دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1392 (بهار و تابستان 1392) 
9. نقش هوش فرهنگی مدیران در توان حل تعارض کارکنان

صفحه 101-116

سید علی اکبر احمدی؛ حسین صفرزاده؛ محمدجواد حضوری؛ فریبا دهنوی