بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دارا و فاقد توانایی حل مسأله/ انعطاف پذیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دارا و فاقد توانایی حل مسأله / انعطاف ­پذیری انجام گردید. روش: روش پژوهش علی مقایسه­ای بود. نمونه پژوهش شامل 78 دانشجوی دختر و پسر بود که به صورت تصادفی در موقعیت آزمایشی پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش شامل آزمون وضعیت مکان شناختی کتل و آزمون هوش هیجانی بار آن بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ­ها: نتایج نشان داد که گروه انعطاف ناپذیر و فاقد توانایی حل مسأله در هوش هیجانی و مقیاس­های آن به صورت معنی­داری نمره­های پائین­تری  نسبت به گروه انعطاف­ پذیر و دارای توانایی حل مسأله داشتند. نتیجه ­گیری: پژوهش نشان داد که افراد دارای انعطاف­ پذیری و توانایی حل مسأله نسبت به گروه دیگر از هوش هیجانی بالاتری برخوردار بودند. بنابراین توانایی انعطاف­ پذیری، حل مسأله و هوش هیجانی باهم دارای ارتباط بوده و فرد را برای رویاروی با چالش­ها یاری می­ کنند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Comparison of Student's Emotional Intelligence with Problem-Solving and Flexibility

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Pirkaefi 1
  • Davood Manavi poor 2
چکیده [English]

Aims:  This study aimed to compare students’  emotional intelligence with their  problem-solving and flexibility ability. Method: The research method was ex pact facto and  the sample included 78 male and female students who were randomly assigned to the experimental situation. Research instruments included Cattell Situation of Locus Cognition Test and Bar On Emotional Intelligence Test. Analysis of variance was used to analyze the data. Results: Results showed that the group with nonflexiblity and lack of problem – solving ability scored lower in emotional intelligence and its scale and the group with flexiblity and problem – solving ability scored higher in emotional intelligence and its scale. Conclusions: The findings showed that students with flexibility and problem-solving ability enjoyed higher emotional intelligence compared to the group who lacked these abilities. Therefore, the flexibility, problem solving ability and emotional intelligence are linked together and enable one to face  challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • Problem solving Ability
  • Flexibility Ability
Bar on. R. (1997).the emotional Quotient inventory.a test of emotional intelligence. Toronto. Multi health system publication.
Bar on.R.& Parker.J.(2000).Handbook of emotional intelligence.Jossey.Bass.
Bar on. R.(2006). the bar on model of emotional intelligence skills development training, program and student achievement and retention.texas. UN published raw data. A and Muni- Kingsville.
Brackett. & Mayer. (2003). convergent, discriminant and incremental validity of competing measures of emotional intelligence. Personality and social psychology journal .vol 29. 201 -216.
Caruso.D.R,Mayer.J.D, Salovey.P.(2002).ability measures of emotional intelligence to personality. Personality assessment journal. vol 2. 98-110.
Ciarrochie & Dean J.(2002). emotional intelligence moderaters the relationship between stress and mental health. Personality and individual differences journal.vol 13. 57-67.
Engleberg & Sjoberg.L.(2003).affect intensity and social adjustment. personality and individual differences journal. vol 37. 314-320.
Fernandez-Brrocal & Extremera. N. (2005). about emotional intelligence and moral decision, behavioral and brain science journal. vol 28. 114-130.
Gannon & Ranzijn.R. (2005). does EI predict unique variance in life satisfaction beyond IQ .personality and individual difference journal. vol 38.vol 35. 300-315.
Goleman.D .(1995). emotional intelligence. USA. Bantam books.N.Y press.
Nelson & Low .(2003). emotional intelligence: achieving academic and career excellence. Upper Saddle River. USA. New jersey: prantic-Hall press.
Petrides.K, Frederickson’s & furnham .(2004). the role of trait in academic performance and deviant behavior at school. personality and individual difference journal, vol 36. 423-433.
Saklofske.D.H .(2003.) factor structure and validity of a trait. personality and individual difference journal. vol 34. 299-305.
Salovey.P, Bedell.J,B, B & Detwiller.(2000). coping: psychology of what work: USA. oxford University press.