دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-88 (بهار و تابستان 1391) 
8. پیش بینی توان حل مسأله اجتماعی بر اساس سبک های شناختی در جمعیت دانشجویی

صفحه 77-84

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ جابر علیزاده گورادل؛ حکیمه علیزاده