اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در کاهش اضطراب اجتماعی و نگرش های ناکارآمد نوجوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: در پژوهش‌های روان‌درمانی، ذهن آگاهی به‌عنوان یک حالت ارتقاء دهنده تفکر خودآگاهی برای بهبود بهزیستی در نظر گرفته می‌شود. در این پژوهش، اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه گروهی در اضطراب اجتماعی و نگرش‌های ناکارآمد نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت. روش: روش این پژوهش، آزمایشی با مدل پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل است. نمونه شامل 30 نفر از    دانش­آموزان پسر دبیرستانی شهرستان خرم‌آباد در سال 1391 بود. ابتدا از 357 نفر از افراد آزمون اضطراب اجتماعی لیبوویتز و نگرش‌های ناکارآمد بک و وایزمن به عمل آمد؛ سپس تعداد 30 نفر از جامعه فوق که نمره بالاتری (طبق معیار نقطه برش بالینی) را در این آزمون‌ها کسب کرده بودند، انتخاب شدند. از این تعداد، 15 نفر برای گروه آزمایش و 15 نفر برای گروه گواه به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی طی 8 جلسه نود دقیقه‌ای، هر هفته یک جلسه اجرا شد. پس از اتمام جلسات پس‌آزمون روی دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. یافته‌ها:بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس، بین میانگین نمره‌هایپس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری وجود داشت01/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Mindfulness Therapy Cognitive in Reduction on Social Anxiety and Dysfunctional Attitude in Adolescent’s

نویسندگان [English]

  • Mansor Bayrami 1
  • Yazdan Movahedi 2
  • Jaber Alizadeh Goradel 3
1 Professor in Department of Psychology, Tabriz University
2 Ph.D. Student of Cognitive Neuroscience, Tabriz University
3 M.A. in General Psychology, Tabriz University
چکیده [English]

Aims: In psychotherapy research, mindfulness has been conceptualized as an enhanced state of self-awareness thought to promote well-being. This research studied the efficacy of Mindfulness Cognitive Therapy on Social Anxiety and Dysfunctional attitude in Adolescent’s. Method:  The research method was experimental with control group. The samples included 30 students in khoramabad city and the sampling method was head counting. At first, 357 participants passed the Social Anxiety and Dysfunctional Attitude tests. Then, 30 students with the highest scores were selected as sample group and were divided randomly to two experimental and control groups each with 15 members. The experimental group received group mindfulness training for 8 sessions (one 90 minutes session each week). At the end, the questionnaire was administrated again as the post-test. Results: Based on the results of co-variance analysis, there was significant differences between the experimental and control groups' marks (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness therapy cognitive
  • Social Anxiety
  • Dysfunctional Attitude
  • adolescent
ـ آقاباقری، ح.؛ محمدخانی، پ.؛ عمرانی، س؛ و فرهمند؛ و (1391). «اثربخشی گروه‌درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن برافزایش بهزیستی ذهنی و امید بیماران مبتلا به ام‌اس». مجله روان‌شناسی بالینی، 4 (1): ص 30ـ 23.

ـ اسماعیلی، م.؛ محمود علیلو، م.؛ بخشی­پور رودسری، ع. و شریفی، م.ا (1388). «بررسی نگرش ناکارآمد و سبک‌های مقابله‌ای در بیماران مبتلا به فشارخون اولیه». مطالعات روان‌شناختی، دوره 5، شماره 2.

ـ امیدی، ع.ا. و محمدخانی، پ (1387). «آموزش حضور ذهن به­عنوان یک مداخله بالینی: مروری مفهومی و تجربی». فصلنامه سلامت روان، سال اول، شماره اول، ص 38ـ 30.

ـ بیرامی، م. و عبدی، ر (1388). «بررسی تأثیر آموزش فنون مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان». علوم تربیتی، 2(6): ص 54 ـ 35.

ـ خورشید­زاده، م.؛ برجعلی، ا.؛ سهرابی، ف. و دلاور، ع (1390). «اثربخشی طرح‌واره درمانی در کاهش فعالیت طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی». فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 2 (6): ص 34ـ 2.

ـ کاویانی، ح.؛ جواهری، ف. و بحیرایی، ه (1384). «اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) در کاهش افکار خود آیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب: پیگیری 60 روزه». تازه­های علوم شناختی، 7 (1): ص 59 ـ 49.

ـ موسویان، ن.؛ مرادی، ع.ر.؛ میرزایی، ج.؛ شیدفر، ف.؛ محمودی کهریز، ب. و طاهری، ف (1389). «اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش چاقی». اندیشه و رفتار، دوره چهارم، شماره 16، 57 ـ 49.

