اثرتکرار(برای خود و دیگری) بر حافظه عملی و کلامی و یادآوری واژگان تکرارشده به دو روش نگهدارنده و بسط‌ دهنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه یادگیری در رابطه‌ای متقابل، از طریق مقایسه اثر دو روش مرور «برای خود و برای دیگری» بر یادآوری آزاد واژگان مرور شده به دو روش «نگهدارنده و بسط‌دهنده» و بر حافظه «عملی و کلامی» می‌باشد. روش در این مطالعه که از نوع تجربی می‌باشد، تعداد 166 دانش‌آموز دبستانی‌ در چهار گروه مستقل و در هشت آزمون شرکت کردند. هر گروه ، واژگان ارائه شده را به یکی از 4نوع «نگهدارنده – بسط‌دهنده» برای خود و برای دیگری؛ و «کلامی- عملی» برای خود و برای دیگری؛ مرور کردند. پس از مدت 48 ساعت آزمون یادآوری آزاد انجام گرفت. داده‌ها به روش آزمون تی و تحلیل‌واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها این تحقیق نشان داد که اولا میزان یادآوری در مرور عملی و نگهدارنده در مقایسه با مرور کلامی و بسط‌دهنده بطور معناداری بالاتر است. ثانیا در شرایط فشار زمان، مرور بسط‌دهنده در مقایسه با مرور نگهدارنده کاهش معناداری در یادآوری به دنبال دارد. ثالثا میزان یادآوری در مرور بسط‌دهنده در شرایط «برای دیگری» در مقایسه با «برای خود» بطور معناداری بالاتر است. نتیجه‌گیری مرور برای دیگری با افزایش عمق پردازش، عملکرد مرور بسط‌دهنده بر یاآوری را افزایش می‌گردد. اما فشار زمان باعث کاهش اثر مرور بسط‌دهنده می‌گردد چرا که این نوع مرور نیاز به منابع ذهنی و زمان کافی دارد. مرور عملی و نگهدارنده در شرایط فشار زمانی بالاترین میزان افزایش یادآوری را همراه داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Rehearsal for Own & Others on Verbal & Action Memory and Recall for Words Rehearsed via Maintenance & Elaborative Rehearsal

نویسندگان [English]

  • Hossein Zare 1
  • Farank Bidabad 2
1 Associate professor in psychology of Payame Noor University
2 M.A. in Psychology of Payam‌e Noor University
چکیده [English]

memory is studied as an individual subject, though we know that the social aspects of human life affect not only our obvious behaviors but also our cognitive capacities such as the memory and learning processes. The study of the learning process in a bilateral relationship via the comparison of main goal of this research. Methods In this experimental research 166 elementary school students were involved in 4 groups and 8 tests. Each group was asked to rehearse a serial of words in one of the 4 possible ways (maintenance, elaborative, action and verbal rehearsal) for themselves and for others. After 48 hours a free reminder test was performed. The results were analyzed by T test and variance analysis. Results This study showed that 1) the recall rate is significantly higher in action and maintenance rehearsal compared to elaborative and verbal.2) Under time pressure, elaborative rehearsal shows a significant recall decrease compared to maintenance rehearsal. 3) The recall rate is significantly higher in elaborative rehearsal for others versus for own. Conclusions Time pressure reduces the function of elaborative rehearsal as it needs sufficient time and mental resources and for the same reason rehearsal for others increases the function of elaborative rehearsal through the increase of processing depth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ' Action Memory'
  • ' Verbal Memory'
  • ' Rehearsal For Own'
  • 'For Others'
  • 'Maintenance'
ـ السون. متیو اچ. و هرگهان. بی. آر. (1388). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری. ترجمه علی اکبر سیف، تهران: دوران.
ـ استرنبرگ، رابرت و میو، جف. (1387). روان‌شناسی شناختی. ترجمه خرازی و حجازی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، پژوهشکده علوم شناختی.
ـ آیزنک و کین (1388). روان شناسی شناختی، حافظه. ترجمه حسین زارع. تهران: آییژ.
ـ خرازی، ع. و حبیبی، ع. (1373). حافظه انسان: روش‌های آزمایش و تفسیر نتایج آن. روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)، شماره 53.
