دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-116 (پاییز و زمستان 1391) 

مقاله پژوهشی

1. جنسیت، ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در دانشجویان

صفحه 6-13

تورج هاشمی؛ سعیده خلیل زاد بهروزیان؛ نعیمه ماشینچی عباسی


2. اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان

صفحه 14-31

محمود کمالی زارچ؛ حسین زارع؛ سمیه السادات علوی لنگرودی


3. تحول شناخت اجتماعی بر اساس نظریه ذهن در کودکان

صفحه 32-39

علی اصغر کاکو جویباری؛ فرهاد شقاقی؛ مجید برادران


4. تأثیر مداخله گروهی روانی اجتماعی بر شاخص های بهزیستی جسمی و روانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

صفحه 41-52

حسین زارع؛ احمد علیپور؛ حمید پورشریفی؛ محمد افخمی اردکانی؛ خدیجه اعراب شیبانی


5. اثربخشی آموزش برنامه غنی سازی ارتباط برمیزان سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

صفحه 52-61

محمد اورکی؛ چیمن جمالی؛ مهران فرج الهی؛ علی کریمی فیروزجایی


7. بررسی فرآیند شناختی تحول آرزوهای شغلی در کودکان

صفحه 69-80

فاطمه سمیعی؛ ایران باغبان؛ محمدرضا عابدی؛ علیرضا صادقیان


9. رابطه عزت نفس و خودکارآمدی با متقاعدسازی در مدیران آموزشی

صفحه 92-100

مژگان سپاه منصور؛ المیرا معمار؛ معصومه آزموده