نقش جنسیت، والانس و برانگیختگی لغات فارسی دارای بار هیجانی بر ادراک زمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اعصاب دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی،

4 دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: طیف وسیعی از پژوهش­ ها نشان داده ­اند که مدت زمان ادراک شده، از عوامل متعددی تأثیر می­ پذیرد. فرضیه مطالعه حاضر این بود که جنسیت و بار هیجانی (والانس و برانگیختگی) لغات فارسی باعث خطا در ادراک زمان می­ شوند. روش: در این آزمایش، 58 نفر از دانشجویان پسر و دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز به­ صورت داوطلبانه شرکت کردند. به همه شرکت کنندگان با استفاده از آزمون رایانه ­ای، مجموعه­ ای از کلمه ­هاى فارسی دارای بار هیجانی (در پنج بعد: شاد، آرامش بخش، خنثی، خشونت­ آمیز و غمگین) به مدت 800 و 2000 میلی ثانیه نشان داده شد تا بازتولید کنند. داده ­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­ های مکرر سه عاملی، آزمون تحلیل واریانس یک راهه، آزمون­ هاى تی مستقل و تى وابسته تحلیل شدند. یافته ­ها: یافته­ ها نشان داد که میزان خطا (کم تخمینی)، برای مدت زمان بلند بیشتر از میزان خطا برای مدت زمان کوتاه بوده است. همچنین میزان تغییر­پذیری در واژه­ های شاد و آرامش بخش به­ طور معناداری بالاتر از میزان تغییر­پذیری در واژه ­های خشونت آمیز، غم انگیز و خنثی است. نتیجه­ گیری: یافته ­های این پژوهش نشان می­ دهد که هیجان بر ادراک زمان تأثیر مى­ گذارد. اساس تفسیر این نتایج مدل­ های توجهی ادراک زمان و مدل­ های مبتنی بر انگیختگی زمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Gender, Valence and Arousal of Persian Emotional Words on Time Perception

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Nazari 1
  • Mojtaba soltanlo 2
  • Sommayeh Saeadi Dehaghani 2
  • Samyra Damya 3
  • Nasrin Rastgar Hashemi 4
  • Mohamad Mirlo 2
1 Assistant Professor in Neuroscience, Tabriz University
2 M.A. Student in Psychology, 6. M.A. Student in Psychology
3 M.A. Student in Psychology
4 Ph.D Student in Neuroscience, Tabriz University
چکیده [English]

Introduction: A range of studies have shown that the time perception is influenced by numerous factors. In the present study the hypothesis was that gender and emotional dimensions (valance and arousal) of Persian words influence time perception. Method: fifty-eight volunteer undergraduate female students of the University of Tabriz participated in the experiment. A set of emotional Persian words (in the five dimensions including happy, calm, neutral, angery and sad) were projected to all participants for 800 and 2000 milliseconds (ms) via a computerized test. The participants were asked to reproduce the words. Three-factor ANOVA with repeated measures, one-way ANOVA, paired and independent t-tests were used to analyze the data. Findings: The results rvealed that the rate of error (underestimation) for the long duration was more than the short duration. Coefficient of variation for the happy and calm words was higher than the angery, sad and neutral words. Conclusion: These findings indicate an effect of emotion on time perception. The results are interpreted in the framework of the intentional time perception and arousal time perception models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time Perception
  • time reproduction
  • emotional Persian words
  • Gender
ـ اختیاری، ح.؛ ﺟﻨﺘﯽ، ع.؛ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر، ا.؛ ﺑﻬﺰادی، آ. و ﻣﮑﺮی، آ. (1382). «ادراک زﻣﺎن و روشﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ آن: ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای آزﻣﻮدﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن». فصلنامه ﺗﺎزهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، (4)5، 49ـ36.

ـ بشارت، م.ع. (1387). «رابطه نارسایی هیجانی با اضطراب، افسردگی، درماندگی روان­شناختی و بهزیستی روان­شناختی». فصلنامه علمی ـ پژوهشی روان­شناسی دانشگاه تبریز، (10)3، 40ـ17.

ـ پوپل، ا. (1389). مرزهای آگاهی: شکل­گیری زمان و واقعیت در عملکرد مغز. ترجمه م. خاشابی. تهران: انتشارات ارجمند.

ـ تقوى، م.ر. (1390). روان­شناسى پژوهش در حافظه بازشناسى و معرفى آمارى علامت­یابى مجله علوم اجتماعى و انسانى دانشگاه شیراز،1 ،80 ـ71.

ـ خیاطى، ف. (1390). تهیه و مقایسه واژگان فارسى داراى بارهیجانى شاد، غمگین و خنثى براساس ابعاد خوشایندى/ ناخوشایندى، انگیختگىHRV  وSCL ، پایان­نامه کارشناسى ارشد روان­شناسى عمومى، دانشکده علوم تربیتى و  روان­شناسى، دانشگاه تبریز.

ـ نظری، م.؛ نبی زاده چیانه، ق.؛ واحدی، ش. و رستمی، م. (1391). «روایی و پایایی آزمون خودارزیابی تصاویر آدمک». پژوهش در سلامت روان­شناختی، (2)6، 61 ـ52.

ـ نظری، م.؛ میرلو، م.م.؛ اسدزاده، س. (1390). «خطای ادراک زمان در پردازش واژه­های فارسی دارای بارهیجانی». فصلنامه تازه­های علوم شناختی، (4)13، 48ـ37.

  -Angrilli, A.; Cherubini, P.; Pavese, A. & Manfredini, S. (1997). “The influence of affective factors in time perception”. Perceptual Psychophysiology, 59, 972-982.

