بررسی میزان رواج اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه پیام نور اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

در این تحقیق میزان شیوع اهمال­ کاری تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اهواز در نیمسال اول تحصیلی 1388-1387 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. از بین دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه 1200 نفر( 155 پسر و 1045 دختر) به شیوه تصادفی انتخاب و از این تعداد 207 نفر آنان دارای اهمال­ کاری تحصیلی تشخیص داده شدند. به منظور جمع­ آوری داده­ ها از پرسشنامه اهمال­ کاری تحصیلی محقق ساخته استفاده به عمل آمد. تحلیل داده­ ها با کمک آمار توصیفی (فراوانی، درصد و نمودار) و استتباطی (T گروه­های مستقل) صورت گرفت. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است. در این تحقیق این سئوال که میزان شیوع اهمال­ کاری تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام ­نور اهواز تا چه اندازه است؟ و آیا بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام­نور اهواز از آن لحاظ تفاوت وجود دارد؟ مورد بررسی قرار گرفت. یافته ­ها نشان داد که میزان شیوع اهمال­ کاری تحصیلی در جامعه دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز 2/17 درصد (در دانشجویان پسر 8/17 و در دانشجویان دختر 03/17 درصد) است. یافته ­ها همچنین نشان می ­دهد که بین میزان شیوع متغیر یاد شده در دانشجویان دختر و پسر از لحاظ آماری تفاوت معنی ­داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the prevalence of academic procrastination among male and female students of Ahwaz Payame Noor University

نویسنده [English]

  • Karim Savari
Associate Professor of Psychology, Payame Noor University
چکیده [English]

 
Aims: This study investigated the prevalence of academic procrastination among male and female students of Ahwaz Payame Noor University in the first semester of 1387 – 1388 academic year. Method: From among the 1200 students, 155 boys and 1045 girls were selected randomly as the subjects of the study. To collect the data, a questionnaire made by the researcher which consisted of 14 questions was used. Descriptive and  inferential statistics were used to analyze the data. Results and conclusion: The results indicated that the rate of academic procrastination is 17.2 among the Payam-Noor students of Ahvaz. Moreover, the rate of academic procrastination among male students, was 17.8 which was more than the female students, 17.03; however, the difference was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevalence
  • Academic Procrastination
 - الیس، آلبرت و ناس، ویلیام جیمز (1977). روانشناسی اهمال­کاری. ترجمه: محمد علی فرجاد (1382). تهران: انتشارات رشد. 

- بیابانگرد، اسماعیل (1384). روش­های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر دوران. 

- شهنی ییلاق، منیجه؛ سلامتی، سید عباس؛ مهرابی­زاده هنرمند، مهناز و حقیقی، جمال (1385). بررسی شیوع تعلل و تأثیر روش­های درمان شناختی و رفتاری بر کاهش آن در دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز. مجله علوم­تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم، سال سیزدهم، شماره 3. صص 30-1.

- مقدس بیات، محمدرضا (1382). هنجاریابی آزمون سنجش اهمال­کاری تاکمن برای دانشجویان. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد رودهن.

- Akinsola, M.K.; Tella, A.  & Tella, A. (2007). Correlates of Academic Procrastination and Mathematics Achievement of University Undergraduate. Students.Eurasia. Journal of Mathematics, Science & Technology Education , 3 (4), 363-370.
- Chase, L. (2003) Procrastination: the new master skill of time management. Agency Sales Magazine, 33, 60-62.

- Clark, J.L. & Oliver, H.W. (1994). Academic Procrastination among African-American. College Students.  Psychological Reports .75,2 931.36.

- Day, V.; Mensink, D. & Sullivan, M. (2000). Patterns of academic procrastination. Journal of college Reading & Learning, 30, 120-134.

- Ellis, A. & Knaus W.J. (1997). Overcoming procrastination. NY: New American Library.

- Ferrari, J.; Parker, J. & Ware, C. (1992). Academic procrastination: Personality correlates with Myers-Briggs types, self-efficacy, and academic locus of control. Journal of Social Behavior and Personality, 7, 495-502.

- Ferrari, J.R. Johnson, J.L. & McGown , W.C. (1995). Procrastination  & task avoidance: Theory, research , & treatment, New York: Plenum Press.

- Ferrari, J.R. & Beck, B.L. (1998). Affective responses before and after fraudulent excuses by academic procrastinator. Education, 118(4), 529-538.

- Ferrari, J.R.; Ocallahan, J. & Newbegin, I. (2004). Prevalence of procrastination in the United States , United Kingdom & Australia . Arousal & Avoidance Delay among adults . North American Journal of Psychology, 6, 1-6.

- Hariss, D.; Pannbacker, M. & Lass, N.J. (1996). Academic Procrastination  by speech language  pathology  & Audiology  students. National  student speech  language  Hearing  Association  Journal . 3 ,42-45.

- Harriott, J. & Ferrari, J. (1996). Prevalence of procrastination among  samples of adults. Psychological Reports, 78, 611–616.
- Hariss, D.; Pannbacker, M. & Lass, N.J. (1996). Academic Procrastination  by speech – language  pathology  & Audiology  students . National  student speech  language  Hearing  Association  Journal . 3 ,42-45.

- Harriott, J. & Ferrari, J. (1996). Prevalence of procrastination among  samples of adults. Psychological Reports, 78, 611–616.

- Haycock, L.A. (1993). The cognitive mediation of procrastination: An investigation of the relationship between procrastination and self-efficacy beliefs. Unpublished  doctoral dissertation, University of Minnesota, Minesota.

- Hoover, E. (2005) . Tomorrow, I love Ya, Researchers  are  learning more about chronic  dawdlers  but see  no  easy cure  for procrastination .The Chronicle of  Higher  Education. Retreved February 11.

- Jansenn, T. & Carton, J.S. (1999). The effects of locus of control and task difficulty on procrastination. Journal of Genetic Psychology, 160.

- Kachgal, M.M.; Hansen, L.S. & Nutter, K.J. (2001). Academic procrastination prevention/ intervention:Strategies & Recommendations. Journal of Developmental  Education, 25,1, 14- 24.

- Knaus, W. J. (1998). Do it now! USA: John Wiley & Sons, Inc.

- Milgram, N.; Mey-Talm, G. & Levinson, Y. (1998). Procrastination,generalized or specific,in college students & their parents.Journal of personality & individual differences, 25, 297-316.

- O’Brien, W.K. (2002). Applying the transtheoretical model to academic procrastination. Dissertation Abstracts International. Section B: The Sciences and Engineering. 62(11-B):5359.

- Onwuegbuzie, A.J. & Jiao (2000). I will Go to the library later: The relationship between  Academic procrastination  & library Anxiety. College  & Research  libraries.

- Potts, T.J. (1987). Predicting procrastination on academic tasks with self-report    personality measures. (Doctoral dissertation, Hofstra University, 1987). Dissertation Abstracts International, 48, 154.

- Rothblum, E.D. Solomon, L.J. & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and  behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology, 33, 387–394.