رابطه راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد با مسئولیت پذیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضربا هدف تعیین رابطه راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد با مسؤولیت پذیری صورت گرفته است. روش: بدین منظور، از میان 7690 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه تعداد 364 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب گردید. جهت جمع آوری  داده ها از پرسشنامه­های راهبردهای یادگیری، سبک های اسنادو پرسشنامه سنجش میزان مسؤولیت پذیری دانش آموزان استفاده شد.داده ها با استفاده از مدل بندی رگرسیون،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که بین راهبردهای یادگیری و سبک اسناد رابطه وجود دارد از سویی راهبردهای یادگیری با مسولیت پذیری ارتباط دارد. همچنین،بین سبک های اسناد با مسؤولیت پذیریدانش آموزان رابطه وجود ندارد. بر اساس نتایج این پژوهش راهبرد های یادگیری در رشته های مختلف متفاوت است. افزون براین، میزان مسؤولیت پذیری در رشته های مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد. از طرفیتفاوت معنی داری بین سبک های اسناد در رشته های مختلف تحصیلی مشاهده نشد.بر اساس نتیجه دیگر از این پژوهش بین راهبردهای یادگیری و سبک اسناد با مسؤولیت پذیری تحصیلی ارتباط معنی داری وجود دارد. نتیجه‌گیری: تسلط دانش آموزان به راهبردهای یادگیری باعث می شود تا کنترل و مسؤولیت پذیری بیشتری داشته باشند. همچنین توجه به اهداف و انتظارات، در عملکرد تحصیلی می تواند موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Learning Strategies and Attributional Styles with Responsibility

نویسندگان [English]

  • mojtaba aghili 1
  • elaheh sadat nasiri 2
1 Assistant Professor in Department of Psychology, Payame Noor University
2 M. A. in Psychology, Payame Noor University
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to investigate the relationship between learning strategies and attribution styles with responsibility. Method:  Using a random cluster sampling method, 364 out of 7690 students were selected from among high school female students. Data were gathered by learning strategies questionnaires, attribution styles survey, and academic responsibility evaluation questionnaire. The data were analyzed by regression modeling. Results: The results indicated a relationship between learning strategies and attribution styles as well as a relationship between learning strategies and responsibility; however, there was no relationship between attribution styles and responsibility. In addition, there were significant differences in responsibility in various fields of study, but there were no significant differences among attribution styles in various fields. Other results of this study indicated a significant relationship between learning strategies and attribution styles with responsibility. Conclusion: Mastering learning strategies can help students to have more control and responsibility. Also, paying attention to goals and expectations can be effective in academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Strategies
  • attribution Styles
  • Responsibility
ـ استیپک، د.جی. (1390). «انگیزش برای یادگیری». ترجمه رمضان حسن­زاده و نرجس عموئی. مشهد: دنیای پژوهش.

ـ اسلاوین، ر.ایی. (1389). «روان­شناسی تربیتی». ویراست هشتم. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: روان.

ـ اصلانی، ج.؛ علیزاده، ح.؛ ابراهیمی قوام­آبادی، ص. و فرخی، ن.ع. (1390). «اثر بخشی برنامه­ تلفیقی روانی ـ آموزشی بر سبک تبیین بدبینانه­ دانش­آموزان با ناتوانی­های یادگیری». مجله ناتوانی­های یادگیری، 2 (6):1ـ21.

ـ ایمان،م.ت.؛ مرادی،گ.م. و جلائیان،و. (1389). «بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی جوانان و احساس امنیت اجتماعی در مورد مطالعه شهر مشهد». فصلنـامه مطالعـات امنیت اجتمـاعی. مطالعات امنیت اجتماعی، 24، 117ـ139.

ـ بهرامی، ف.؛ ملکیان، ح.؛ و عابدی، م.ر. (1383). «بررسی و مقایسه راهکارهای افزایش مسئولیت­پذیری در بین دانش­آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان». آموزه،17، 64-72.

ـ پاشا، غ.ر. و گودرزیان، م. (1388). «رابطه   سبک­های هویت و رشد اخلاقی با مسئولیت­پذیری در دانشجویان». یافته­های نو در روان­شناسی، 2(8):87ـ99.

 ـ پرویز، ک. و شریفی، م. (1390). «رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی مقطع متوسطه». نشریه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 4(1): 23ـ35.

