مطالعه ارتباط نظریه ذهن با ناگویی هیجانی در یک گروه غیربالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اعصاب شناختی، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکترای رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: نظریه ذهن به‌عنوان یک توانایی شناخت اجتماعی و ناگویی هیجانی به‌عنوان یک ناتوانایی در شناسایی هیجانات در خود و دیگران، از مؤلفه‌های مهم شناخت اجتماعی هستند که به نظر می‌رسد به جهت هم‌پوشی ساختاری در مکان‌های مغزی و هم‌پوشی کارکردی می‌توانند در ارتباط با هم مورد توجه قرار گیرند. هدف: مطالعه حاضر، یک پژوهش توصیفی ـ  همبستگی است که باهدف بررسی ارتباط نظریه ذهن و ناگویی هیجانی در یک گروه غیر بالینی انجام یافت. نمونه پژوهش، شامل 233 دانشجو بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله­ای از دانشگاه‌های شهرستان بناب انتخاب شدند و آزمون ذهن‌خوانی از طریق تصویر چشم (RMET) و پرسشنامه ناگویی هیجانی TAS-20 را پاسخ دادند. یافته‌ها: داده‌ها با آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نقش پیش‌بینی کنندگی ناگویی هیجانی را در ارتباط با توانایی نظریه ذهن تأیید ‌کردند. از میان زیر مؤلفه‌های ناگویی هیجانی، تفکر عینی سهم توانمندی در پیش‌بینی توانایی نظریه ذهن داشت (001/0 P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship between Theory of Mind and Alexithymia in a Nonclinical Group

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Javanmard 1
  • Rogayeh Mohammadi Garegozlo 2
1 Assistant Professor of Cognitive Neuroscience, Department of Psychology, Payame Noor University
2 Ph.D. Student of Psychology, Payame Noor University
چکیده [English]

Aims: Theory of mind as a social cognitive ability and alexithymia as an inability to identify emotions of self and others are important components of social cognition that seem to be related to each other because of their common neural correlations and functional overlaps. The current study was a descriptive- correlational research whic aimed to investigate the relationship between alexithymia and theory of mind in a nonclinical group. Method: The sample consisted of 233 students from Bonab universities selected by multistage-cluster sampling. They responded to tests of Reading the Mind in the Eyes Test (RMET), and Alexithymia Questionnaire TAS-20. The data were analyzed by Pierson correlation, linear regression analysis, and simultaneous multiple regression analysis methods. Results: The findings confirmed the predictive role of alexithymia in connection with the theory of mind abilities. Among the components of alexithymia, objective thinking had a high predictive contribution to the theory of mind (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory of Mind
  • Alexithymia
  • social cognition
 ـ بشارت، م.ع.؛ حدادی، پ.؛ رستمی، ر. و صرامی فروشانی، غ.ر (1390). «بررسی آسیب‌های عصب‌شناختی در بیماران مبتلا به ناگویی هیجانی». روا­ن­شناسی معاصر، 6(1)، 12-3.
ـ پالانت، ج (1389). تحلیل داده های علوم رفتاری با برنامه SPSS. ترجمه: اکبر رضایی. تبریز: فروزش.
ـ شاهقلیان، م.؛ مرادی، ع.ر. و کافی، س.م (1386). «رابطه آلکسی تیمیا با سبک‌های ابراز هیجان و سلامت عمومی در دانشجویان». مجله روا­ن­پژشکی و روان­شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، 13(3): 238-248.
ـ شریعتی، م.؛ قمرانی، ا.؛ صولتی، س.ک. و مولید عباسی، ح (1388). «بررسی رابطه آلکسی تیمیا و رضایت جنسی در گروهی از دانشجویان دختر متأهل دانشگاه تبریز». مجله خانواده پژوهشی، 6(21): 59-70.
ـ علیزاده فرد، س (1391). «بررسی رابطه آلکسی تیمیا و بیماری زخم معده: آیا پرخاشگری یک متغیر واسطه‌ای است؟». روان‌شناسی سلامت، فصلنامه علمی و پژوهشی، 1(4): 71-83.
ـ کرمی، ج.؛ زکی­یی، ع. و محبی، ز (1391). «رابطه آلکسی تیمیا و باورهای مربوط به هیجان با سلامت روان بیماران کلیوی». فصلنامه علمی و پژوهشی روان‌شناسی سلامت، 1(4): 19-29.
ـ میکاییلی، ن.؛ کریم نژاد، ف.؛ ایرانی، ف. و پیر نبی خواه، ن (1391). ناگویی خلقی و شاخص‌های روان‌تنی در پیش‌بینی سلامت عمومی در سوء مصرف‌کنندگان. چهارمین کنگره بین الملی روان‌تنی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان (اصفهان).
ـ نبی زاده، چ.؛ هاشمی، ت.؛ پور شریفی، ح.؛ و فرورشی، م (1379). «صفات شخصیتی و سیستم­های بازداری ـ فعال‌سازی رفتاری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، دوقطبی و افراد بهنجار». مجله روان‌شناسی، 2(3): 51-63.
