برآورد مقدماتی پایایی و روایی مقیاس های افسانه پردازی شخصی و خیال پردازی جدید: مقیاس‌هایی برای سنجش خودمیان بینی در بزرگسالان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف برآورد مقدماتی پایایی و روایی مقیاس­های افسانه پردازی شخصی و خیال­پردازی جدید:‌ مقیاس‌هایی برای سنجش خود میان بینی در بزرگسالان انجام شده است. روش: در این مطالعه 308 دانشجوی دانشگاه پیام­نور به روش نمونه­گیری داوطلبانه انتخاب شدند و از پرسشنامه‌های افسانه­پردازی شخصی و خیال­پردازی (1967) برای سنجش خود میان بینی و از پرسشنامه‌های افسردگی بک (1970) و هیجان­خواهی زاکرمن‌(1978) برای تعیین روایی همزمان استفاده شد. داده‌های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آلفای کرونباخ، دو نیمه کردن گاتمن و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که میان افسانه­پردازی شخصی با افسردگی همبستگی معکوس ومعنادار وجود دارد (01/0< P) میان افسانه­پردازی شخصی با هیجان­خواهی همبستگی مستقیم وجود دارد (01/0< P) ومیان خیال­پردازی جدید با افسردگی و هیجان­خواهی همبستگی مستقیم و معنادار وجود دارد (01/0< P) که حاکی از روایی همزمان این مقیاس­ها   می­باشد. همچنین پایایی مقیاس افسانه­پردازی شخصی با استفاده از روش آلفای کرونباخ 78/0 و پایایی مقیاس خیال­پردازی با استفاده از روش آلفای کرونباخ 86/0 و پایایی مقیاس خیال­پردازی جدید با استفاده از روش دو نیمه کردن گاتمن 75/0 بدست آمد. با استفاده از روش تحلیل عامل برای مقیاس افسانه­پردازی شخصی سه عامل و برای مقیاس خیال­پردازی یازده عامل استخراج شد. نتیجه­گیری: برآورد مقدماتی نشان داد که پرسشنامه‌های افسانه­پردازی شخصی و خیال­پردازی جدید به عنوان ابزارهایی پایا و معتبر برای ارزیابی خود میان بینی در میان بزرگسالان می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

calculation primary reliability and validity personal fable and new imaginary audience scale to evaluate egocentrism among adults.

نویسندگان [English]

  • Alireza Aghayoosefi 1
  • Hossein Zare 1
  • somaieh porbafrany 2
1 Associate Professor in Psychology of Payame Noor University
2 M.A. in Psychology of Payame Noor University
چکیده [English]

Introduction: the purpose of this research is the calculation primary reliability and validity personal fable and new imaginary audience scale to evaluate egocentrism among adults. Method: 308 students of payame noor university were sampled by sampling, volunteer They were asked to complete personal fable scale and new imaginary audience scale (1967) in order to evaluate egocentrism. Also, both Beck depression inventory form blend (1970) and zuckerman sensation seeking (1978) were used to determine concurrent validity. Achieved data was analyzed by Pierson's conjunction coefficient, cronbach’s Alpha, Guttmann split-half, and factorial analysis. Findings: Analyzing data indicated that there is correlation, indirect and meaningful between personal fable scale with ­­depression (p’s Alpha 0/78 and the reliability of imaginary audience is achieved by cronbach’s Alpha 0/86 and the reliability of imaginary audience is achieved by Guttmann split-half 0/75, and then, by factorial analysis to personal fable scale was extracted 3 factors and to imaginary audience was extracted 11 factors. Conclusion: calculation primary personal fable scales and new imaginary audience are as reliability and validate tools/means in order to evaluate egocentrism among adults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personal fable scale
  • new imaginary audience scale
  • Egocentrism
  • Reliability
  • Validity
ـ بریس، نیکلا؛ کمپ، ریچارد و سلنگار، رزمری (1390). تحلیل داده‌های روان‌شناسی با برنامه اس­پی­اس­اس. ترجمه خدیجه علی آبادی و علی صمدی. تهران: نشر دوران.
ـ پیاژه، ژان (1375). تربیت به کجار ره می‌سپرد. ترجمه محمود منصور و پریرخ دادستان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
ـ خداپناهی، محمد کریم (1370). بررسی و مطالعه رابطه میان تهیج طلبی و سازگاری و عدم سازگاری زناشویی. پایان­نامه دکتری روان شناسی. دانشگاه تربیت مدرس.
 
