رابطه عزت نفس و خودکارآمدی با متقاعدسازی در مدیران آموزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

در این پژوهش، بررسی رابطه عزت نفس و خودکارآمدی با متقاعدسازی در مدیران آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه مدیران آموزشی دانشگاه­ های آزاد اسلامی شهر تهران بود، که تعداد 120 نفر (76 زن و 44 مرد) به روش نمونه­ گیری خوشه­ ای چند مرحله­ ای  انتخاب شدند. برای اندازه­ گیری عزت نفس از آزمون عزت نفس کوپراسمیت (1967) و برای اندازه ­گیری خودکارآمدی از آزمون باورهای خودکارآمدی عمومی (شرر و دیگران، 1982) و برای اندازه­ گیری متقاعدسازی از آزمون دانش متقاعدسازی (سپاه منصور و هومن، 1389) استفاده به عمل آمد. برای تحلیل داده­ ها، از هم بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شد. یافته­ ها: نتایج نشان داد که بین متقاعدسازی با عزت نفس و متقاعدسازی با  خودکارآمدی، همبستگی مثبت معنادار وجود دارد (به ترتیبr=0/771 و r=0/494). همچنین نتایج نشان داد که 59% از واریانس مربوط به متقاعدسازی با عزت نفس (R2=0/594) و 24% از واریانس متقاعدسازی با خودکارآمدی (R2=0/244) تبیین می­ شود. و نتایج حاصل از ضرایب شیب نشان داد که در پیش­ بینی متقاعدسازی، سهم عزت نفس بیش از خودکارآمدی بود (=0/70β).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between self-esteem and self-efficacy with persuasion in educational managers

نویسندگان [English]

  • Mojgan Sepah Mansour 1
  • Elmira Memar 2
  • Masoumeh Azmoudeh 2
1 Assistant professor of Islamic Azad University
2 PhD student of General Psychology, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

 
Aims: This study investigated the relationship between self-esteem and self-efficacy with persuasion in educational managers. Method: The Population of this study consisted of all educational managers of Islamic Azad University in Tehran. 120 people (76 women and 44 men) were selected by multistage cluster sampling. In order to measure their self-esteem, Koper Smith test (1967) was used and to measure self-efficacy, general self-efficacy beliefs test (Scherer et al, 1982) was used.  The Persuasion was measured by applied intelligence Persuasion test (Sepah  Mansour and Hooman, 1389). For data analysis, the Pearson correlation and Regression analysis were used. Results and conclusion: The results showed a significant positive correlation between persuasion with self-esteem and persuasion with self- efficacy. (r=0/771,r=0/494). Also the results showed that 59% of the variance associated with the persuasion can be explained with self-esteem (R2 = 0.594) and 24% of the variance in self- efficacy can be explained whit persuasion (R2 = 0.244). The results of the slope coefficients indicated that, in predicting persuasion, the share of self-esteem was more than self- efficacy . (β= 0.70).

کلیدواژه‌ها [English]

  • persuasion
  • Self-efficacy
  • Self-esteem
- الیاسی، محمد حسین؛ عشایری، حسن و چراغی، محمدحسین (1387). رابطه بهره­گیری از فنون متقاعدسازی با روحیه پرسنل یگان ویژه تهران بزرگ برای مداخله در  بحران­ها، فصلنامه مطالعات نیروی انتظامی، شماره چهارم، 436-416.

- جنتی، یدالله (1390)."بررسی میزان هوش هیجانی و عزت نفس در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران". پایان­نامه کارشناسی ارشد.

- سپاه منصور، مژگان و هومن، حیدرعلی (1389). رابطه متقاعد­سازی و انضباط اجتماعی در شهروندان تهرانی، طرح پژوهشی چاپ نشده، ناجا.

- مبینی کیشه، مجید (1384)." بررسی شیوه های مقابله با تنش روانی و ارتباط آن با خودکارآمدی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران". پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.

- Bandura, A. (2000). Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness. In E.A.Locke(Ed),Handbook of principles of organization behavior.(pp.120-136). Oxford, UK:Blackwell.

- Cacioppo, J.T. & Petty, R.E. (1981). Personal Involvement as a Determinant of Argument-Based Persuasion. Journal of Personality and Social Psychology. Vol.41.847-855.

- Cameron, A. (2009). A Practitioners guide to persuasion: An overview of 15 selected persuasion theories, models, and frame work. Patient Education and Counselling. Vol74.p.309-317.

- Evans, A. & Clark, j. (2011). Source characteristic and Persuasion. Journal of Experimental Social Psychology.Vol9.15-31.

- Gardner, D. (2007). Self-esteem and Self-efficacy within the Organizational Context.Group Organization Management.Vol23.48-70.

- Gibbins, M.; McCracken, S. & Salterio, S. (2010). The auditors strategy selection for negotiation with management: Flexibility of initial accounting position and nature of the relationship. Accounting Organization and Society.35.579-595.

- Harper, L. & Hirokawa, R.Y. (2009). A Comparison of Persuasive strategies used by female and male managers. Communication Quarterly.Vol36, Issue 2.

- Haveland (1949). Communication and Persuasion. New Haven:Yale University Press.

- Kwai-Choi Lee, C.; Brown, R. & Blood, D. (2010). The effect of Efficacy,Cognitive Processing and Message Framing on Persuasion. Australasian Marketing jaournal.Vol8.p.5-17.

- Luthans, F. & Peterson, S. (2002). Employee engagement and manager self efficacy.Journal of management development, Vol21.P.376-387.

- Malhotra, D. & Bazerman, M.H. (2008). Psychological influence in negotiation:An introduction long overdue. Journal of Management.34.509-531.

- Mills, H. (2000). Artful Persuasion(How to Command Attention,Change Minds and Influence people).AMACOM BOOKS.
- Mortensen, K. (2008). Persuasion IQ.The 10 Skills you need to get exactly what you want.

- Mortensen, K. (2004). Maximum influence: The 12 Universal laws of power.AMACOM.

- Paglis, L. & Green, S. (2002). Leadership Self-efficacy and Managers Motivation leading change. Journal of Organization Behavior.Vol23.215-235.

- Sanchez, M.H.; Agoglia, C.P. & Hatfield, R.C. (2007). The effect of auditors use of a reciprocity-based strategy on auditor-client negotiation. The Accounting Review.82.241-263.

- Sugarman, J.; Hugher, R. & Hafer, D. (1999). 30 sales tools you can use to control the mind of your prospect to motivate, influence and persuade.P.4.

- Tracy, B. (2000). The 100 Absolutely Unbreakable laws of Business success (SanFrancisco: Berrett Koehler Pubishers. P.19).

- Vicki, G.; Morwitz, T. & Steckel, H. (2002). When Do purchase Intentions Predict Sales? Working paper,97-112(New York : McGrow-Hill).

- Wheeler, S.C. & Hermann, A. (2004). Resistance to persuasion as self-regulation. Journal of Experimental Social Psychology.Vol 43.150-156.

- Young, M. (2005). A Model of Command,Leadership and Management Competency in the British Royal Navy. Journal of Leadership. Vol 88.