 -Barkley, R.A.; Edwards, G.; Laneri, M.; Fletcher, K. & Metevia, L. (2001).” Executive functioning temporal discounting, and sense of time in adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Oppositional Defiant Disorder (ODD).” AbnormalChild Psychology, 29, 541-556.

 -Barkley, R.A.; Murphy, K.R. & Bush, T. (2001). “time perception and reproduction in young adults with attention deficit hyperactivity disorder.” Neuropsychology, 15, 351-360.

 -Bradley, M.M.&  Lang P.J. (1999). International Affective Digitized Sounds (IADS): Stimuli, Instructions Manual and Affective Ratings. (Tech. Rep. No.B-2). Gainesville, FL: University of Florida, Center for Research in Psychophysiology

 -Droit-Volet, S. & Gil, S. (2009). “The time-emotion paradox”. Philosophical Transactions of the Royal Society London B, 364, 1943–1953.

 -Droit-Volet, S.; Brunot, S. & Niedenthal, P. (2004). « Perception of the duration of emotional events”.Cognition and Emotion, 18(6), 849-856.

 -Gibbon, J. (1977). Scalar expectancy theory and Weber’s law in animal timing. Psychological Review, 84, 279–325.

 -Grondin, S. (2010). “Timing and time perception: A review of recent behavioral and neuroscience findings and theoretical directions.” Attention, Perception, & Psychophysics, 72(3), 561-582.

 -Hancock, P.A. & Rausch, R. (2010). “The effects of sex, age, and interval duration on the perception of time”. Acta psychologica133(2), 170-179.

 -Kousta, S.T.; Vinson, D.P. & Vigliocco, G. (2009). “Emotion words, regardless of polarity, have a processing advantage over neutral words”. Cognition, 112(3), 473-481.

 -Lang, P.J. & Bradly, M.M. (1994). “Measuring Emotion: The Assessment Manikin and the Semantic Differential”. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychology, 25, 49-59.

 -Lejeune, H. (1998). “Switching or gating? The attentional challenge in cognitive models of psychological time.” Behavioral Processes, 44, 127-145.

 -Mella, N.; Conty, L.&  Pouthas, V. (2011). “The role of physiological arousal in time perception: psychophysiological evidence from an emotion regulation paradigm.” Brain Cogn, 75(2), 182-187.

 -Noulhiane, M.; Mella, N.; Samson, S.; Ragot, R. & Pouthas, V. (2007). “How emotional  auditory stimuli modulate time perception”. Emotion, 7(4), 697-704.

 -Noulhiane, M.; Pouthas, V. & Samson, S. (2009). “Is time reproduction sensitive to sensory modalities? European.” Journal of Cognitive Psychology, 21, 18-34.

 -Oatley, K. & Jenkins, J.M. (1996). Understanding emotions. Oxford, England: Blackwell.

 -Orme, j.E. (1969). Time, Experience and Behavior.Amesterdam: Elsevier.

 -Penney,T.B. & Vaitilingam, L. (2008). Imaging time. In: Grondin S, editor. Psychology of time. Oxford, England: Emerald; p. 261-94.

 -Quartier, V.; Zimmermann, G. & Nashat, S. (2010). “Sense of time in children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).” Swiss Journal of Psychology, 69(1), 7-14.

 -Routtenberg, A. (1968). “The two-arousal hypothesis: Reticular formation and limbic system.” Psychological Review, 69, 379-399.

 -Schachter, S. & Singer, J.E. (1962). “Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state.” Psychological Review, 69, 379-399.

 -Schwarz, M.A.; Winkler, I. & Sedlmeier, P. (2012). “The heart beat does not make us tick: The impacts of heart rate and arousal on time perception.” Attention, Perception, & Psychophysics, 1-12.
 -Thayer, S. & Schiff, W. (1975). “Eye-contact, facial expression, and the experience of time.” Journal of Social Psychology, 95, 117-124.

 -Thomas, E.A.C. & Weaver W.B. (1975). “Cognitive processing and time perception”. Perception and psychophysics, 17, 363-367.

 -Tipples, J. (2008). “Negative emotionality influences the effects of emotion on time perception.” Emotion, 8(1), 127-131.

 -Tipples, J. (2008). “Negative emotionality influences the effects of emotion on time perception.” Emotion, 8, 127-131.

 -Tipples, J. (2011). “When time stands still: Fear-specific modulation of temporal bias due to threat.” Emotion, 11, 74-80.

 -Treisman, M. (1963). “Temporal discrimination and the indifference interval: Implications for a model of the “internal clock.”. Psychological Monographs:" General and Applied, 77(13, Whole No. 576), 1-31.

 -Vierordt, K. (1868). Der Zeitsinn nach Versuchen. Tübingen: Laupp. Wackermann, J., & Ehm, W. (2006). “The dual klepsydra model of internal time representation and time reproduction.” Journal of  Theoretical Biology, 239, 482-493.

 -Watts, F.N. & Sharrock, R. (1984). “Fear and time-estimation.” Perceptual and motor skills, 59, 597-598.

 -Wittmann, M. & van Wassenhove, V. (2009). “The experience of time: neural mechanisms and the interplay of emotion, cognition, and embodiment.” Philos. Trans. R. Soc. Lond. B, Biol. Sci, 364, 1809-1813.

 -Zakay, D. & Block, R.A. (1996). The role of attention in time estimation processes. In M.A. Pastor & J. Artieda (Eds.), Time, internal clocks and movement (pp. 143–164). Amsterdam: North-Holland/Elsevier Science.