دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-124 (پاییز و زمستان 1392) 
5. شناخت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی

صفحه 47-53

وحید نجاتی؛ سارا آقایی ثابت؛ مرضیه خوشحالی پناه


7. نقش جنسیت، والانس و برانگیختگی لغات فارسی دارای بار هیجانی بر ادراک زمان

صفحه 62-73

محمدعلی نظری؛ مجتبی سلطان لو؛ سمیه سعیدی دهاقانی؛ سمیرا دمیا؛ نسرین راستگار هاشمی؛ محمدمهدی میرلو