearo prycholo gia. 9, 97 -113.

- Peters, M.; Reimers, S. and Manning, J.T. (2006). “Hand preference for writing and associations with selected demographic and behavioral variables in 255, 100 subjects: The BBC internet study”. Brain and cognition, 62, 177-186.

- Ramadhani, M.K. (2006). Pathological left handedness revisited: origins and later life health outcomes. Unpublished doctoral dissertation, Utrecht University. Retrieved from http:// igitur-archive. Library.uu. nl/ dissertations/2006-0526-00045/ UUindex. Html.

- Raymond, M. and Pontier, D. (2004). “Is there geographical variation in human handedness?”. Laterality, 9, 35-52.

- Regal, R. (1996). “Right-left orientation, mental rotation, and perspective-taking: when people see from their own viewpoint?”. Perceptual and Motor skills, 83, 831-842.

- Roberts, J.E. and Bell, M.A. (2003). “Tow-and three-dimensional mental rotation tasks lead to different parietal mental rotation tasks lead to different parietal laterality for ment and women”. Internationl Journal of psycholophysiology, 20. 235- 246.

- Riding, R.J. and Al-Salih, N. (2000). “Cognitive style and motor skill and sport performancne”. Educatinal Studies, 260(1). 19- 23.

- Schachter, S.C.; Boulton, A.; Manoach, D.; O'Connor, M.; Weintraub, S.; Blume, H. and Schomer, D.L. (1995). “Handedness in patients with intractable epilepsy: Correlations with side of temporal lobectomy and gender”. Journal of Epilepsy, 8, 190-192.

- Wilkinson, J.M. and Carr, T.H. (2011). “Strategic hand use preferences and hemispheric specialization in tactual reading: Impact of the demands of perceptual encoing”. Brain and Language, 32, 97-123.

- Wright. L.; Hardie, S.M. and Wilson, K. (2009). “Handedness and behavioral inhibition: Left- handedfemales show most inhibition as measured by BIS/BAS self-report”. Personality and individual differences, 46, 20-24.

 - Woolfolk, A.E. (1995). Educational Psychology (6thed). Boston: Allyh & Bacon.