الگوی پیش بینی هراس اجتماعی بر پایه باورهای فراشناختی و توان حل مسأله اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه تبریز

چکیده

 مقدمه: اختلالات اضطرابی و مخصوصاً هراس اجتماعی از مهمترین اختلالاتی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط باورهای فراشناختی و توان حل­ مسأله اجتماعی با نشانگان اختلال هراس اجتماعی در دانشجویان انجام شده است. روش: تعداد 284 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به­صورت تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب و علاوه­بر اطلاعات دموگرافیک به پرسشنامه­های باورهای فراشناختی، توان حل ­مسأله اجتماعی و هراس اجتماعی پاسخ دادند. تحلیل داده­ها با روش­های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته­ ها: نتایج نشان داد که بین نمرات افراد در باورهای فراشناختی و توان حل ­مسأله اجتماعی با نشانگان اختلال هراس اجتماعی همبستگی معناداری وجود داشت، در این میان باور مثبت در مورد نگرانی، نیاز به کنترل فکر و توان حل ­مسأله اجتماعی نقش معناداری در پیش­بینی نشانگان اختلال هراس اجتماعی داشتند، اما وقوف شناختی، اطمینان شناختی و کنترل­ناپذیری نقش معناداری در پیش­بینی نشانگان اختلال هراس اجتماعی نداشتند. نتیجه­ گیری: باورهای فراشناختی از عوامل مؤثر در سلامت روانی هستند و می­توان با تغییر فراشناخت­هایی که شیوه ناسازگارانه تفکرات منفی را زیاد می­کنند و یا باعث افزایش باورهای منفی عمومی می­گردند به بهبود وضعیت سلامت روانی دانشجویان کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pattern of Social Phobia Predictions Based on Metacognitive Beliefs and Social Problem-Solving Ability

نویسندگان [English]

  • Mansour Bayrami 1
  • Yazdan Movahedi 2
  • Abdolkhalegh Minashiri 3
1 Assistant Professor in Psychology, Tabriz University
2 Ph.D Student of Cognitive Neuroscience, Tabriz University
3 Master of Clinical psychology, Tabriz University
چکیده [English]

Introduction: Anxiety disorder, particularly social phobia, is one of the most important disorders. The main aim of the present study was to assess the relationship among metacognitive beliefs, problem solving ability and social phobia disorders symptoms in students. Method: The subjects were 284 male students selected from the University of Tabriz using cluster-random sampling. All of the subjects were asked to answer demographic questions as well as problem solving scale, metacognitive beliefs and social phobia questionnaires. Data was analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and multivariate regression analyze. Findings: The results showed that there were significant relationships among metacognitive beliefs, social problem-solving ability and social phobia symptoms. Among these, positive beliefs about worry need to control thought and social problem solving had a significant role in predicting social phobia disorder symptoms, but cognitive awareness, cognitive confidence, and uncontrollability did not have a significant role in predicting social phobia disorder symptoms. Conclusion: Metacognitive beliefs are effective factors in general health. In addition, it is possible to promote students’ mental health by changing metacognitive beliefs which enhance maladaptive and negative thinking styles or general negative beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognitive Beliefs
  • social problem solving ability
  • social phobia
ـ بیرامی، م.؛ هاشمی نصرت آباد، ت.؛ علیزاده گورادل، ج. و علیزاده، ح. (1391). «پیش­بینی توان حل­مسأله اجتماعی براساس سبک­های شناختی در جمعیت دانشجویی». فصلنامه شناخت اجتماعی، 1(1)، 84 ـ77.

ـ دادستان، پ. (1383). روان­شناسی مرضی تحولی از کودکی تا پیری. تهران: انتشارات سمت.

ـ شیرین­زاده دستگیری، ص. (1385). مقایسه باورهای فراشناختی و مسؤولیت­پذیری در بیماران دچار اختلال وسواسی ـ اجباری، اضطراب منتشر و افراد بهنجار. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی، دانشگاه شیراز.

- Bates, G.W&  Lavery, B. (2003). “Social problem solving and vulnerability to depression in a clinical sample”. Psychol Rep; 92(3): 77-83.

- Biggam, F. Power, K.A. (2002). “Controlled problem-solving, group-based intervention with vulnerable increased young offenders”. Int J  offender Ther Comp Criminol, 46(6): 676-698.

- Chen,Y.P.; Ehlers, A.; Clark, D.M. & Mansell, W. (2002). “Patients with generalized social phobha directs their attention away from faces”. Behaviour Research and Therapy, 40,677-687.

- Connor, K.M.; Davidson, J.R.; Churchill, L.E.; Sherweed, A. & Foa, E.B. (2000). “Psychometric properties of the Social Phobia Inventory (SPIN)”. British J Psychiatr, 176: 379-386.

- D’Zurilla, T.J.; Nezu, A.M. & Maydeu-Olivares, A. (2002). Manual for the social problem-solving  inventory- revised. 1 th ed. NY: Multi-Health Systems.