ـ زارع، ح. (1386). اثر تعاملی نوع اطلاعات و تفاوت­های سنی بر عملکرد حافظه آشکار و ناآشکار: شواهدی برای دیدگاه پردازشی حافظه. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، سال 9، شماره 2.
ـ زارع، نهروانیان و مهدویان (1388). تأثیر محتوای عاطفی بر حافظه آشکار و ناآشکار به تفکیک جنسیت. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، شماره 43.
ـ عاصی، م. و عبدلی، م. (1375). واژگان گزیده زبان‌شناسی. تهران: علمی و فرهنگ. (فهرست بسامدی واژه‌ها، پایگاه داده‌های زبان فارسی. http://pldb.ihcs.ac.ir
ـ غلامی، ع. (1383). بررسی اثر حافظه آشکار و حافظه پنهان بر یادگیری عملی در دانش‌آموزان شهر تهران. مجله مشاور مدرسه، دوره­ی یکم، شماره2.
ـ کرمی‌نوری، ر. و اعراب شیبانی، خ. (1386). بررسی و مقایسه انواع حافظه رویدادی و معنایی در سالمندان و جوانان، فصلنامه روانشناسی کاربردی، دوره ۱، شماره ۲. ـ کرمی‌نوری، ر. و مهدویان، ع. (1385). اثرات توجه، سطوح پردازش و علاقه به موضوع درس بر حافظه آشکار و نهان دانشجویان، فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، سال 8. شماره 4.
ـ کرمی‌نوری، ر. (1378). فصلنامه علوم شناختی (شماره دوم و سوم). تهران: موسسه مطالعات علوم شناختی.
ـ کرمی‌نوری، ر. (1380). روان‌شناسی (سال سوم آموزش متوسطه). تهران: وزارت آموزش و پرورش.
ـ کرمی‌نوری، ر. (1383). روان‌شناسی حافظه و یادگیری با رویکرد شناختی. تهران: سمت.
ـ کرمی‌نوری، ر.؛ جعفریان نمینی، و یوسفی لویه، م. (1381). تأثیر توجه متمرکز و تقسیم شده بر حافظه کلامی و عملی دانش‌آموزان نارساخوان و عادی. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، شماره‌13.
ـ کرمی‌نوری، ر.؛ جعفریان نمینی، و یوسفی لویه، م. (1382). تأثیر توجه متمرکز و تقسیم شده بر حافظه معنایی و عملی دانش‌آموزان نارساخوان و عادی. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، شماره‌11.
ـ یوسفی لویه، م. (1378). تأثیر آموزش راهبردهای مرور ذهنی (نگهدارنده و بسط‌دهنده) و سازماندهی بر مشکلات حافظه کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر. تهران: سازمان آموزش و پرورش استثنایی، پژوهشکده کودکان استثنایی.
ـ یوسفی لویه، م. و فرضی گلفرایی، م. (1381). تأثیر آموزش راهبردهای مرور ذهنی (نگهدارنده و بسط‌دهنده) و سازمان‌دهی بر عملکرد کودکان با ناتوانی هوشی در تکالیف حافظه. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 6/ سال دوم، شماره4. 
- Ackerman, R. & Goldsmith, M. (2011). Metacognitive regulation of text learning: On screen versus on paper. Journal of Experimental Psychology: Applied, 17, 18–32. 
-  Ackerman, R. & Lauterman, T. (2012). Taking reading comprehension exams on screen or on paper? A metacognitive analysis of learning texts under time pressure. Computers in Human Behavior,http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2012.04.023.  - Ariely, D. & Wertenbroch, K. (2002). Procrastination, deadlines and performance. Self-control by precommitment. Psychological Science, 13, 219–224.
 - Benjamin, Aaron, S. & Bjork, Robert, A. (2000). On the Relationship Between Recognition Speed and Accuracy for Words Rehearsed Via Rote Versus Elaborative Rehearsal, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, Volume 26, Issue 3, Pages 638-648.
- Borkowski, J.G.; Peck, V.A. & Damberg, P.R. (1983). Attention, memory and cognition, In J.L. Matson and J.Mulick. Handbook of mental retardation. NewYork: Pergamon Press.