ـ دلاور، علی (1389). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
 
ـ رایس، فیلیپ (1386). رشد انسان. ترجمه مهشید فروغان.  تهران: انتشارات ارجمند. 
ـ غرایی، بنفشه (1382). تعیین وضعیت‌های هویت و ارتباط آن با سبک‌های هویتی و افسردگی در نوجوانان. پایان­نامه دکترای روانشناسی بالینی. دانشگاه علوم پزشکی ایران. انستیتو روان پزشکی. 
ـ فتحی آشتیانی، علی (1388). آزمون‌های روان‌شناختی، تهران: نشر بعثت.
ـ کیمیایی، علی (1381). بررسی و مقایسه کارآمدی روش‌های شناخت درمانی بک و تیزدل و تلفیق این روش‌ها با یوگا در درمان افسردگی در شهرستان مشهد. پایان­نامه دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی. 
ـ گراث ــ مارنات، گری (1384). راهنمای سنجش روانی. ترجمه حسن پاشا شریفی و محمد رضا نیکخو. تهران: انتشارات سخن.
  ـ منصور، محمود و دادستان، پریرخ (1390). روان‌شناسی ژنتیک 2: نظام‌های تحولی از روان تحلیل‌گری تا رفتار‌شناسی و نظام‌های عینی. تهران: رشد.           
- Alberts, A.; Elkind, D. & Ginsberg, S. (2007). The personal fable and risk ـ taking in early adolescence. Journal youth adolescene. 36: 71-76.
- Greene, K.; Kremanr, N. & walters, L.H. & Rubin, D.L. &  Jerold & Hale, L. (2000). Targeting adolescent risk ـ taking behaviors: the contributions of egocentrism and sensation ـ seeking. Journal of adolescence, 23, 439-461.
- Beck, A.T.; Stee, R.A. & Brown, G.K. (2000) manual for the beck depression inventory ـ II. Son Antonio, tx: the psychological corporation.
- Berger, F. (2000). Adolescent egocentrism: a comparison among adolescents and adults: journal of adolescence, 23, 343-354.
- Blos, P. (1962). On adolescence. Glencoe, IL: Free press
- Carpendale, J.I.M. & Racine, T.P. (2011) Inersubjectivity and egocentrism: insights from the relational perspectives of piaget mead and Wittgenstein new ideas in psychology. (29). 346-354.
 - Elkind, D. (1967). Egocentrism in adolescence. Child development, 38, 1025-1034
- Epley, N. & morewedge, C.K. & Keysar, B. (2004). Perspective taking in children and adults: equivalent egocentrism but differential correction. Journal of experimental social psychology. (40) 760-768
- Greene, K. (1996). The utility of understanding adolescent egocentrism in designing health promotion messages. Carolina university.
-Hockenbury & Hockenbury. (2007). Discovering psychology. senobar book.
- Kesselring, T.I. & Muller, U. (2011). The concept of egocentrism in the context of piaget's theory. New ideas in psychology (29) 327-345.
- Kruger, J. & Burrus, J. (2004). Egocentrism and focalism in unrealistic potimisim and pessimism. Journal of experimental social psychology (40) 332-340.
- Kruger, J. & windschitl, P.D. & Burrus, J. & Fessel, F. & Chambers, J. R (2008). The rational side of egocentrism in social comparisons. Journal of experimental social psychology (44) 220-232.
- Lapsley, D.K.; Fitzgerald, D.P.; Rice, K.G. & Jackson, S. (1989). Separation- individuation and the (new look) at the imaginary audience and personal Fable: A test of an integrative model. Journal of Adolescent Research, 4 , 483-505
- Lapsley, D.K.; Flannery, D.J.; Gotlschlich, H. & Raney, M. (1996). Sources of risk and resilience in adolescent mental health, poster session presented at the sixth biennial meeting of the society for research on adolescence, Boston , MA.
- Quadrel, M.J.; fischoff, B. & Davis, W. (1993) adolescent (in) vulnerability, American psychologist, 48 (February), 102-116.