- D’Zurilla, T.J. & Nezu, A.M. (1999). Problem-solving  therapy: A social competence approach to clinical intervention. 2 th ed. New York:  Springer.

- D'Zurilla, T.J.; Nezu, A.M. & Maydeu-Olivares, A.  (2004). Social problem solving: Theory and  assessment. In: Chang EC, D'Zurilla TJ, Sanna LJ, Editors. Social problem solving: theory, research, and training. 1 th ed. Washington, D.C: American Psychological Association, p. 11-17.

- D'Zurilla, T.J. & Nezu, A.M. (1982). Social problem solving in adults. In: Kendall C, editor. 

Advances in cognitive-behavioral research and therapy. 1 h ed. New York: Academic Press, P 201-74.

- Ellis, D.M. & Hudson, J.L. (2010). “The Metacognitive Model of Generalized Anxiety Disorder in Children and Adolescents”. Cognitive and Behavioral Practice,13(4), 151-163.

- Erwin, B.A.; Hemberg, R.G.; Marx, B.P. & Franklin, M.E. (2006). “Traumatic and socially Stressful life events among persons With social anxiety disorder”. Journal of Anxiety Disorder. 20: 896-914.

- Foa, E.B.; Gilboa-Schechtman, E.; Amir, N. & Freshman, M. (2000). “Memory bias in generalized social phobia: remembering negative emotional expression”. Journal of Anxiety Disorders, 14, 501-519.

- Frauenknecht, M. Black, D.R. (2003). The social problem-solving inventory for adolescents (SPSI-A): A manual for application,  interpretation, and psychometric evaluation. 1th ed. Morgantown: PNG Publishers.

- Hafman, S.G. (2007). “Cognitive factors that maintain social anxity disorder: A comprehensive  model and its treatment implications”. Cognitive Behavior therapy. 36: 193-209.

- Hawkins, D.; Sofronoff, K. & Sheffield, J. (2009). “Psychometric properties of the social problem solving inventory-Revised Short-Form: Is the short form a valid and reliable  measure young adult?”. Cognitive Therapy Res; 33(5): 462-470.

- Higa, C.K & Daleiden, E.L. (2007). “Social anxiety and cognitive biases in non-referred children: The interaction of self-focused attention and threat interpretation biases”. Journal of Anxiety disorders,7(3). 22-30.

- Hofmann S.G. & Loh, R. (2006). “The tridimensional personality questionnaire: Changes during psychological  treatment of social phobia”.  Journal of Psychiatric Research, 40 (17),214-220 .

- Hofmann, S.G. & Barlow, D.H. (2002). (Social phobia social anxiety disorder). In D. H. Barlow (Ed.).  Anxiety and its disorders: The nature and treatment of  anxiety and panic. (2nd. ed., pp. 454-477). New York:  The Guilford Press.

- Lee, H. & Telch, M.J. (2008). “Attention biases in social  anxiety: An investigation using the inattentional blindness paradigm”. Behavior Research and Therapy, 46 (5), 819-835.

- Lobban, F.; Haddock, E.; Einderman, P. & Wells, A. (2002). “The role metacopinitive beliefs auditory hallucination”. Personality and Individual Differences, 32(6), 1351-1363.

- Marx, E.M.; Williams, J.M.G. & Claridge, G.C. (1992). “Depression and social problem solving”. J Abnorm Psychol, 101(1): 78-86. 

- Mcmurran, M. & Christophr, G. (2009). “Social problem  solving, anxiety, and depression in adult  male prisoners”. Legal and Criminological  Psychology, 14(1): 101-107.

- Nezu, A.M. (1986). “Negative life stress and anxiety:  Problem solving as a moderator variable”. Psychol Rep. 58(1): 279 ـ 283.

- Rheingold,  A.A. Herbert, J.D. & Franklin, M.E. (2003). “Cognitive bias in adolescents with social anxiety disorder”. cognitive therapy and research, 6: 639-655.

- Siu, A.M.H. & Shek, D.T.L. (2005). “The Chinese Social  Problem Solving Inventory: some initial results on reliability and validity”. J, Clin  Psychol, 61(3):347-360.

- Spada, M.M.; Caselli, G.; Manfredi, C.; Rebecchi, D.; Rovetto, F.; Ruggiero, G.M;  Nikcevic, A.V. & Sassaroli, S. (2012). “parental overprotection and metacognitions as predictors of worry and anxiety”. Behavioral cognitive psychotherapy, 38(5), 629-637.

- Spada, M.M.; Georgiou, G. & Wells, A. (2010). “The relationship among etacognitions, intentional control and social anxiety”. Cognitive behavioral therapy, 39(1), 64-71.

- Wells, A. (2009). "Metacognitive therapy for anxiety and depression. New York: Guilford: 1-22.

- Wells, A. (2003). Anxiety disorders, metacognition and change. In: Leahy RL. (editor(. Roadblocks in cognitive-behavioral therapy: Transforming challenges into opportunities for change. New York: Guilford: 69-88.