- Arrindell, W.A.; Emmelkap, P.M.; Monsma, A. and Brilman, E. (1983). “The role of percrived parental rearing practices in the etiology of phobic disorders: a controlled study”. Brj psychiatry, 143: 183- 87.

- Beck, A.T. (1967). Depression: Clinical, experimental and theoretical aspects. New York: Hoeber.

- Beck, A.T. (1967), Cognitive Therapy and the Emotional Disoreders. New York, New American Library.

- Bellack, A. and Hersen,M. (1988). Behavioral Assessment Techniques. Newyork, Pergamon

- Bohlmeijer, E.; Prenger, R.; Taal, E. and Cuijpers P. (2010). “The effects of mindfulness-based stress reduction therapy on mental health of adults with a chronic medical disease: A meta-analysis”. J Psychosom Res.36 (68): 539-544.

- Brown, K. and Ryan, R. (2003). “The benefits of being present: Mindfulness and its role in Psychological well-being”. J Personal &SocPsychol; 84: 822-848.

- Fehm, L. (2008). “Social anxiety disorder above and below the diagnostic threshold: prevalence,comorbidity and impairment in the general population”. Social psychiatry Epidemiol, 43, 257-265.

- Goldin, P.R. and Gross, J.J. (2010). “Effects of mindfulnessbased stress reduction (MBSR) on emotionregulation in social anxiety disorder”. Emotion. 25(10): 83-91.

- Harrington, R. (1993), Depressive Disorder in Childhood and Adolescence, New York, John wiley Sons.

- Hawton, K.; Salkovskis, P.M.; Kirk, J. and Clark, D.M. (1990).Cognitive Behavior Therapy for Psychiatric Problems, New York, Oxford University Press.

- Kabat-Zinn, J. (1994).Wherever you go, there you are:Mindfulness meditation in everyday life. New York: Hyperion.

- Kabat-Zinn, J. (2003). “Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future”. Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 144-156.

- Kabat-Zinn, J.; Massion, A.O.; Kristeller, J.; Peterson, L.G.; Fletcher, K.E. andPbert, L. (1992). “Effectiveness of a meditation-based stress reduction program in the treatment of anxiety disorders”. Am J Psychiatry; 149(7): 936-43.

- Lampe, L.A. (2009). “Social anxiety disorder: recent developments in psychological approaches to conceptualization and treatment". Australian and New Zealand: Journal of psychiatry, 43, 887-898.

- Liebowitz, M.R.; Gorman, J.M.; Fyer, A.J. and Klein, D.F. (1985). “Social Phobia: Review of a neglected anxiety disorder”. Arch Gen Psychiatry, 42: 729 -36.

- Linehan, M.M. (1993). Skills training manual for treating borderline personality disorder. New York: Guilford Press. e - Based strategies.

- Molavi, H.; Torkan, H.; Soltani, I. and Palahang, H. (2010).“Structure Standardization, Validity and Relliability of Subjective Well-being Questionnaire”. J Psychiatry and Clinical Psychology; 16(3):231-238.

- Ossman, W.A.; Wilson, K.G.; Storaasli, R.D and Mc Neill, J.W. (2006). “A Preliminary Investigation of the Use of Acceptance and Commitment Therapy in Group Treatment for Social Phobia [Investigación Preliminar del Uso de la Terapia de Aceptación y Compromiso en el Tratamiento Grupal de la Fobia Social]”. International Journal of Psychology and Psychological Therapy; 6(3): 397-416.

- Papageorgio, C. and Wells, A. (2004). Depressive rumination: nature, theory and tereatmenchichester. 5th ed. UK: Wiley; 187-215.

- Pinto-Gouveia, J.; Castilho, P.; Galhardo, A. and Cunha, M. (2006). “Early Maladaptive schemas and social phobia”. CognTher Res, 30, 571-584.

- Ryan, R.M. and Deci, E.L. (2000). “Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being”. J Am Psychol.; 55(1): 68-78.

- Segal, Z.V.; Williams, J.M.G. and Teasdale, J.D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression. New York: Guilford.

- Teasdale, J.D.; Segal, Z.V. and Williams, M.G. (1995). “How does cognitive therapy prevent depressive relapse and why should attentional control mindfulness training help?” .Behaviour Research and Therapy, 33, 25-39.

- Teasdale, J.D.; Segal, Z.V. and Williams, J.M. (2004). Mindfulness training and problem formulation.