تاثیرآموزش راهبردهای نظم جویی هیجان در قضاوت اخلاقی با توجه به ظرفیت حافظه کاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی عمومی دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر آموزش نظم‌جویی هیجان در قضاوت اخلاقی با توجه به ظرفیت حافظه کاری بود. بدین منظور، 158 نفر (45 مرد و 113 زن) از دانشجویان دانشگاه خوارزمی در این مطالعه شرکت کردند. تمام شرکت-کنندگان با استفاده از شاخص حافظه کاری مورد ارزیابی قرار گرفتند و بر اساس نمرات انتهایی توزیع دو گروه با ظرفیت حافظه کاری بالا و پایین برای شرکت در جلسات آموزشی انتخاب شدند. هر گروه، 14 نفر (9 زن و 5 مرد)، به مدت ده جلسه تحت آموزش راهبردهای نظم‌جویی هیجان قرار گرفتند. قضاوت اخلاقی در پنج دسته مختلف (معماهای شخصی، شخصی‌آسان، شخصی‌دشوار، غیرشخصی و کنترل) که در سه مرحله ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس مختلط استفاده شد. نتایج نشان داد در پاسخ‌های سودگرایانه و زمان واکنش به معماهای قضاوت اخلاقی بین دو گروه با نمرات حافظه کاری پایین و بالا تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین یافته‌ها بیانگر این است که آموزش نظم‌جویی هیجان منجر به افزایش پاسخ‌های سودگرایانه در همه معماهای اخلاقی به جزء معمای کنترل شده است. افزون بر این موارد، آموزش نظم‌جویی هیجان در زمان واکنش به معماهای اخلاقی شخصی و نیز شخصی‌دشوارتأثیر داشته است. با توجه به یافته‌ها، به نظر می‌رسد آموزش نظم‌جویی هیجان در پاسخ‌دهی سودگرایانه و زمان واکنش به معماهای اخلاقی به‌ویژه معمای اخلاقی شخصی تاثیر داشته است. این می‌تواند به عنوان یک شاخص بیانگر این باشد که چطور آموزش نظم‌جویی هیجان می‌تواند پاسخ هیجانی را در طول قضاوت اخلاقی تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Emotion Regulation Strategy Training on Moral Judgement among Individuals with High and Low Working Memory Capacities

نویسندگان [English]

  • taibah shahmoradifar 1
  • Mohammad Hossein Abdollahi 2
  • Jafar Hasani 3
1 M. A. in General Psychology, Kharazmi University
2 Associate Professor in Department of General Psychology, Kharazmi University
3 Associated Professor in Department of Clinical Psychology, Kharazmi University
چکیده [English]

The purpose of the present study was to examine the effective of emotion regulation strategies training on moral judgments with regard to the capacity of working memory. Thus, hundred and fifty eight university students (45 males and 113 female) from Kharazmi University were participated in this study. All participants were tested using working memory index and based on their scores distributions, two groups with high and low working memory abilities were selected for the training sessions. Each group, 14 participants (9 females and 5 males), have been trained through the emotion regulation strategies for ten sessions. Moral judgments in five different categories (personal, easy personal, difficult personal, impersonal and control dilemmas) have been examined in three different stages Data were subjected mixed analysis of variance. The results showed that there were no significant differences in utilitarian responses and reaction times to moral judgment dilemmas between two groups with low and high working memory scores. Also, the findings indicated that emotion regulation strategy training resulted in an increase of utilitarian moral choices for all of the moral dilemmas relative to control dilemmas. However, emotion regulation strategy training had an effect on the reaction time in response to the as well as difficult personal moral dilemmas. According to these findings, it seems emotion regulation strategy training had an effect in utilitarian responses and the reaction time, especially for personal moral dilemmas. This could be considered as an indicator of how emotion regulatory strategy training can influence the emotional response during moral judgments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral judgment
  • Process emotion regulation strategies
  • Working memory
  • Utilitarianism
ـ امیری، س. (1392). «تأثیر القا­ی تجارب هیجانی در قضاوت اخلاقی شخصی و غیر شخصی  با توجه به  سیستم فعال ساز رفتاری (BAS) و سیستم بازداری رفتاری (BIS)».  پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران.

ـ حسنی، ج. (1387). «تأثیر ارزیابی مجدد و فرونشانی تجارب هیجانی بر فعالیت ناحیه‌ای مغز با نگاه به ابعاد برون‌گردی و نوروزگرایی». رساله دکتری روان شناسی منتشر نشده دانشگاه تربیت مدرس.