ـ پینتریچ، پ.آ. و شانک، د.ا. (1386). «انگیرش در تعلیم و تربیت». ترجمه مهرناز شهرآرای. تهران: علوم.

ـ جعفری­روشن، م. و اعتماد،م. (1389). «رابطه سبک اسناد و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان». تحقیقات روان­شناختی، 2(6)،1ـ12.

ـ حسن­زاده، ر. (1388). «انگیزش و هیجان». تهران: ارسباران.

ـ حسینی­نسب، س.د.؛ ساکن­آذری، ر. و تاج­الدینی، پ. (1382). «بررسی شیوه­های اسناد علی و راهبردهای یادگیری دانشجویان و رابطه آن با هوش، خلاقیت، جنسیت و رشته تحصیلی». فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی،1(9): 43ـ71.

ـ خجسته­مهر، ر.؛ عباس­پور، ذ.ا.؛ کرایی، ا.؛ کوچکی، ر. (1391). «تأثیر برنامه موفقیت تحصیلی بر عملکرد و خودپنداره تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه، یادگیری شیوه موفقیت در مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش­آموزان». مجله روان­شناسی مدرسه، 1(1): 27ـ45.

ـ رایس، ف. (1390). «رشد انسان». ترجمه مهشید فروغان. تهران:ارجمند.

ـ سعادتی­شامیر، ا.؛ فرزاد، و.ا. و شهرآرای، م. (1386). «بررسی ارتباط بین سبک­های هویت

روان­سنجی (اطلاعاتی، هنجاری، سردرگمی/  اجتنابی) با سلامت عمومی و مسئولیت­پذیری در دانشجویان دانشگاه­های تهران». پژوهشنامه تربیتی؛ نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، 10،91ـ127.

ـ شریفی، ح.پ. (1385). «روان­شناسی هوش و سنجش آن». تهران: پیام نور.

ـ شهنی، م.؛ جلیل­زاده، ن. و مکتبی، غ.ح. (1389). «رابطه­ سبک­های اسنادی با افسردگی و عملکرد تحصیلی در دانش­آموزان دختر پایه­ پنجم ابتدایی شهرستان اهواز». مطالعات روان­شناسی تربیتی. 7(12):47ـ74.

ـ کدیور، پ. (1390). «روان­شناسی یادگیری». تهران: سمت.

ـ کردلو، م. (1389). «پرسشنامه سنجش میزان مسئولیت­پذیری دانش­آموزان». تهران: آزمون یار پویا.

ـ کردلو، م. (1387). «بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت­پذیری نوجوانان دبیرستانی». فصلنامه رشد آموزش مشاوره مدرسه، 4(1): 4ـ11.

ـ کرمی، ا. (1381). «تدوین ابزار سنجش راهبردهای یادگیری و مطالعه و تعیین رابطه این راهبردها با پیشرفت تحصیلی». رساله دکتری، تهران: دانشگاه غلامه طباطبایی.

ـ کلمبز، ه. و بین، ر. (1385). «آموزش مسئولیت به کودکان». ترجمه پروین علی­پور. تهران: آستان قدس رضوی.

ـ کیمیایی، س.ع. و غریب، س. (1388). «رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک­های اسناد در دانش­آموزان». مجله علوم رفتاری،3 (2): 99ـ104.

ـ میکائیلی­منیع، ف. (1388). «مقایسه مسئولیت­پذیری، روحیه همکاری، سلامت عمومی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان مدارس شبانه­روزی و روزانه استان آذربایجان غربی». فصلنامه نوآوری­های آموزشی. 34، 62ـ88.

ـ یزدان­پناه نوذری، ع.؛ قاسمی، ع.؛ صیامیان، ح. و جوادیان، م. (1390). «بررسی سبک­های اسناد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی». مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 21(82):83ـ89.

- Bastable, S.B. (2002). Nurse as educator, principles of teaching and learning for nursing practice. (2nded). Boston: Jones and Bartlett Publishers.

 - Barry, R.A.; Lakey, B .and Orehek, E. (2007). “Links among attachment dimensions, affect, the self, and perceived support for broadly generalized attachment styles and specific bonds”. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 340-3

- Chowdhury, M.S. and Amin, M.N. (2006). “Personality and Student academic achievement: Interactive effects of conscientiousness and agreeableness on students' performance in principles of Economics”. Social Behavior and Personality, 28,433-449.