ـ نجاتی، و.؛ ذبیح­زاده، ع.؛ ملکی، ق. و محسنی، م (1391). «اختلال شناخت اجتماعی در بیماران دچار افسردگی عمده: شواهدی از آزمون ذهن‌خوانی از طریق چشم». فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 6(4): 70-75.
ـ نجاتی، و.؛ ذبیح زاده، ع.؛ نیک فرجام، م.ر.؛ نادری، ز.؛ و پورنقدعلی، ع (1391). «رابطه بین ذهن آگاهی و ذهن‌خوانی از روی تصویر چشم». مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، 14(1): 37-42.
 ـ هاشمی، ت.؛ خلیل زاده بهروزیان، س.؛ و ماشینچی عباسی، ن (1391). «جنسیت، ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در دانشجویان». دو فصلنامه علمی ـ  پژوهشی شناخت اجتماعی، 1(2): 6-13.
- Baron-Cohen, S. (1995). Mind blindness: An Essay on Autism and theory of mind. Bradford/MIT press, Cambridge, MA.
- Bagby, R.M.; Parker, J.D.A. & Taylor, G.J. (1994). “The twenty-item Toronto Alexithymia Scale: I. Item selection and cross validation of the factor structure”. J Psychosom Res, 38; 23-32.
- Baron-Cohen, S.; Wheelwright, S.; Hill, J.; Raste, Y. and Plumb, I. (2001). “The Reading the Mind in the Eyes. Test revised version: a study with normal adults, and adults with Asperger syndrome or high-functioning autism”. The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 42(2): 241-51.
- Bermond, B.; Vorst, H.C.M. and Moormann, P.P. (2006). “Cognitive neuropsychology of alexithymia: Implications for personality typology”. Cognitive neuropsychiatry. 11: 332-360.
- Birch, A. (1997). Developmental psychology: From infancy to adulthood. London: Macmillan press TD.
- Bjorklund, D.F. (2000). Childrens thinking developmental Function and individual differences (3th ed). Belmont, CA: Wads Worth.
- Bydlowski, S.; Corcos, M.; Jeammet, P.; Paterniti, S.; Berthoz, S.; Laurier, C.; Chambry, J. and Consoli, S.M. (2005). “Emotion-processing deficits in eating disorders”. Int. J. Eat. Disord. 37: 321-329.
- Chapman, E. (2006). “Fetal testosterone and empathy: Evidence from the Empathy Quotient (EQ) and the ‘‘Reading the Mind in the Eyes’’ Test”. Social Neuroscience, 1: 135- 148.
- Campos, A.; Chiva, M., and Moreau, M. (2000). “Alexithymia and mental imagery”. Pers Indiv Differ, 29: 787-791.
- Demos, J.N. (2005). Getting started with Neurofeedback. (1st ed.). Norton & Company, Inc.
- Dimoka, A., Pavlou, P.A., and Davis, F.D. (2007). Neuro-IS: The potential of cognitive neuroscience for information systems research. Information Systems Research.
- Emi, T.; Lotscher, K. and Modestin, J. (1997). “Two-factor solution of the 20-item Toronto Alexithymia Scale confirmed”. Psychopathology, 30; 335-340.
- Flavell, J.H. (1999). “Cognitive development: Childrens knowledge about the Mind”. Annual Review of psychology, 50: 21-45. - Ghorbani, N.; Bing, M.N.; Watson, P.J.; Davison, H.K. and Mack, D.A. (2002). “Self-reported emotional intelligence: Construct similarity and functional dissimilarity of higher-order processing in Iran and United-States”. International Journal of psychology, 37: 297-308.
- Givens, J. (2002). Does theory of Mind Mediate Aggression and bullying in middle school Males and Females? A Dissertation degree of doctor of philosophy, University of Nebraska-Lincoln.
- Jarrold, C.; Butler, D.W.; Cottington, E.M. and Jimenez, F. (2000). “Linking theory of mind and central coherence bias in autism and in the general population”. Dev. Psychol, 36:126-138.
- Jenkins, J. and Astington, J.W. (1996). “Cognitive factors and family structure associated with theory of Mind development in young children”. Development Psychology, 32: 70-78.
- Krystal, H. (1979). “Alexithymia and psychotherapy”. Am J Psychother, 33: 17-31.
- Krystal, J.H.; Giller, E.L. & Ciccheti, D.V. (2010). “Assessment of alexithymia in posttraumatic stress disorder and somatic illness: Introduction of a reliable measure”. Psychosomatic medicine, 49: 84- 94. 
- Lane, R.D.; Sechrest, L.; Riedel, R.G.; Weldon, V.; Kaszniak, A.W. and Schwartz, E.G. (1996). “Impaired verbal and nonverbal emotion recognition in alexithymia”. Psychosomatic Medicine, 58: 203-210. - Langdon, R.; Connors, M.H. and Connaughton, E. (2014). “Social cognition and social judgment in schizophrenia”. Schizophrenia Research: Cognition, 1(4): 171-174.