 ـ حسنی، ج. و قائدنیای جهرمی، ع. (منتشرنشده). بسته آموزشی راهبردهای نظم­جویی فرآیندی هیجان مبتنی بر مدل گروس.

ـ رمضانی، و.­ا.، مرادی، ع.ر. و احمدی، ع.ا. (1388). «عملکرد حافظه فعال در دانشجویان با علایم افسردگی بالا و عادی». مجله علوم رفتاری، 3، 344­ـ339.

ـ شهابی، ر.ا. (1392). «مکانیسم­های زیر بنایی رابطه حافظه کاری و هوش سیال: کارکردهای توجهی اجرایی مرکزی و اندوزش کوتاه مدت». رساله دکتری روان­شناسی تربیتی منتشر نشده. دانشگاه تهران.

ـ ضیایی، م. (1388). «بررسی تأثیر القاء هیجانی بر قضاوت اخلاقی در بیماران با آسیب کرتکس پیش­پیشانی». پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.

- Adolphs, R. (2001). “The neurobiology of social cognition”. Current Opinion in Neurobiology, 77, 231-239.

- Adolphs, R.; Baron-Cohen, S. and Tranel, D. (2002). “Impairedrecognition of social emotions following amygdaladamage”. Journal of Cognitive Neuroscience, 14, 1264-1274.

- Anderson, S.W.; Barrash, J. and Bechara, A. (2006). “Impairmentsof emotion and real-world complex behavior following childhood- or adult-onset damage to ventro medial prefrontal cortex”.  Journal of the InternationalNeuropsychological Society, 12, 224-235.

- Baddeley, A.D. (1986). Working memory. Oxford, UK: Clarendon Press.

- Baddeley, A.D. and Hitch, G.J. (1974). Working memory. In G.H. Bower (Ed.) The psychology of learning and    motivation: Advances in research and theory (Vol. VIII, pp. 47-90). New York: Academic Press.

- Baddeley, A.D. (1986). Working memory. Oxford, UK: Clarendon Press.

- Baddeley, A.D. (2000). “The episodic buffer: A new component of working memory?”. Trends in Cognitive Sciences, 4, 417-423.

- Baddeley, A.D. (2010). “Working memory”. Current Biology, 20 (4), 136-141.

- Blanchette, I. And Richards, A. (2010). “The influence of affect on higher level cognition: A review of research on interpretation, judgement, decision making and reasoning”. Cognition and Emotion, 24 (4), 561-595.

- Damasio, A.R.; Tranel, D. and Damasio, H. (1999). “Individual with sociopathic behavior caused by frontal damage fail to respond autonomically to social stimuli”. Behavioural BrainResearch, 41, 81-94.

- Damásio, A.R.; Grabowski, T.J.; Bechara, A.; Damásio, H.; Ponto, L.L.B.; Parvizi, J. and Hichwa, R.D. (2000). “Subcortical and cortical brain activity during the feelingof self-generated emotions”. Nature Neuroscience, 3, 1049-1056.

- Derakshan, N. and Eysenck, M.W. (2010). “Introduction to the special issue: Emotional states, attention, and working memory”. Cognition and Emotion, 24 (2), 189-199.

- Eslinger, P. (1998). “Neurological and neuropsychological bases of empathy”. European Neurology, 39, 193-199.           

- Singer, P. (2005). “Ethics and intuitions”. The Journal of Ethics. 9 nos. 3-4: 331-52.

- Greene, J.D.; Sommerville, R.B.; Nystrom, L.E.; Darley, J.M. and Cohen, J.D. (2001). “An fMRI investigation of emotional engagement in moral judgment”. Science 293, 2105-2108.

- Greene, J.D. and Haidt, J. (2002). “How (and where) does moral judgment work?”. Trends of Cognitive Science 6, 517-523.

- Greene, J. D.; Nystrom, L.E.; Engell, A.D.; Darley, J.M. and Cohen, J.D. (2004). “The neural bases of cognitive conflict and control in moral judgment”. Neuron 44, 389-400.

- Greene, J.D. (2007). “Why are VMPFC patients more utilitarian? A dual-process theory of moral judgment explains”. TRENDS in Cognitive Sciences, 11(8), 322-323.

- Greene, J.D.; Morelli, S.A.; Lowenberg, K.; Nystrom, L.E. and Cohen, J.D. (2008). “Cognitiveload selectively interferes with utilitarian moral judgment”. Cognition, 107, 1144-1154.

- Green, R.; Turner, G. and Thompson, W. (2004). “Deficitsin facial emotion perception in adults with recent traumaticbrain injury”. Neuropsychologia, 42, 133-141.