- De Eadra, A.N. (2005). Teacher’, Parents’, and Students’ perception of effectiveness school characteristics of two Texas urban exemplary open-enrolment charter schools. A Dissertation Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M University.

- Delargy, C.B. (1991). The relationship among age, gender and learning style as measured by Kolb's learning style inventory. University of Georgia.

- Furnham, A.; Jackson, C.J. and Miller (1999). “Learning style and work performance”. Personality Individual Differences, 27(6):13-22.

- Feral, J.; Valcke, M. and schuyten, G. (2009). “Student model of learning and their impact on study strategies”. Journal of Society for Research in Higher Education. 34(2): 185-202.

- Gama, C. (2000). “The role of Meta cognition in inter active learning environments”.­ International conference on inter light tutoring systems young researchers track proceeding, 25-28.

- Galvin, K.M. & Cooper, P.J. (Eds). (2006). making connection: Readings in relational communication. LosAngeles: Roxbury.

- Goldsmid, S. and Howie, P. (2013). “Mediating and moderating role of attributional style in the association between victimization and wellbeing”. Emotional and Behavioral Difficulties, 18(4): 423-434.

- Hawton, K.; Salkovskis, P.; Kirk, J. and Clark, D. (1989). "Cognitive behavior therapy for psychiatric problems, a practical guide. Oxford medical publications. Data-base: Psyc INFO. NewYork Y, US: Oxford university press.

- Hetherington, E.M. et al. (1999). “Parental religiosity,Parenting Style and Adolescent Social Responsibility”. Journal of abnormal and Social Psychology.47, 73-80.

- Ilgen, M.A. and Hutchinson, K.E. (2005). “A history of major depressive disorder and the response to stress”. Journal of Affective Disorders, 86 (2&3): 143-50.

- Kneebone, I.I. and Dunmore, E. (2004). “Attributional style and symptoms of depression in persons with multiple sclerosis” .Int J Behav Med, 11,110-115.

- Ledrich, J. and Gana, K. (2013). “Relationship between attributional style, perceived control, self-esteem, and depressive mood in a nonclinical sample: A structural equation-modelling approach”. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice Article first published online: 17 MAY 2012. 86: 4. 413–430.DOI: 10.1111/j.2044-8341.2012.02067.x

- McLellan, E. and Soden, R. (2006). “Facilitating self-regulation in higher education through self-report”. Learning Environment Research.9 (1): 95-110.

- Nicholls, J.G. (1985). “Achievement motivation: conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance”. Psychology review, 91(3), 328-346.

- Ortiz, S. (2007). Influence of feminist orientation and family connectedness on Latino adolescent students career aspirations. University of Oregon. Available  in print: www.proquest.umi.com.

- Pentelichuk, M.W. (1989). A Study of the School Attitudes of Grades 4-6 Indian Students in the Schools Northwestern Saskatchewan. A thesis submitted to The Faculty ofGraduate Studies and Research, University of Saskatchewan.

 - Pintrich, P.R. and DeGroot, E.V. (1991). “Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance”. Journal of Educational psychology, 82(1): 33-40.

- Price, L. (2004). “Individual differences in learning. Cognitive control, cognitivestyle”. Educational Psychology, 24,608-621.

- Proudfoot, J.G.; Corr, P.J.; Guest, D.E. and et al. (2009). “Cognitive-behavioral training to change attributional style improves employee well-being, job satisfaction, productivity, and turnover”. Peers Indiv Differences. 46,147-153.

- Speicher, B. (1997). “Family patterns of moral judgment during adolescence and early adulthood”. Developmental Psychology, 30,627-632.

- Vrugt, A. & Oort, F. (2008) .self-Regulated learning Meta cognition and learn-related emotions.Eearll, European

 association for research on learning and instruction.

- Vermunt, J.D. & Vermetten, Y. (2004). “Patterns in student learning: Relationships between learning strategies, conception of learning and learning orientations”. Educational Psychology Review; 16 (4): 359-84.

- Weiner, B. (1986). An attributional theory of motivation and emotion.New York: Springer-Verlag.

- Weiner, B. (1985). “An attributional theory of achievement motivation and emotion”. Psyche Rev; 92(4):548-573.

- Willis, K. (2004). “Personal choice / social responsibility”. Journal of sociology, 40 (2): 121-130.