جنسیت، ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز

چکیده

 
مقدمه و  هدف: پژوهش­های مختلف، نتایج متفاوتی را در خصوص ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در زنان و مردان ارائه  کرده­اند. در این راستا، هدف این پژوهش، تعیین تفاوت ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در بین دانشجویان کارشناسی بود. روش: به این منظور، 284 دانشجوی مقطع کارشناسی (123 پسر و 161 دختر) در رشته ­های علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه با روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس دانشجویان، پرسشنامه­ های ناگویی هیجانی تورنتو (TAS-20) و ذهن­ خوانی از طریق چشم­ها را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ­ها از روش­های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) استفاده شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که میزان نظریه ذهن و مؤلفه جهت­ گیری بیرونی در تفکر در دو جنس متفاوت است. به عبارت دیگر، دانشجویان پسر سطح بالایی از جهت­ گیری بیرونی در تفکر و سطح کمتری از نظریه ذهن را به نسبت دانشجویان دختر نشان می­ دهند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender, Comparison of Alexithymia and Theory of Mind in University Students

نویسندگان [English]

  • Touraj Hashemi 1
  • Saiedeh Khalilzad Behrouzian 2
  • Naiemeh Mashinchi Abbasi 3
1 Associate Professor, Faculty of Educational Science and Psychology, Tabriz University
2 M.A. Clinical Psychology, Faculty of Educational Science and Psychology, Tabriz University
3 PhD Student, Cognitive Neuroscience, Faculty of Educational Science and Psychology, Tabriz University
چکیده [English]

Aims: Several studies have had different results about Alexithymia and the Theory of Mind in males and females. The aim of this study was to compare the rate of Alexithymia and Theory of Mind in under-graduate students. Method: In this comparative research, using convenience method, 284 undergraduate students (123 male and 161 female) from different fields of study such as Humanities, Engineering, and Basic Science were selected. They were assessed through completed Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) as well as appraisal and computerized version of revised reading the mind in the eyes test. Data were analyzed using Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). Results: The results revealed that there was a significant difference between both groups in Theory of mind and "external oriented thinking (EOT)" subscale of Alexithymia. Findings demonstrated that scores of male students were lower than the female students in TOM but in EOT subscale were higher than females. Conclusion:  It can be concluded that female students are better in Theory of Mind and are less alexithymic than male students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexithymia
  • Theory of Mind
  • External Oriented Thinking
  • Gender differences