- Gross, J.J. (1998). “The emerging field of emotion regulation: An integrative review”. Review of General Psychology, 2(3), 271-299.

- Harenski, C.N. and Hamann, S. (2005). “Neural correlates of regulating negative emotions related to moral violations”. Neuroimage, 313-324.

- Horrnung, C.; Brunner, M.; Reuter, A.P. and Martin, R. (2011). “Childrens working memory: its structure and relationship mathematical ability”. Psychologia, 30(1), 34-38.

- Huebner, B.; Dwyer, S. and Hauser, M. (2008). “The role of emotion in moral Psychology”. TRENDS in­Cognitive Sciences, 13(1), 1-6.

- Koenigs, M. and Tranel, D. (2007). “Irrational economic decision-making after ventromedial prefrontal damage: evidence from the ultimatum game”. J. Neurosci. 27, 951-956.

- Koenigs, M.; Young, L.; Adolphs, R.; Tranel, D.; Cushman, F.; Hauser, M. and Damasio, A. (2007). “Damage to the prefrontal cortex increases utilitarian moral judgments”. Nature, 446, 865-866.

- Markus, H.R. and Kitayama, S. (1999). “Culture and the self: Twomodes of processing social information”. J. Pers SocPsychol.; 38: 257-69.

- Martins, A.T.; Faísca, L.M.; Esteves, F.; Muresan, A. and Reis, A. (2012). “Atypical moral judgment following traumatic brain injury”. Judgment and Decision Making, Vol. 7, No. pp. 478-487.

- Memedovic, S.; Grisham, J.R.; Denson, T.F. and Moulds, M.L. (2010). “The effects of trait reappraisal and suppression on anger blood pressure in response to provocation”. Journal of Research in Personality, 44, 540-543.

- Milders, M.; Ietswaart, M.; Crawford, J.; and Currie, D. (2008). “Social behaviour following traumatic braininjury and its association with emotion recognition, understanding of intention, and cognitive flexibility”. Journal of the International Neuropsychological Society, 14, 318-326.

- Moll, J.; Oliveira-Souza, P. and Eslinger, P. (2003). “Moralsand the human brain: a working model”. Neuroreport, 14, 299-305.

- Moll, J.; Zahn, R.; de Oliveira-Souza, R.; Krueger, F. and Grafman, J. (2005). The neural basisof human moral cognition. NATURE REVIEWS, 6, 709- 809.

- Moore, A.B.; Clark, B.A. and Kane, M.J. (2008). “Who shalt not kill? Individual differences in working memory capacity, executive control, and moral judgment”. Psychological Science, 19, 549-557.

 - Paxton, J.M. and Greene, J.D. (2010). “Moral Reasoning: Hints and Allegations”. Topics in Cognitive Science.1-17.

- Prehn, K.; Wartenburger, I.; Me´riau, K.; Scheibe, C.; Goodenough, O.R.; Arno Villringer, A.; Elke van der Meer, E.V.D. and Heekeren, H.R. (2008). “Individual differences in moral judgment competence influence neural correlates of socio-normative judgments”. SCAN. 3, 33-46.

- Samaei, S.; Ziaei, M.; Khodapanahi, M.K. and Heidari, M. (2012). “The Effect of arious Negative Emotions on Moral Judgment among University Students”. Advances in Cognitive Sceince, Vol. 14, No. 2.

- Sauer, H. (2012). “Educated intuitions. Automaticity and rationality in moral judgement.PhilosophicalExplorations”.Vol. 15, No. 3, 255-275.

- Valdesolo, P. and DeSteno, D. (2006). “Manipulations of Emotional Context Shape Moral Judgment”. Psychological Science, 17, 476-477.

- Wechsler, D. (1997). Wechsler memory scale. London: Psychological Corporation.

- Wu, S. and Keysar, B. (2007). “The effect of culture on perspectivetaking”. Psychol Sci. 2007; 18:600-6.

- Ziaei, M.; Pouretemad, H.R. and Togha, M. (2010). “Moral Judgments among Patients with Right Prefrontal Cortex Lesion”. Advances in Cognitive Science, Vol. 12, No. 3, 1-8.

- Ziaei, M.; Pouretemad, H.R. and Hassanzadeh, T.M.R. (2010). “Is moral judgment culture dependant?”. Journal of behavioral sciences, 4, 225-231.

- Ziaei, M.; Khodapanahi, M.K.; Heidari, M. and Keshvari, F. (2009). “Effect of Emotion Manipulation on Reaction Times in Personal and Impersonal Moral Judgments”. Research Behavioral Sciences. Vol.7, No.2, 155- 163.