 - Craik, F.I.M. & Tulving, E. (1975). Depth of processing and the retention for words in episodic memory. Journal of Experimental Psychology: General, 104, 268-94.
 -Glenberg, A. & Adams, F. (1978). Type I rehearsal and recognitionJournal of Verbal Learning and Verbal Behavior, Volume 17, Issue 4, Pages 455-463.
- Glenberg, A. & Smith, S.M. (1977). Type I rehearsal and recognition.  Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, Volume 16, Issue 3, Pages 339-352.
- Griffin, M.M. & Griffin, B.W. (1998). The Effects of Reciprocal Peer Tutoring on Graduate Students' Achievement, Test Anxiety, and Academic Self-Efficacy. The Journal of Experimental Education, Volume: 65, Issue: 3, Pages: 197-209.
 -Hastorf, A.H. & Cantril, H. (1954). They saw a game: A case study. Journal of Abnormal and Social Psychology, 49, 129-134.
 -Kormi-Nouri, R. (1995). The nature of memory for action events: An episodic integration view. European Journal of Cognitive Psychology. 7, 337-63.
 -Kormi-Nouri, R. (2000). The role of movement and obgect in action memory: A comparative.  
- Kormi-Nouri, R.; Nillson, L.G. & Backman, l. (1994). The dual-conception view reexamined: Attentional demands and the encoding of verbal and physical information in action events. Psychological research, 57, 42-6.   - L.J. O’She, D.J. O’Shea. (2010). International Encyclopedia of Education (Third Edition), Pages 802-807.- Loftus, G, R, & Loftus, E, F, (1976).Human memory: The processing of information, Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- McFarlane, Kimberley A.; Humphreys, Michael S. (2012). Maintenance rehearsal: The key to the role attention plays in storage and forgetting.  Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, Vol 38(4),
 -Menesses, K.F. & Gresham, F.M. (2009). Relative Efficacy of Reciprocal and Nonreciprocal Peer Tutoring for Students At-Risk for Academic Failure. School Psychology Quarterly.
 -Naveh-Benjamin, M. & Jondies, J. (1984). Maintenance Rehearsal: A Two-Component Analysis, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. Vol, 10, Pages 369-385.
- Ratcliff, N.J.; Hugenberg, K.; Shriver, E.R. & Bernstein, M.J. (2012). The allure of status: High-status targets are privileged in face  processing and memory. Personality and Social Psychology Bulletin, 37, 1003-1015.
- Schunk, D.H. (1990). Goal setting and self-efficacy during self-regulated learning. Educational Psychologist, 25, 71–86. 
- Simpson, M.L.; Olejnik, S.; Yu-Wen Tam, A. & Supattathum, S. (1994). Elaborative Verbal Rehearsals and College Students' Cognitive Performance.  Journal of Educational Psychology, Volume 86, Issue 2, Pages 267-278. 
- Talving, E. (1962). Subjective organization in free recall of ‘unrelated” words. Psychological Review, 69, 344-354.
 -Tullis, J.G. & Benjamin, A.S. (2011). On the effectiveness of self-paced learning. Journal of Memory and Language, 64, 109–118. 
 -Van Bavel, J.J. & Cunningham, W.A. (2011). A social neuroscience approach to self and social categorisation: A new look at an old issue. European Review of Social Psychology, 21, 237-284. 
 - Van Bavel, J.J. et al. (2012). Motivated social memory: Belonging needs moderate the own-group bias in face recognition, Journal of Experimental Social Psychology, doi:10.1016/j.jesp.2012.01.006. 
- Woolfolk, A.E. (1995). Educational psychology (6th Ed.). Boston: Ally and Bacon. 
 - Xiao, Y.J. & Van Bavel, J.J. (2012). See your friends close and your enemies closer: Social identity and identity threat shape the epresentation of physical distance. Personality and Social Psychology. Bulletin, 38, 959-972. DOI: 10.1177/0146167212442228. 
 - Zimmer, H.D.; Cohen, R.L.; Guynn, M.J.; Engelkamp, J.; Kormi-Nouri, R. & Foley, M.A. (2001)