- Lee, Y.’ Yu, S.H.; Cho, S.J.; Cho, I.H. and Koh, S.H. (2010). “Direct and indirect effects of the temperament and character on alexithymia: A pathway analysis with mood and anxiety”. Comprehensive Psychiatry; 51(2): 201-206.
- Levant, R.F.; Hall, R.J.; Williams, C.M.; Nadia, T. and Hasan, N.T. (2009). “Gender differences in alexithymia”. Psychology of Men & Masculinity, 10(3): 190-203.
- Luminet, O. (2006). “Alexithymia and level of processing: evidence for an overall deficit in remembering emotional words”. J Res Personal; 40: 713-733.
- Makvandi, B. (2013). “The correlation of Alexithymia with emotional intelligence, depression, and anxiety in the students of Ahvaz Islamic Azad University”. International Journal of Psychology and Behavioral Research, 2(5): 265-271.
- McDougall, J. (1989). Theatres of the body: a psychoanalytic approach to psychosomatic illness. New York: Norton.
- Modestin, J.; Furrer, R. and Malti, T. (2004). “Study on alexithymia in adult nonpatients”. Journal of Psychosomatic Research, 56: 707-709.
- Montebarocci, O.; Codispoti, M.; Baldaro, B. and Rossi, N. (2004). “Adult attachment style and alexithymia”. Personality and Individual differences, 36 (3): 499- 507.
- Morrison, J.M. (2009). Empathy and theory of mind in schizophrenia and anxiety disorders. M.A. Thesis.
- Pandey, R. and Mandal, M.K. (1997). “Processing of facial expressions of emotion and alexithymia”. Br. J. Clin. Psychol. 36(4): 631-633.
- Panksepp, J. (2004). Textbook of Biological Psychiatry. Hoboken, NJ: Wiley-Liss.
- Parker, J.D.A.; Taylor, G.J. and Bagby, R.M. (2003). “The 20-Item Toronto Alexithymia Scale III. Reliability and factorial validity in a community population”. Journal of Psychosomatic Research, 55: 69- 275.
- Parker, J.D.A.; Taylor, G.J. and Bagby, R.M. (1993). “Alexithymia and the recognition of facial expression of emotion”. Psychotherapy and psychosomatics, 59: 197-202.
- Peron, J. (2009). “Are dopaminergic pathways involved in theory of mind? A study in Parkinson’s disease”. Neuropsychol, 47(4): 406-414.
- Peterson, C.C. and Siegal, M. (2000). “Insights into theory of Mind from deafness and autism”. Mind and Language, 15: 123-145.
- Premack. D. and Woodruff, G. (1987). “Does the chimpanzee have a theory of Mind?”. The Behavioral and Brain sciences, 4: 515-526.
- Prevosta, M.; Carrierb, M-E.; Chownea, G.; Zelkowitzb, Ph.; Josephc, L. and Golda, I. (2013). “The Reading the Mind in the Eyes test: validation of a French version and exploration of cultural variations in a multi-ethnic city”. Cognitive Neuropsychiatry, 19(3): 189-204.
- Russell, T.A.; Tchanturia, K.; Rahman, Q. and Schmidt, U. (2007). “Sex differences in theory of mind: a male advantage on Happe’s “cartoon” task”. Cognition and Emotion, 21(7): 1554- 1564.
- Sifneos, P.E. (2000). “Alexithymia, clinical issues, politics and crime”. Psychotherapy and psychosomatics, 69: 113 – 116.
- Singer, T. (2006). “The neuronal basis and ontogeny of empathy and mind reading: Review of literature and implications for future research”. Neurosci Biobehav Rev, 30(3): 855-863.
- Sprong, M.; Schothorst, P.; Vos, E.; Hox, J. and van Engeland, H. (2007). “Theory of mind: Meta-analysis”. British Journal of Psychiatry, 191: 5-13.
- Sundberg, D.S. and Larsson, A.M. (2009). “Theory of mind children with severe speech and physical impairments”. Department of psychology, 21: 617-625.
 - Taylor, G.J. and Bagby, M. (2000). An overview of the alexithymia construct. In R. Bar-On & J. D. A. Parker (Eds.). The handbook of emotional intelligence, SanFrancisco: Jossey-Bass.
- Taylor, G.J.; Parker, J.D.A.; Bagby, M. and Acklin, M.W. (1992). “Alexithymia and somatic complaints in psychiatric out- patients”. Journal of psychosomatic Research, 36: 417-424.
- Walter, H.; Abler, B.; Ciaramidaro, A. and Erk, S. (2005). “Motivating forces of human actions Neuroimaging reward and social interaction”. Brain Research Bulletin 67: 368-381.
- Wang, Y.: Wang, Y.G.: Chen, S.: Zhu, C. and Wang, K. (2008). “Theory of mind disability in major depression with or without psychotic symptoms: A componential view”. Psychiatry Research, 161(2), 153-161.
- Woolfe, T.; Wants, S.C. and Siegal, M. (2002). “Signposts to development Theory of Mind in deaf children”. Child Development. 73 (3): 763-778.